Loading...

A számviteli törvény szerinti cash-flow kimutatás összeállítása a mérlegképes könyvelő képzés tananyagának része. Összeállítása nem csak a mérlegképes könyvelő hallgatóknak jelent kihívást, hanem sokszor a gyakorló szakembereknek is.

A téma aktualitását az is adja, hogy 2019. január 1-jétől megváltozott a Cash flow-kimutatás sémája és tartalmi/besorolási kérdések is pontosításra kerültek.

1. A Számviteli törvény cash-flow kimutatásról általánosságban

• Kiegészítő melléklet részeként kell elkészíteni az éves beszámolót készítő vállalkozásoknak a Számviteli törvény (továbbiakban: Szt.) 7. számú melléklet alapján.

• 3 fő „területe” (része):
o I. Működési cash flow
o II. Befektetési cash flow
o III. Finanszírozási cash flow

• Végeredményként a IV. Pénzeszközök változását vezeti le (I. + II. + III.)

• A IV. Pénzeszközök változása korrigálva a „Devizás pénzeszközök átértékelése” sorral (27. sor) alapján a V. Pénzeszközök mérleg szerinti változása határozható meg.

7. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez
Cash flow-kimutatás

A cash flow-kimutatás tagolása

I. Működési cash flow
(1-13. sorok)
1a. Adózás előtti eredmény +/-
ebből: működésre kapott, pénzügyileg rendezett támogatás,
1b. Korrekciók az adózás előtti eredményben +/-
1. Korrigált adózás előtti eredmény (1a + 1b) +/-
2. Elszámolt amortizáció +/-
3. Elszámolt értékvesztés és visszaírás +/-
4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete +/-
5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +/-
6. Szállítói kötelezettség változása +/-
7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása +/-
8. Passzív időbeli elhatárolások változása +/-
9. Vevőkövetelés változása +/-
10. Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása +/-
11. Aktív időbeli elhatárolások változása +/-
12. Fizetett adó (nyereség után) –
13. Fizetett osztalék, részesedés –
II. Befektetési cash flow
(14-18. sorok)
14. Befektetett eszközök beszerzése –
15. Befektetett eszközök eladása +
16. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +
17. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek –
18. Kapott osztalék, részesedés +
III. Finanszírozási cash flow
(19-26. sorok)
19. Részvénykibocsátás, tőkebevonás (tőkeemelés) bevétele +
20. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +
21. Hitel és kölcsön felvétele +
22. Véglegesen kapott pénzeszköz +
23. Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) –
24. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése –
25. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése –
26. Véglegesen átadott pénzeszköz –
IV. Pénzeszközök változása (I+II+III. sorok) +/-
27. Devizás pénzeszközök átértékelése +/-
V. Pénzeszközök mérleg szerinti változása (IV+27. sor) +/-

Fontos! Az V. Pénzeszközök mérleg szerinti változása cash flow-kimutatás kategória a mérleg tárgyévi és előző évi pénzeszközök mérlegfőcsoport különbségeként ellenőrizhető.

A cash-flow kimutatásban a vállalkozó az előző év és a tárgyév adatait köteles feltüntetni.

A 2000. évi C. törvény 7. számú mellékletének megfelelően készített cash flow-kimutatás vegyes módszer szerint vezeti le a vállalkozás pénzeszköz változását.

Az egyes „területek” (részek) összeállításakor alkalmazott módszerek:

– Működési cash flow: „alapvetően” indirekt módszer
– Befektetési cash flow: direkt módszer
– Finanszírozási cash flow: „alapvetően” direkt módszer

A cash flow-kimutatás elkészítéséhez nem elegendőek a mérleg és az eredménykimutatás adatai. Elkészítésénél abból kell kiindulni, hogy a cash flow-kimutatás fő sorai az elnevezéseknek megfelelő pénzeszköz-változásokat tartalmazzák. Ehhez olyan korrekciós tételeket kell alkalmazni, amelyek segítségével – a levezetés alapján mutatkozó – halmozódások kiszűrésre kerülnek.

A pénzmozgással nem járó befektetési és finanszírozási tételek korrekciót idéznek elő a működési cash-flow-ban. A korrekciókat az érintett mérlegsoroknál korrekciós sor beiktatásával kell végrehajtani. Ha valamely tétel a befektetési cash-flow-ba tartozik (mint a kapott osztalék, a tárgyi eszközök eladásának bevétele), akkor azt a tételt a működési cash-flow nem tartalmazhatja, annak eredményhatását ki kell szűrni. A véglegesen kapott pénzeszköz a finanszírozási cash-flow-ba tartozik, így annak időbelileg elhatárolt összegét a működési cash-flow passzív időbeli elhatárolások változása sora nem tartalmazhatja.

