2014. december 19., péntek

Adóváltozások 2015 (TB, EHO, SZOCHO)

Társadalombiztosítás* változás 2015
 • a személyi jövedelemadóról szóló szabályozással összhangban a kifizető is köteles a családi járulékkedvezmény havi összegét megállapítani, ha a magánszemély részére az összevont adóalapba tartozó rendszeres jövedelmet juttat
 • járulékalapot képző jövedelem pontosítása SZJA törvény szerinti összevont adóalapba tartozó jövedelem hiányában
  •  ilyen eset pl.:  ha a munkavállaló külföldön dolgozik, de Magyarországon marad biztosított és a munkát külföldön a külföldi jog szerint megkötött munkaszerződés alapján végzi
  • ebben az esetben: a külföldi jog szerint megkötött szerződésben meghatározott díj havi összege számít járulékalapot képző jövedelemnek
 • egészségügyi szolgáltatási járulék
  • havi összege 6.810 Ft-ról 6.930 Ft-ra változik (napi 231Ft-ra)
 • nemzetközi kiküldöttek
  • 3. országból jött munkavállalók esetén 2015.01.01-ig nics TB járulék és SZOCHO fizetési kötelezettség (csak SZJA)
  • ez meghosszabbodik 2015.07.01-ig

Egészségügyi hozzájárulás** változás 2015
 • nem belföldi előadóművészeket 14%-os EHO fizetési kötelezettség terheli, melyet egy adóéven belül legfeljebb 450.000 Ft-ig kell megfizetni

Szociális hozzájárulási adó*** változás 2015
 • részmunkaidőben foglalkoztatott kisgyermekes szülők után nem kell az arányosítási szabályt alkalmazni
 • bruttó 100.000 Ft-os összeghatárig alkalmazható a SZOCHO kedvezmény


*: 1997. évi  LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e  szolgáltatások fedezetéről
**: 1998. évi LXVI. évi törvény az egészségügyi hozzájárulásról
***: 2011. évi CLVI törvény a szociális hozzájárulási adóról

2014. december 17., szerda

Adóváltozások 2015 (ÁFA)

Általános forgalmi adó* változások 2015


Időszakos elszámolású ügyletek

 • hatálybalépés:
  • 2016.01.01: mindenki
  • 2015.07.01: számviteli, adótanácsadói, könyvvizsgálói szolgáltatás
 • időszakos ügyletek teljesítési idejére vonatkozó szabályok
  • főszabály: a teljesítés időpontja az elszámolási időszak utolsó napja
  • ha számla kibocsátása és a fizetési határidő is az érintett időszak utolsó napja elé esik, akkor a teljesítési időpont a számla kibocsátásának napja
  • ha a fizetési határidő később van, mint az érintett időszak utolsó napja, de nem később, mint az érintett időszak utolsó napját követő 30. nap, akkor a teljesítés időpontja a fizetési határidő
  • ha a fizetési határidő később van, mint az érintett időszak utolsó napját követő 30. nap , akkor a teljesítés ideje az érintett időszak utolsó  napját követő 30. nap


Fordított adózás
 • bővült a fordított adózás alkalmazásának köre:
  • munkaerő kölcsönzési szolgáltatás, amely építési szerelési munkához kapcsolódik, függetlenül, hogy a tevékenység építési hatósági engedélyköteles-e
  • vas és acélipari termékek (VTSZ besorolás alapján)
  • iskolaszövetkezet szolgáltatásainak igénybevétele
  • építési-szerelési munkával létrehozott ingatlan értékesítése, ha az eladónak nincs letelepedése Magyarországon

Természetben adott előleg utáni adókötelezettség
 • ha egy csereügylet esetén valamelyik fél természetben (áru, szolgáltatás) kapja az előleget, akkor a természetben kapott adóelőleg után is adókötelezettség fog keletkezni az előleget kapó fél oldalán (a természetben kapott előleget is bruttó összegnek kell tekinteni)

