Loading...

Adatkezelési tájékoztató

A weboldal látogatói és regisztrált felhasználói részére.

Bevezetés
A szolgáltató / adatkezelő a weboldal működtetése során, az oldalon regisztrált
személyek adatait kezeli abból a célból, hogy részükre megfelelő szolgáltatást
nyújthasson.
A szolgáltató teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére
vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács
(EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak.
Ez az adatkezelési tájékoztató a természetes személyek személyes adatai
védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU)
2016/679 rendelete alapján készült, figyelemmel a 2011. évi CXII. törvény tartalmára,
amely az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szól.
Szolgáltató, adatkezelő
Név / cégnév: Számvitel Navigátor Kft
Székhely: 1025 Budapest, Zöldlomb u. 2.
Adószám: 25332186-2-41
Levelezési cím: 1025 Budapest, Zöldlomb u. 2.
E-mail: szamvitelnavigator@gmail.com
Telefon: 30 / 547-9752

Fogalommeghatározások
– a GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi
Rendelete;
– adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált
vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek
összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás
vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás,
terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján,
összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve
megsemmisítés;
– adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv,
ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében
személyes adatokat kezel;
– személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre
(érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes
személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító,
például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a
természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális
vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján
azonosítható;
– adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség
vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és
eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés
céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az
adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat
az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
– az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és
megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az
érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet
útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok
kezeléséhez;
– adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt
vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes
megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy
az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
– címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség
vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik,
függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy
egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban
férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az
említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az
adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi
szabályoknak;
– harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv,
ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az
adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az
adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok
kezelésére felhatalmazást kaptak.

Az adatkezelés irányelvei
Az adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a
személyes adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös
figyelemmel az alábbiakra:
A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett
számára átlátható módon kell végezni.
A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból
történhet.
A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, és csak a
szükséges mértékű lehet.
A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan
személyes adatokat haladéktalanul törölni kell.
A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek
azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé. A személyes adatok ennél
hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű
archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból
történik.
A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy
szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok
megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen
elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is
ideértve.
Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre
vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.

Hírlevél küldés
A weblap üzemeltetőjeként kijelentjük, hogy az általunk megjelentetett információk és
ismertetők során maradéktalanul betartjuk a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket.
Kijelentjük továbbá, hogy hírlevélre történő feliratkozáskor nem áll módunkban a
kapcsolattartási adatok valódiságának ellenőrzése és annak megállapítása sem,
hogy a megadott adatok magánszemélyre vagy vállalkozásra vonatkoznak. A velünk
kapcsolatba lépő vállalkozásokat ügyfél partnerként kezeljük.
Az adatkezelés célja szakmai ismertetők, reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek,
információk, hírlevelek küldése, amelyekről bármikor következmények nélkül
leiratkozhat. Ön akkor is minden következmény nélkül leiratkozhat, ha vállalkozása
időközben megszűnt, a vállalkozásból kilépett, vagy valaki az Ön kapcsolattartási
adatait közölte velünk.
9 / 14 oldal
Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. Tájékoztatjuk, hogy a felhasználó
előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy a szolgáltató
reklámajánlataival, tájékoztatásaival és egyéb küldeményeivel a regisztrációkor
megadott e-mail címen megkeresse. Ennek következtében a felhasználó
hozzájárulhat ahhoz, hogy a szolgáltató e célból a szükséges személyes adatait
kezelje.
Tájékoztatjuk, ha hírlevelet szeretne kapni tőlünk, a szükséges adatokat köteles
megadni. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén nem tudunk Önnek hírlevelet
küldeni.
Az adatkezelés időtartama. Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik.
Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a
kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.
Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik
meg. Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a
kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.
Ugyancsak visszavonható a hozzájárulás a kiküldött hírlevelekben megjelenő
link alapján.
Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai.
Az adatok tárolási módja: elektronikus.
Az adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy
levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.
Tájékoztatjuk, hogy sem a felhasználónév, sem az e-mail cím esetében nem
szükséges, hogy az a személyére utaló adatot tartalmazzon. Így például nem
szükséges, hogy a felhasználónév vagy az e-mail cím az Ön nevét tartalmazza. Ön
teljesen szabadon dönt arról, hogy ha olyan felhasználó nevet vagy e-mail címet ad
meg, amely az Ön kilétére utaló információt tartalmaz. Az e-mail cím – ami a
kapcsolattartást szolgálja – feltétlenül szükséges ahhoz, hogy az Ön részére küldött
hírlevél vagy szakmai információ célba érjen.