A cash-flow kimutatáshoz kapcsolódóan a kiegészítő mellékletben részletezni kell az 1b. sorban szereplő korrekciókat jogcímenként, továbbá be kell mutatni az eltérések okát azokban az esetekben, ahol a mérlegsorok állományváltozásától eltérő összeg szerepel a 6-11. sorokban.

A korrekciós sorokra történő kiemelés akkor szükséges, ha annak összege a számviteli politika szerint jelentős.

Ha először jársz itt, engedd meg, hogy segítsek a tanulásban.
A honlap az alapoktól indulva tematikusan tartalmazza a tananyag jelentős részét.
Ha pénzügyi-számviteli ügyintéző képzésre jársz, akkor ide kattints, ha pedig mérlegképes könyvelő képzésen veszel részt, akkor ide, a tartalomjegyzék eléréséhez. Miután kattintottál, a megnyíló oldalon haladj sorban fentről lefelé.

2. A Számviteli törvény cash flow-kimutatásának összeállítása

2.1 A I. Működési cash flow levezetése

A következőkben a Számviteli törvény 2019. január 1-jétől hatályos cash flow-kimutatásának egyes sorai meghatározásához kapcsolatos „kapaszkodókat” foglaljuk össze. Az egyes sorokhoz kapcsolódóan bemutatott „útbaigazításokhoz” bemutató esettanulmányok segítik a Számviteli törvény 7. számú melléklete szerinti cash flow kimutatás összeállításának „gyakorlat-mélységű” megértését.

1. Korrigált adózás előtti eredmény

• Működési cash flow levezetésének kiindulási pontja egy teljesítés szemléletben levezetett kategória: „egy esetlegesen korrigált” ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY
• Az „1a. Adózás előtti eredmény” soron az eredménykimutatásban levezetett adózás előtti eredményt kell kimutatni és alatta tájékoztató információként be kell mutatni a működésre kapott, pénzügyileg rendezett támogatások összegét.
• Az “1b. Korrekciók az adózás előtti eredményben” sorban többek között

• a tulajdoni részesedések után kapott osztalékkal, részesedéssel,
• az apportba átadott eszközökön elért eredménnyel,
• a fejlesztési céllal véglegesen kapott, illetve véglegesen átadott pénzeszközökkel,
• az eszközhöz kapcsolódó elengedett kötelezettségekkel kell az adózás előtti eredményt korrigálni.

2. Elszámolt amortizáció (+)

• Pénzmozgással nem járó ráfordítás
• TEHÁT: Az „általános szabály” érvényesül, azaz az elszámolt amortizáció, mivel az eredményt csökkenti, de pénzeszköz csökkenéssel nem jár az adózás előtti eredményt növeli („visszakorrigálja”) a cash flow-kimutatásban, hiszen a cash flow kimutatás a pénzeszköz változását hivatott levezetni.

Esettanulmány (Elszámolt amortizáció)

A „CASHFLOW” NyRt.-nél a tárgyévben az 800 EFt terv szerinti értékcsökkenés elszámolásán kívül más gazdasági esemény nem volt.

Cash flow-kimutatás
• 1. Adózás előtti eredmény  – 800
• 2. Elszámolt amortizáció  + 800
• I. Működési CF  0
• II. Befektetési CF  0
• III. Finanszírozási CF  0
• IV. Pénzeszközök változása  0

3. Elszámolt értékvesztés (+) és visszaírás (–)

• Pénzmozgással nem járó ráfordítás (értékvesztés) és pénzmozgással nem járó bevétel (értékvesztés visszaírása)
• TEHÁT: Az „általános szabály” érvényesül, azaz az elszámolt értékvesztés, mivel az eredményt csökkenti, de pénzeszköz csökkenéssel nem jár az adózás előtti eredményt növeli („visszakorrigálja”), az értékvesztés visszaírása pedig, mivel az eredményt növeli, de pénzeszköz növekedéssel nem jár az adózás előtti eredményt csökkenti a cash flow-kimutatásban.
• „A “3. Elszámolt értékvesztés és visszaírás ” sorban az adott időszakban elszámolt értékvesztéseket, terven felüli értékcsökkenéseket pozitív előjellel, azok visszaírását negatív előjellel kell figyelembe venni. (Tehát érvényesül az „általános szabály”!) Itt kell szerepeltetni azokat a ráfordításokat is (készletek hiánya, többlete, káreseménye, behajthatatlan követelések elszámolása, stb.), amelyek nem minősülnek értékvesztésnek, de jelentősen eltérítik az eredményt a pénzmozgástól.

Esettanulmány (Elszámolt értékvesztés és visszaírás)

A „CASHFLOW” NyRt.-nél a tárgyévben a kereskedelmi áruk utáni 300 EFt értékvesztésen és az „egyik” épület esetében visszaírt 600 EFt terven felüli értékcsökkenésen kívül más gazdasági esemény nem volt.