Portfólió kezelés
 • Európai Bíróság ítélete alapján 2015.01.01-től a portfólió kezelésre nem vonatkozik az áfa mentesség
 • egyes biztosítási eszközalapok kezelése továbbra is az áfamentes portfóliókezelési tevékenységek körébe tartoznak

ÁFA regisztráció
 • külföldi adóalany akkor is mentesülhet a magyarországi ÁFA regisztráció alól, ha a kitárolásra Közösségen belüli termékértékesítés jogcímén kerül sor, és a kitároló az adóraktár üzemeltetőjével írásban megállapodik arról, hogy az adóraktár üzemeltetője a Közösségen belüli termékértékesítést helyette bevallja

Lakóingatlan értékesítésének adómentessége
 • azon belföldön nyilvántartásba vett adóalanyok, akik az adómentes ingatlanértékesítéseiket adókötelessé tették, egyszeri alkalommal, 2015. február 28-ig a NAV felé megtett nyilatkozatuk alapján dönthetnek úgy, hogy a lakóingatlanokat 2015.01.01-től az ÁFA törvény főszabálya szerint adómentesen értékesítik
 • nem lakóingatlanok, beépítetlen ingatlanok (ide nem értve az építési telket) tekintetében a korábban tett nyilatkozat továbbra is hatályos marad, vagyis a választás évét követő 5. adóév végéig azokat csak adókötelesen értékesítheti


Adókulcs
 • 5%: egyes nagytestű ( szarvasmarha, juh, kecske) állatok élő egyedeinek, vagy levágott, bizonyos mértékig feldarabolt húsainak értékesítése

Adólevonási jog
 • levonhatóvá válik a motorbenzin input áfája, ha a motorbenzint úgy használják fel, hogy az egy másik termékértékesítés adóalapjába anyagjellegű ráfordításként beépült
 • lehetővé válik a viszonteladók által értékesített használt személygépkocsik javításra, karbantartásra jutó ÁFA 50%-ának levonása
 • az adólevonási jog végleg elenyészik, az adószám törlését elrendelő határozat jogerőre emelkedésekor, ha előtte az adószám nem került felfüggesztésre

Számlázás
 • kezelőszemélyzet nélküli automatán keresztül történő termékértékesítés, szolgáltatásnyújtást elegendő lesz 15 napon belül számlázni akkor is, ha a díjfizetés készpénzzel vagy készpénz-helyettesítő eszközzel történt
 • az adóalany vevő adószámát legalább 1 millió Ft áfa tartalmú számlákon kell szerepeltetni (eddig 2 millió Ft volt az értékhatár)

ÁFA arányosítás számítási módszere
 • az adózás rendjéről szóló törvény (ART) módosítása értelmében külön feltételes adómegállapítási határozat kérhető az előzetesen felszámított ÁFA arányos levonhatóságának számítására vonatkozóan

ÁFA bevallás
 • újonnan alakult társaságok ÁFA bevallásait havonta kell benyújtani
 • cégátalakulás esetén a létrejövő új adózónak az átalakuló szervezet áfa-bevallási gyakorisága alapján kell az ÁFA bevallásait beadnia
 • éves ÁFA bevallásra kötelezett adózó negyedéves ÁFA bevallásra köteles áttérni, amennyiben az adóévet megelőző második évben teljesített termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása ellenértékének összege meghaladja az 50 millió Ft-ot
 • belföldi összesítő jelentés
  • a bevallásban tételesen szerepeltetendő számlák esetén az értékhatár 2 millió Ft-ról 1 millió Ft-ra csökken
  • az adózó dönthet úgy is, hogy ezentúl az értékhatár alatti számlákat is bejelentheti, ebben az esetben minden számlát tételesen be kell jelenteni*: 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról

2014. december 14., vasárnap

Adóváltozások 2015 (TAO)

Társasági  adó* változások 2015


Jövedelem- (nyereség) minimum
 • nő az adókulcs: 2%-ról 3%-ra
 • változik a minimumadó alapjának a kiszámítása: nem vonható le a bevételből:
  • az eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ) és
  • az eladott közvetített szolgáltatások értéke