Cash flow-kimutatás
• 1. Adózás előtti eredmény  300
• 3. Elszámolt értékvesztés és visszaírás   – 300
• I. Működési CF   0
• II. Befektetési CF   0
• III. Finanszírozási CF  0
• IV. Pénzeszközök változása  0

4. Céltartalék képzés (+) és felhasználás (–) különbözete

• Pénzmozgással nem járó ráfordítás (céltartalék képzés) és pénzmozgással nem járó bevétel (céltartalék feloldás)
• TEHÁT: Az „általános szabály” érvényesül, azaz a céltartalék képzés, mivel az eredményt csökkenti, de pénzeszköz csökkenéssel nem jár az adózás előtti eredményt növeli („visszakorrigálja”), a céltartalék feloldása pedig, mivel az eredményt növeli, de pénzeszköz növekedéssel nem jár az adózás előtti eredményt csökkenti a cash flow-kimutatásban.
A Számviteli törvény 7. számú melléklete a céltartalékhoz kapcsolódó korrekciót a következőképpen egyszerűsíti:
• „A “4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete” soron az adott időszaki céltartalék képzés többletét pozitív előjellel, a céltartalék felhasználás többletét negatív előjellel kell figyelembe venni.„

Esettanulmány (Céltartalék képzés és felhasználás különbözete)

A „CASHFLOW” NyRt.-nél a tárgyévben a céltartalékoláson kívül más gazdasági esemény nem volt. A céltartalékolással kapcsolatos információk a következők:
• Jogcím 1-re (várható kötelezettségre) képzett céltartalék 900 EFt
• Jogcím 2-vel (várható kötelezettséggel) kapcsolatosan feloldott céltartalék 750 EFt.

Cash flow-kimutatás
• 1. Adózás előtti eredmény – 150
• 4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete + 150
• I. Működési CF 0
• II. Befektetési CF 0
• III. Finanszírozási CF 0
• IV. Pénzeszközök változása 0

„Állományváltozások”, mint korrekciók (6-11. sor)

A Számviteli törvény cash flow-kimutatásának 6-11. sora a mérlegben „fellelhető” egyes vagyonelemek „esetlegesen korrigált” állományváltozásaihoz kapcsolódnak.

Általános szabály: Az eszközökhöz kapcsolódó állományváltozás NEGATÍV, a forrásokhoz kapcsolódó állományváltozás POZITÍV korrekciót jelent.
• Az eszközökhöz kapcsolódó állományváltozások meghatározásakor a tárgyévi állományi értéket (tárgyévi mérlegértéket) az elszámolt értékvesztésekkel és azok visszaírásával „vissza kell korrigálni”, mivel az értékvesztések és a visszaírások a cash-flow kimutatás „3. Elszámolt értékvesztés és visszaírás” sorában korrekcióként már megjelennek!
• A befektetési cash flow „kedvéért” a befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések és kötelezettségek állományváltozását a kapcsolódó sorok esetében ki kell szűrni!

Forrásokhoz kapcsolódó állományváltozások, mint korrekciók:
• 6. Szállítói kötelezettség változása (+)
• 7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása (+)
• 8. Passzív időbeli elhatárolások változása (+)

Eszközökhöz kapcsolódó állományváltozások, mint korrekciók:
• 9. Vevőkövetelés változása (-)
• 10. Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása (-)
• 11. Aktív időbeli elhatárolások változása (-)

Az állományváltozáshoz kapcsolódó egyes sorokhoz kapcsolódó Sztv. szerinti kiegészítések:

6. Szállítói kötelezettség változása (+)

• A befektetett eszközök beszerzéséhez kapcsolódó szállítói tartozás nélküli változást kell figyelembe venni, mivel a Befektetési cash flow „14. Befektetett eszközök beszerzése” sorának meghatározásakor a befektetetett eszközök növekedését a befektetett eszközökhöz kapcsolódó szállítói tartozások korrigálásával „lehet” meghatározni. (A befektetési cash flow meghatározásával később részletesen foglalkozunk!)

7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása (+)

• A „7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása” sorban a váltótartozások és az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek állománynövekedését pozitív előjellel, állománycsökkenését negatív előjellel kell figyelembe venni. A megfizetett eredményt terhelő adó és az eredménykimutatás szerinti adókötelezettség különbözetét is ezen soron kell ellenkező előjellel korrigálni.

9. Vevőkövetelés változása (–)

• Ezen a soron összevontan kell bemutatni a Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) állományváltozását negatív előjellel és a Vevőktől kapott előlegek állományváltozását pozitív előjellel.
• A „3. Elszámolt értékvesztés és visszaírás” sorban szereplő állományváltozásokat itt nem szabad figyelembe venni, tehát a vevőkövetelések állományváltozásának meghatározásakor a tárgyévi állományi értéket az elszámolt értékvesztésekkel és azok visszaírásával „vissza kell korrigálni”!
• A befektetési cash flow „kedvéért” a befektetett eszközökkel kapcsolatos vevőkövetelések állományváltozását a vevőkövetelés változása sor meghatározásakor ki kell szűrni!

Esettanulmány (Vevőkövetelés változása)

A „CASHFLOW” NyRt. vevőköveteléseivel kapcsolatosan a következő információkkal rendelkezünk:
• A vevőkövetelések tárgyévi mérlegértéke 4 000 EFt, előző évi mérlegértéke 1 500 EFt.
• A tárgyévben kiszámlázott „nem készpénzes” árbevétel 6 000 EFt.
• A vevőkövetelések fordulónapra vonatkozó értékelése során 300 EFt értékvesztést számoltak el, valamint 450 EFt értékvesztést írtak vissza.
• A vevőkövetelés „többi” változása pénzügyi rendezés miatt következett be.

Cash flow-kimutatás
• 1. Adózás előtti eredmény  6 150 (*)
• 3. Elszámolt értékvesztés és visszaírás  – 150 (**)
• 9. Vevőkövetelés változása  – 2 350 (***)
• I. Működési CF  + 3 650
• II. Befektetési CF  0
• III. Finanszírozási CF  0
• IV. Pénzeszközök változása  + 3 650

(*) + 6 000 – 300 + 450 = 12 300
(**) + 300 – 450 = – 150
(***)
Korrigált tárgyévi vevők = 4 000 + 300 – 450=3 850
Előző évi vevők = 1 500
Vevők változása = 3 850 – 1 500 = + 2 350

10. Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása (–)

• A forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszközök nélkül) állományváltozásának meghatározásakor a tárgyévi állományi értéket az elszámolt értékvesztésekkel és azok visszaírásával „vissza kell korrigálni”!

11. Aktív időbeli elhatárolások változása (–)

• Az aktív időbeli elhatárolások állományváltozásának meghatározásakor a tárgyévi állományi értéket az elszámolt értékvesztésekkel és azok visszaírásával „vissza kell korrigálni”!

5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye (–)

• „Célszerű” pénzmozgással nem járó ráfordításként (könyv szerinti érték) és pénzmozgással nem járó bevételként (eladási ár) kezelni, mert így a korábban végigvezetett „pénzmozgással nem járó ráfordítások” és a „pénzmozgással nem járó bevételek” miatti korrekciók logikája mentén a cash flow-kimutatás „5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye” korrekciós sor levezethető.
• „ÍGY” TEHÁT: A főszabály érvényesül!
• Leegyszerűsítve a Szt. alapján a “5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye” sorban a befektetett eszközök eladási ára (kamatozó értékpapír esetén a felhalmozott kamattal csökkentett eladási ára) és könyv szerinti értéke közötti nyereséget negatív előjellel, a veszteséget pedig pozitív előjellel kell figyelembe venni.

Esettanulmány (Befektetett eszközök értékesítésének eredménye)

A „CASHFLOW” NyRt.-nél a tárgyévben egyetlen gazdasági esemény történt:
• Értékesítésre került „nem készpénzért” egy műszaki gép. A műszaki gép eladási ára 1 600 EFt, a könyv szerinti értéke 1 400 EFt. (A műszaki gép eladási árát a vevő nem utalta át.)

Cash flow-kimutatás
• 1. Adózás előtti eredmény 200 (*)
• 5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye – 200 (**)
• 9. Vevőkövetelés változása 0 (!!!)
• I. Működési CF 0
• II. Befektetési CF 0
• III. Finanszírozási CF 0
• IV. Pénzeszközök változása 0

(*) + 1 600 – 1 400 = 200
(**) + 1 600 – 1 400 = + 200, de a nyereség negatív korrekciót jelent, tehát − 200

Fontos! A befektetési cash flow „kedvéért” a befektetett eszközökkel kapcsolatos vevőkövetelések állományváltozását a vevőkövetelés változása sor meghatározásakor ki kell szűrni!

12. Fizetett adó (nyereség után) (–)

Fontos! A „Fizetett adó (nyereség után)” soron a tárgyévben pénzügyileg rendezett társasági adót kell szerepeltetni.

Esettanulmány (Fizetett, fizetendő adó nyereség után)

A „CASHFLOW” NyRt. fizetett, fizetendő adó cash flow-kimutatásbeli kezelésére a következő információkat ismeri:
• A tárgyévi „összes” társasági adófizetési kötelezettség 800 EFt, melyből előlegként 720 EFt már pénzügyileg rendezésre került. Az előző évhez kapcsolódóan a tárgyévben fizetett különbözet 180 EFt.