Veszetségelhatárolás
 • veszteségelhatárolás 5 éves időbeli korlátja (ismét) bevezetésre került
  • az időbeli korlátot 2015-ben keletkező veszteséggel összefüggésben kell először alkalmazni
  • átmeneti rendelkezés: 2014. adóév végéig keletkezett veszteséget, a keletkezés évében érvényes szabályok szerint használhatóak fel, legkésőbb 2015.12.31-ig (10 éves felhasználhatósági szabály)

K + F adókedvezmény
 • K+F kedvezmény érvényesítéséhez nem kell a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának előzetes minősétése
 • csupán jogtechnikai változás, megújítás történt, tartalmi változás nem
 • 2015-ben még várható szigorítás

Felsőoktatási támogatási megállapodás kedvezménye
 • új adóalap csökkentő kedvezmény (már 2014. évi adókötelezettségre is alkalmazható)
 • felsőoktatási intézményeknek támogatási szerződés keretében  nyújtott támogatás összegének 50%-a (legfeljebb az adózás előtti eredmény összegéig)
 • feltétel:
  • legalább 5 éves időtartamra kötött szerződés
  • minden évben nyújtani kell támogatást
  • alapításra, működésre adható
  • adható:
   • pénz
   • bármely eszköz
   • szolgáltatás

Kapcsolt vállalkozás fogalma
 • 2015-től kapcsolt vállalkozásnak minősül az adózó és más személy, ha köztük az ügyvezetés egyezőségére tekintettel az üzleti és pénzügyi politikára vonatkozó döntő befolyásgyakorlás valósul meg
 • bejelentési kötelezettség: 15 napon belül a NAV-nak

Kapcsolt vállalkozások között alkalmazott árak
 • az adóalap "mozgatások" visszaélése miatt jelentősen szigorodnak a szabályok
 • 2015. adóévtől kezdődő adókötelezettségre indokolt esetben az adatbázis szűrés során kapott értékeket tovább kell szűkíteni arra a tartományra, amelybe a minta elemeinek a fele esik (ez az interkvartilis)

Reklámadó társasági adó vonzata (a reklám megrendelőjére vonatkozó adóalap növelés)
 • a reklám megrendelője éves szinten 30 millió Ft (2,5 millió Ft / hó * 12 hó) felett csak akkor számolhat el reklámadó hatálya alá tartozó költséget, ha:
  • rendelkezik a közzétevő nyilatkozatával
  • kísérletet tett annak beszerzésére
  • közzétevő szerepel a NAV adatbázisban

Üzleti vagy cégérték után értékcsökkenési leírás elszámolása
 • lehetővé válik, hogy az üzleti vagy végértékre 10% értékcsökkenési leírás érvényesítése a társasági adóalap megállapításánál
 • feltétel:
  • az adózó nyilatkozik az adóbevallásban arról, hogy az üzleti vagy cégérték kimutatásának körülményei megfelelnek a rendeltetésszerű joggyakorlás elvének


Egyes kis és közép vállalkozásokat érintő kedvezmények igénybevétele
 • új uniós jogszabályok lehetővé teszik, hogy egyes kis és közép vállalkozásokat érintő kedvezményeket (beruházási adóalap-kedvezmény, kamatkedvezmény és egyösszegű értékcsökkenési leírás) a mezőgazdasági termékek feldolgozását és  forgalmazását végző vállalkozó az új agrár csoportmentességi (ABER) rendelet szerinti támogatásként is igénybevehesse


Nonprofit gazdasági társaságok adókötelezettsége
 • nonprofit gazdasági társaság közhasznú jogállást szerezhet úgy is, ha még nem működött két évig
 • ha lezárt két üzleti éve alapján nem teljesíti a Civil törvényben írt feltételeket, vagy a közhasznú jogállás elnyerésétől számított két éven belül megszűnik, akkor a társaságnak el eltelt két évre visszamenőleg adófizetési és egyéb kötelezettsége keletkezik

Hiányzó eszköz nem elismert költség a TAO-ban
 • nem elismert a hiány, ha nem megfelelő gondosság és annak mérséklésére vonatkozó törekvés egyértelműen megállapítható


Látvány-csapatsport és színháztámogatás rendszere
 • támogatás 2015-ben két féle módon nyújtható
 • ugyanazon évben a két módon nyújtható kedvezmény együttesen nem alkalmazható
  • jelenlegi szabályok szerint (max. a TAO 70%-ig)
  •  adózói rendelkezés az adóról és az adófelajánlás esetén adójóváírásban részesül (max. a TAO 80%-ig)
  • rendelkezés az adóról, az adófelajánlás rendszere:
   •  az adózó az őt terhelő 2015. évi adóévi
    • adóelőleg (50%-áról)
    • adóelőleg kiegészítés (80%-ra kiegészítheti)
    • adó (80%-ra kiegészítheti)
   • meghatározott részéről valamely kedvezményezett célra (sport, színháztámogatás) felajánlást tehet, melyet az adóhatóság teljesít a kedvezményezett részére. Az adózót a NAV által átutalt összegre tekintettel adójóváírás illeti meg.
   •  ha a felajánlás nem éri el a fizetendő adó 80%-át vagy nem rendelkezett, akkor a feltöltésnél a társasági adóbevallásban újra rendelkezhet
  • az adójóváírás összege:
   • az adóelőleg és az adóelőleg-kiegészítés terhére juttatott felajánlás összegének 7,5%-a, de legfeljebb a fizetendő adó 80%-nak a 7,5%-a, valamint
   • a fizetendő adó terhére juttatott felajánlás 2,5%-a, de legfeljebb a fizetendő adó 80%-ának a 2,5%-a


* 1996.évi LXXXI törvény a társasági adóról

HOGYAN TEGYÉL SIKERES SZÁMVITEL VIZSGÁT?

-Nehezen megy a számvitel?
-Nem érted, hogy a tanár miről beszél az órán?
-Csak ülsz a tankönyv felett és nem tudod megfejteni a megoldást?
-Közeledik a vizsga és úgy érzed, hogy nem fog menni? Vagy mér túl is vagy néhány sikertelen vizsgán?

Mennyivel jobb lenne, ha már túl lennél rajta:

-Végre felszabadulna rengeteg, eddig tanulásra fordított időd
-Sikerülne megfelelő állást találnod
-Feljebb léphetnél a vállalati ranglétrán
-Több fizetést kaphatnál


IRATKOZZ FEL MOST, ÉS BEBIZONYÍTOM NEKED: A SZÁMVITEL EGYÁLTALÁN NEM NEHÉZ!


CSAK FELIRATKOZOTT OLVASÓKNAK: 

-8 tanács a sikeres számvitel vizsgához

-20 kidolgozott feladat 78 nap alatt!

+Bónusz: készletek puska
 
++Meglepetés azonnal a regisztráció után 


AZ OLDAL HASZNÁLATA INGYENES, A REGISZTRÁCIÓVAL SEM KELETKEZIK SEMMIFÉLE FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGED! ÉN KÖSZÖNÖM, HOGY MEGTISZTELTÉL A FIGYELMEDDEL!

Nézzük, milyen anyagokat kapsz tőlem, ha feliratkozol:

8 tanács a sikeres számvitel vizsgához: 

1. Hogy kezdj neki a számvitel tanulásnak? Ha ezt nem tartod szem előtt, akkor soha sem fogod megtanulni a számvitelt

2. Milyen sorrendben haladj? Alapoktól a mérlegképes szintig.

3. Hogyan tanulj hatékonyan?

4. Mennyi időt szánj a tanulásra (naponta és összesen)?

5. Miből tanulj? Elmondom, hogy szerintem melyik tankönyvet érdemes megvenni.

6. Hogyan lehet felgyorsítani a számvitel tanulást?

7. A számviteloktatás rákfenéje. Miért ilyen nagy a bukási arány? Csak a diák a hibás?

8. Érdemes magántanárhoz járni? Ha igen, hogyan válassz?