Cash flow-kimutatás
• 1. Adózás előtti eredmény 0
• 7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása 0 (*)
• 12. Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) – 900
• I. Működési CF – 900
• II. Befektetési CF 0
• III. Finanszírozási CF 0
• IV. Pénzeszközök változása – 900

(*) – 100 + 100 (a megfizetett eredményt terhelő adó és az eredménykimutatás szerinti adófizetési kötelezettség különbözete) = 0
1. Különbözet pénzügyi rendezése
T 461. Egyéb RL kötelezettségek – K 384. Elszámolási betét 180
2. Előleg pénzügyi rendezése
T 461. Egyéb RL kötelezettségek – K 384. Elszámolási betét 720
3. Társasági adófizetési kötelezettség elszámolása
T 891. Társasági adó – K 461. Egyéb RL kötelezettségek 800

13. Fizetett osztalék, részesedés (–)

• A “13. Fizetett osztalék, részesedés” sorban az adott időszakban fizetett osztalék, részesedés és a kamatozó részvények után fizetett (fizetendő) kamat összegét kell kimutatni. Az osztalékfizetési kötelezettség állományváltozásával azt a cash-flow kimutatás sort kell korrigálni (növekedés esetén negatív előjellel, csökkenés esetén pozitív előjellel), amely az ilyen jellegű kötelezettséget tartalmazza.
Fontos! A „Fizetett osztalék, részesedés” soron a tárgyévben pénzügyileg rendezett osztalékot kell szerepeltetni.

Esettanulmány (Fizetett osztalék, részesedés)

A „CASHFLOW” NyRt. fizetett osztalék, részesedés cash flow-kimutatásbeli kezelésére a következő információkat ismeri:
• A tárgyévben előírt osztalékfizetés 1 400 EFt, mely osztalék a tárgyévben kifizetésre is került.

Cash flow-kimutatás
• 1. Adózás előtti eredmény 0
• 13. Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés – 1 400
• I. Működési CF – 1 400
• II. Befektetési CF 0
• III. Finanszírozási CF 0
• IV. Pénzeszközök változása – 1 400

2.2. A II. Befektetési cash-flow levezetése

Kapcsolódó cash flow-kimutatás sorok

14. Befektetett eszközök beszerzése (-)
15. Befektetett eszközök eladása (+)
16. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása (+)
17. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek –
18. Kapott osztalék, részesedés (+)

• A II. Befektetési cash-flow pénzforgalmi tétel!
• A “14. Befektetett eszközök beszerzése” sorban az adott időszakban beszerzett befektetett eszközök pénzügyileg rendezett beszerzési értékét kell kimutatni. Az ezzel kapcsolatos kötelezettségeket a szállítók korrekciójával kell kiszűrni.
• Ide tartoznak a tárgyi eszközök, az immateriális javak, a részesedések és a tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok beszerzésére fordított pénzösszegek.
• A befektetett eszközök állománynövekedéseiből ki kell szűrni a pénzmozgással nem járó tételeket!

Esettanulmány (Befektetett eszközök beszerzése 1)

A „CASHFLOW” NyRt.-nél a tárgyévben három gazdasági esemény történt:
1. „Nem készpénzért” beszerzésre került egy műszaki gép 1 200 EFt-ért.
2. Üzembe helyezték a műszaki gépet.
3. A vételárból 400 EFt a tárgyévben kiegyenlítésre került.

Cash flow-kimutatás
• 1. Adózás előtti eredmény 0
• 6. Szállítói kötelezettség változása 0
• I. Működési CF 0
• 14. Befektetett eszközök beszerzése – 400
• II. Befektetési CF – 400
• III. Finanszírozási CF 0
• IV. Pénzeszközök változása – 400

Esettanulmány (Befektetett eszközök beszerzése 2)

A „CASHFLOW” NyRt.-nél a tárgyévben egyetlen gazdasági esemény történt:
• A vállalkozás 1 600 Eft-ért kötvényeket vásárolt befektetési célból. A vételárban elismert kamat 120 EFt

Cash flow-kimutatás
• 1. Adózás előtti eredmény – 120
I. Működési CF – 120
• 14. Befektetett eszközök beszerzése – 1 480
• II. Befektetési CF – 1 480
• III. Finanszírozási CF 0
• IV. Pénzeszközök változása – 1 480

Megjegyzés: A 14. Befektetett eszközök beszerzése soron a vételárban elismert kamattal csökkentett vételárat kell figyelembe venni!

15. Befektetett eszközök eladása (+)

• Pénzforgalmi tétel!
• A “15. Befektetett eszközök eladása” sorban az adott időszakban eladott befektetett eszközök eladási árának pénzügyileg is rendezett értékét kell kimutatni, a kamatozó értékpapírok esetében az eladási árban lévő – felhalmozott – kamattal csökkentett összegben. Itt kell továbbá kimutatni a befektetett eszközök közé tartozó, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok beváltása miatt kapott, ténylegesen befolyt névérték összegét. Az ezzel kapcsolatos követeléseket a vevők, illetve az egyéb követelések korrekciójával kell kiszűrni.
• Ide tartoznak a tárgyi eszközök, az immateriális javak, a részesedések és a tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítéséből befolyt pénzösszegek.