20 kidolgozott feladat a következő témakörökből:

-számvitel alapjai:
könyvelési tétel szerkesztése a T-K rendszerben, vállalkozás könyvelése nyitástól zárásig, áfa elszámolása, átvezetési számla

-pénzügyi számvitel:
tárgyi eszközök, vásárolt készletek, értékpapírok

+ Bónusz: részletes puska vásárolt készletekből

++Meglepetés azonnal a regisztráció után

Miért éppen a számvitel navigátor? 

Mert a többi hasonló oldaltól eltérően itt valós oktatási tapasztalaton nyugvó segítséget kapsz: 

-több mint 30 000 kontakt órát tartottam alapoktól a legmagasabb szintig

-több ezer hallgatóm tett sikeres záróvizsgát

-vizsgabizottságokban több ezer vizsgázó írásbeli dolgozatát javítottam, illetve szóbelizettem

-diákjaim országos számvitelversenyeken sorozatosan a legjobb eredményeket érték el

-az ország legnívósabb oktatási intézményeiben oktattam

-több iskolában is megkaptam a megtisztelő „év legjobb oktatója” címet

Ne habozz, kérd most az ingyenes e-mail tanfolyamot itt:
 
Név:*
E-mail:*
Hol tanulsz számvitelt?:* Mérlegképes könyvelő tanfolyam
Pénzügyi-számviteli ügyintéző tanfolyam
Főiskola: számvitel alapjai
Főiskola: pénzügyi számvitel
Főiskola: vezetői számvitel
Egyéb
Melyik iskolában tanulod?:
Melyik városban?:
Hogyan találtál ide?: Véletlenül Ajánlotta valaki Egyéb

Miért érdemes feliratkoznod?

"Immár nyugdíjas tanárként, vizsgaelnökként, könyvvizsgálóként nagyra értékelem Havass Norbert kolléga blogját. A facebookon botladozó vándorként kerültem erre az oldalra, de azóta folyamatosan figyelemmel kísérem az itt megjelenő anyagokat.
Örömmel tölt el, hogy szakmai hozzáértése, a tantárgy tanításának szeretete hatja át a számvitellel birkózó hallgatóknak készített segédanyagait. Valóban segítséget jelentenek a tanulásban. Mindez ingyenesen elérhető, ami már önmagában is erény!

Az eredményes tanuláshoz úgy tekinthető a blog, mintha tanfolyamra járnánk. Én személy szerint várom, hogy nyomtatott formában is kezembe vehessem ezt a szakmai gyöngyszemet!"

Kutasiné Fekete Ágnes
számvitel tanár, vizsgaelnök, könyvvizsgáló
http://www.facebook.com/agnes.kutasinefekete


Az egész képzés alapját a Számvitel tantárgy adja. Számomra azért esett a arra az iskolára a választás ahol végeztem, mert előképzésben egy két éves felsőfokú szakképzésen (Számviteli Főiskola) volt részem megismerni Havass Norbert Tanár Urat és az ő tanítási módszereit. A felsőfokú képzést, ahol számvitel alapjait, pénzügyi és vezetői számvitelt tanított nekünk, csont nélkül sikerült teljesíteni.

És hogy miért?

Az anyagokat tematikusan a mérleg és eredménykimutatás elemei alapján építette föl. Minden egyes technikai lépést táblán szemléltetett, és olyan forrásanyagot biztosított számunkra, amiből tökéletesen fel tudtunk készülni. Alapkövetelmény volt az, hogy az általa feladott házi feladatot el kellett készíteni, mert ezek szorosan kapcsolódtak az órán leadott anyagokhoz és lépcsőfok volt a következő óra anyagához. Aki ezeket elkészítette és betartotta, komoly szintű fejlődést tudott elérni, és nem okoztak számára problémát a zárthelyik és a vizsgák sem.