Esettanulmány (Befektetett eszközök eladása 1)

A „CASHFLOW” NyRt.-nél a tárgyévben két gazdasági esemény történt:
1. „Nem készpénzért” értékesítésre került egy műszaki gép 1 800 EFt-ért. A gép nettó értéke 1 600 EFt
2. A vevő az eladási árból 1 400 EFt-ot a tárgyévben átutalt.

Cash flow-kimutatás
• 1. Adózás előtti eredmény 200
• 5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye – 200
• 9. Vevőkövetelés változása 0
• I. Működési CF 0
• 15. Befektetett eszközök eladása 1 400
• II. Befektetési CF 1 400
• III. Finanszírozási CF 0
• IV. Pénzeszközök változása + 1 400

Esettanulmány (Befektetett eszközök eladása 2)

A „CASHFLOW” NyRt.-nél a tárgyévben „egyetlen” gazdasági esemény történt:
• A vállalkozás 1 000 EFt-ért értékesítette 900 EFt könyv szerinti értékű kötvényeit. Az eladási árban elismert kamat 80 EFt.

Cash flow-kimutatás
• 1. Adózás előtti eredmény 100
• 5. BefEeszk-ök értékesítésének eredménye – 20
• I. Működési CF 80
• 15. Befektetett eszközök eladása 920
• II. Befektetési CF 920
• III. Finanszírozási CF 0
• IV. Pénzeszközök változása + 1 000

16. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása

A „16. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása” soron a hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök, illetve elhelyezett bankbetétek adott időszakban való törlesztéséből, illetve beváltásából, megszüntetéséből befolyt pénzösszeget kell kimutatni.

17. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek

A „17. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek” soron az adott időszakban hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek összegét kell kimutatni.

18. Kapott osztalék, részesedés (+)

• Bevételként könyvelésre került, így automatikusan a Működési CF részévé vált, de a cash flow-kimutatásban a Befektetési CF-ban kell szerepeltetni.
• TEHÁT: Át kell helyezni!
• Kizárólag a pénzügyileg rendezet osztalék szerepeltethető a Befektetési CF-ban!
• Az “1. Adózás előtti eredmény” sorban a tulajdoni részesedések után kapott osztalékkal, részesedéssel az adózás előtti eredményt csökkenteni kell.

Esettanulmány (Kapott osztalék, részesedés)

A „CASHFLOW” NyRt. Kapott osztalék, részesedés cash flow-kimutatásbeli kezelésére a következő információkat ismeri:
• a) eset
– A tárgyévre elszámolt járó osztalék 400 EFt (előző évi osztalékot és osztalékelőleget a vállalkozás a tárgyévben nem kapott)
• b) eset
– A tárgyévben befolyt osztalék 400 EFt (Az osztalék a pénzügyi műveletek bevételei közé került elszámolásra.)

a) eset:

Cash flow-kimutatás
• 1. Adózás előtti eredmény 400
• 10. Forgóeszközök változása – 400
• I. Működési CF 0
• 18. Kapott osztalék, részesedés 0
• II. Befektetési CF 0
• III. Finanszírozási CF 0
• IV. Pénzeszközök változása 0

b) eset:

Cash flow-kimutatás
• 1. Adózás előtti eredmény 0
• I. Működési CF 0
• 18. Kapott osztalék, részesedés 400
• II. Befektetési CF 400
• III. Finanszírozási CF 0
• IV. Pénzeszközök változása + 400

2.3 A III. Finanszírozási cash-flow levezetése

Kapcsolódó cash flow-kimutatás sorok

Pozitív cash flow-k (−)

19. Részvénykibocsátás, tőkebevonás (tőkeemelés) bevétele +
20. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +
21. Hitel és kölcsön felvétele +
22. Véglegesen kapott pénzeszköz +

Negatív cash flow-k (+)

23. Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) –
24. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése –
25. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése –
26. Véglegesen átadott pénzeszköz –

19. Részvénykibocsátás, tőkebevonás (tőkeemelés) bevétele

A „19. Részvénykibocsátás, tőkebevonás (tőkeemelés) bevétele” soron az adott időszakban jegyzett tőkeemelésből ténylegesen befolyt pénzösszeget kell kimutatni.

23. Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás)

A „23. Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás)” soron az adott időszakban jegyzett tőke leszállítás miatt a tulajdonosok részére kifizetett pénzösszeget kell kimutatni, valamint a bevont saját részvény, üzletrész visszavásárlási (nyilvántartás szerinti) értékét a visszavásárlás üzleti évében. A korábbi üzleti években visszavásárolt és a tárgyévben bevont saját részvény, üzletrész könyv szerinti értékével a „10. Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása” sort kell negatív irányban korrigálni.

Esettanulmány (Saját részesedés bevonása)

A „CASHFLOW” NyRt.-nél a tárgyévben „egyetlen” gazdasági esemény történt:
• A vállalkozás bevonta a tárgyévben visszavásárolt saját részvényeit. A saját részvények könyv szerinti értéke (visszavásárlási értéke) 440 EFt, a névértéke 400 EFt. A tőkeleszállítást a cégbíróság bejegyezte.

Cash flow-kimutatás
• 1. Adózás előtti eredmény 0
• 8. Forgóeszközök változása 440
• I. Működési CF 440
• II. Befektetési CF 0
• 22. Részvénybevonás, tőkekivonás – 440
• III. Finanszírozási CF – 440
• IV. Pénzeszközök változása 0

20. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele

A „20. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele” soron az adott időszakban rövid és hosszú lejáratú kötvények és más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátásából származó, befolyt pénzösszeget kell kimutatni.

24. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok visszafizetése

A „24. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok visszafizetése” soron a kibocsátott kötvények és más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok adott időszakban beváltott, törlesztett összegét kell kimutatni.

21. Hitel és kölcsön felvétele

„21. Hitel és kölcsön felvétele” soron az adott időszakban felvett hitelből és igénybe vett kölcsönből befolyt pénzösszeget kell kimutatni.

25. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése

A „25. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése” soron az igénybe vett hitel, kölcsön adott időszakban törlesztett összegét kell kimutatni.

22. Véglegesen kapott pénzeszköz (+)

• A “22. Véglegesen kapott pénzeszközök” soron az adott időszakban jogszabály alapján, a tőke-, illetve eredménytartalék javára véglegesen vagy az eredmény javára fejlesztési célból kapott (befolyt) pénzösszeget kell kimutatni.

Esettanulmány (véglegesen kapott pénzeszköz)

A „CASHFLOW” NyRt. véglegesen kapott pénzeszközök cash flow-kimutatásbeli kezelésére a következő információkat ismeri:
• a) eset
– A tárgyévben más jogszabály alapján a tőketartalék javára kapott támogatás 4 000 E Ft.
• b) eset
– A tárgyévben fejlesztési célra kapott támogatás 28 800 E Ft. A kapcsolódó eszköz tárgyévben elszámolt amortizációja 3 200 E Ft. A kapcsolódó eszköz bekerülési értéke 32 000 E Ft.

a) eset:

Cash flow-kimutatás
• 1. Adózás előtti eredmény 0
• I. Működési CF 0
• II. Befektetési CF 0
• 22. Véglegesen kapott pénzeszköz 4 000
• III. Finanszírozási CF 4 000
• IV. Pénzeszközök változása + 4 000

b) eset:

Cash flow-kimutatás
• 1a. Adózás előtti eredmény –320
• 1b. Korrekciók az adózás előtti eredményben – 2 880
(A kapott támogatásból a már bevételként elszámolt összeg jelent korrekciót.)
• 1. Korrigált adózás előtti eredmény – 3 200
• 2. Elszámolt amortizáció + 3 200
• 8. Passzív időbeli elhatárolások változása 0
A véglegesen kapott pénzeszköz a finanszírozási cash-flow-ba tartozik, így annak időbelileg elhatárolt összegét a működési cash-flow passzív időbeli elhatárolások változása sora nem tartalmazhatja.
• I. Működési CF 0
• II. Befektetési CF 0
• 22. Véglegesen kapott pénzeszköz 28 800
• III. Finanszírozási CF 28 800
• IV. Pénzeszközök változása + 28 800

26. Véglegesen átadott pénzeszköz (−)

• A “26. Véglegesen átadott pénzeszközök” soron az adott időszakban, jogszabály alapján, a tőke-, illetve eredménytartalék vagy az eredmény terhére véglegesen átadott pénzeszközöket kell kimutatni.

Esettanulmány (véglegesen átadott pénzeszköz)

A „CASHFLOW” NyRt. véglegesen átadott pénzeszközök cash flow-kimutatásbeli kezelésére a következő információkat ismeri:
• a) eset
– A tárgyévben más jogszabály alapján a tőketartalék terhére átadott pénzeszköz 400 EFt.
• b) eset
– A tárgyévben az eredmény terhére átadott pénzeszköz 1 400 EFt.

a) eset:

Cash flow-kimutatás
• 1. Adózás előtti eredmény 0
• I. Működési CF 0
• II. Befektetési CF 0
• 26. Véglegesen átadott pénzeszköz – 400
• III. Finanszírozási CF – 400
• IV. Pénzeszközök változása – 400

b) eset:

Cash flow-kimutatás
• 1a. Adózás előtti eredmény – 1 400
• 1b. Korrekciók az adózás előtti eredményben +1 400
• 1. Korrigált adózás előtti eredmény 0
• I. Működési CF 0
• II. Befektetési CF 0
• 26. Véglegesen átadott pénzeszköz – 1 400
• III. Finanszírozási CF – 1 400
• IV. Pénzeszközök változása – 1 400

2.4. További korrekciós tételeket keletkeztető gazdasági események

• A forgóeszközök között elszámolt és a „3. Elszámolt értékvesztés és visszaírás” sorban kiemelt értékvesztések, illetve azok visszaírása korrekciót idéznek elő a kapcsolódó forgóeszköz sorokon ellenkező előjellel. Azok a pénzmozgással nem járó további jelentős ráfordítások, amelyek kiemelésre kerültek ezen a soron, ugyancsak korrekciót idéznek elő a kapcsolódó cash flow sorokon.

• Apportba adáskor a kivezetett forgóeszköz könyv szerinti értéke és a kapott részesedés értéke negatív előjellel a megfelelő mérlegsorok tartalmából kiszűrendő.

Esettanulmány (Apportátadás számviteli kezelése a CF kimutatásban)

A „CASHFLOW” NyRt. tárgyévi gazdasági eseményei közül a következőket ismeri:
• a) eset
– Apportba adott anyagkészlet könyv szerinti értéke 4 000 E Ft, létesítő okirat szerinti értéke 4 480 E Ft. A cégbírósági bejegyzés megtörtént.
• b) eset
– Apportba adott műszaki gép könyv szerinti értéke 6 400 E Ft, létesítő okirat szerinti értéke 6 000 E Ft. A cégbírósági bejegyzés megtörtént.

a) eset:

Cash flow-kimutatás
• 1a. Adózás előtti eredmény 480
• 1b. Korrekció az adózás előtti eredményben – 480
• 1. Korrigált adózás előtti eredmény 0
• 10. Forgóeszközök változása 0
(- 4 000 E Ft + 4 000 E Ft, apportba adáskor a kivezetett forgóeszköz könyv szerinti értéke negatív előjellel a megfelelő mérlegsorok tartalmából kiszűrendő.)
• I. Működési CF 0
• II. Befektetési CF 0
• III. Finanszírozási CF 0
• IV. Pénzeszközök változása 0

b) eset:
Cash flow-kimutatás
• 1a. Adózás előtti eredmény – 400
• 1b. Korrekció az adózás előtti eredményben + 400
• 1. Korrigált adózás előtti eredmény 0
I. Működési CF 0
• II. Befektetési CF 0
• III. Finanszírozási CF 0
• IV. Pénzeszközök változása 0

• Apport behozatalkor kiszűrendő a forgóeszköz állományba vételi értéke, valamint a jegyzett tőke, tőketartalék növekedése negatív előjellel.

• Befektetett eszközök átsorolása a forgóeszközök közé, illetve a forgóeszközök átsorolása a befektetett eszközök közé nem jár pénzmozgással, ezért ellenkező előjellel korrigálni kell a kapcsolódó cash flow sorokat a működés területén.

• A saját előállítású befektetett eszközöket a befektetési cash flow-ban kell kimutatni olyan mértékben, amilyen mértékben a pénzügyi rendezettség megvalósult.

• A pénzeszközök év végi devizás átértékelése nem minősül pénzmozgásnak, ezért annak hatását a cash flow-kimutatásban külön tételként, a „27. Devizás pénzeszközök átértékelése” sorban indokolt bemutatni.

• A fordulónapi eredményhatású devizás tételek átértékelését a befektetett eszközöknél és a hosszú lejáratú kötelezettségeknél ki kell szűrni. (Nem realizált árfolyamkülönbözetek a befektetési és a finanszírozási cash flow-ban nem mutathatók ki.)

• A mérlegben bekerülési értékként figyelembe vett időarányos (ki nem fizetett) kamatok, biztosítási díjak a befektetési cash flow-ban nem szerepelhetnek, azt az egyéb rövid lejáratú kötelezettségekkel szemben ki kell szűrni.

Fontos! Valós értéken történő értékelés alkalmazása esetén további korrekciós tételeket kell figyelembe venni a valós értéken történő értékelés eredményt érintő hatásainak kiszűrésére.

Itt -a mérlegképes könyvelőknek készül számvitel speciális esetei vizsgafelkészítő kurzusunkban- megtalálod a cash-flow kimutatás videós változatát is. (A 7. fejezet zöldre állított leckéi, melyet ingyen megtekinthetsz): https://kurzusok.szamvitelnavigator.hu/kepzes/szamviteli-sajatossagok-2

Ha pedig könyvelő képzést keresel:

– pénzügyi-számviteli ügyintéző képzésünkről itt tájékozódhatsz: http://www.szamvitelnavigator.hu/p/penzugyi-szamviteli-ugyintezo-tanfolyam.html

– mérlegképes könyvelő képzésről pedig itt olvashatsz: http://www.szamvitelnavigator.hu/p/merlegkepes-konyvelo-tanfolyam_6.html

 

 

Ha tetszik a bejegyzés, akkor nyomd meg a tetszik gombot! :)