Nekem ez a jól felépített rendszer és a sikeres vizsgaeredmények adták meg azt az elhatározást, hogy ott folytassam a mérlegképes képzéssel a tanulmányaimat, ahol a számvitel tanár szerepében szintén Havass Tanár Urat láthatom. Így sikeresen, a meghatározott keretidőn belül tudtam teljesíteni a képzést, így bővítve végzettségeimet a Mérlegképes Könyvelő képesítéssel"

Üdvözlettel:
Bábel István
http://www.facebook.com/istvan.babel


"A BGF-PSZFK Felsőfokú szakképzésén ismerkedtem meg a számvitellel először, ahol első neki futásra megbuktam, majd Havas Tanár Úrhoz kerülve sikerült megtanulnom/megértenem a számvitelt. A Tanár Úr érthető magyarázatainak köszönhetően olyannyira sikerült elsajátítanom a számvitelt, hogy elindultam egy országos számvitelversenyen, ahol legjobb eredménnyel jutottam el a szóbeli döntőig (végül sajnos 5. lettem, mert a szóbelin kicsit elcsúsztam). Mindenkinek ajánlom a blogot, főleg azoknak, akiknek elsőre nem sikerült elsajátítani a számvitelt. Az én példám is mutatja, hogy nem lehetetlen megtanulni. Főleg ha az egyik legjobb számvitel tanár blogját használod. "


Tisztelettel:
Hideg László
http://www.facebook.com/laszlo.hideg.520


Több hónapja olvasom Havas Norbert számviteli blogját. Nagyon tetszik a tanítási stílusa. Remélem, hogy készíteni fog példatárat, amit meg lehet vásárolni.
Stílusa könnyen érthető. Jómagam pénzüggyel, statisztikával, adózással foglalkozom, diákok vizsga felkészítésével.
Sokan profitáltam oktatásából.
Ajánlom a diákoknak a vizsga könnyebb megértéséhez a blogban szereplő tananyagokat.

Üdvözlettel dr. Kocsisné Gyomai Mária közgazdász tanár kolléga
http://www.facebook.com/maria.kocsisnegyomai


"
Az itteni tanárunk is nagyon képzett, de néha úgy éreztem, hogy valamilyen logikai lánc még hiányzik a dolgok megértéséhez. Ilyenkor léptem fel a világhálóra és keresgettem a kérdéseimre a válaszokat. Ekkor találtam rá a "Mérlegképes tanoncok" oldalára és megtaláltam a helyes válaszokat tisztán, világosan, érthetően leírva. A dolog szépsége, hogy másnap az egyik osztálytársam is ugyanezt a honlapot ajánlotta.

Kell ennél több?"

Kordásné Petrács Ágnes
http://www.facebook.com/kordasnepetracs.agnes


"Mindenkinek merem ajánlani a blogodat, mert a tökéletességre törekszel, és mindezt úgy teszed, hogy az nem lesz unalmas, száraz, emészthetetlen, hanem humorral, megjegyezhető ábrákkal szemlélteted a bonyolult könyvelési lépéseket, tételeket."

Hortobágyiné Kogler Hajnalka
http://www.facebook.com/hajnalka.hortobagyinekogler


"Nagyon jó az oldal, érthetően van felvezetve az alapoktól kezdve az egész számvitel. Nagyon sokat segít az érthető magyarázat és az ehhez tartozó példák.
Köszönöm!"

Korotkiné Kulcsár Linda
http://www.facebook.com/korotkine.linda


"A főiskolai "számviteli alapok" vizsgám előtt találtam a blogra. Kétségbeesetten kerestem vmi kapaszkodót. A vizsgám 5-ös lett! :) Nagyon köszönöm a segítséget Norbert!
Most a pénzügyi számvitel vizsgámra készülve újra hasznos segítséget jelent a Számvitel Navigátor."

Köszönöm: Bögös Katalin
http://www.facebook.com/bogoskata


"Mindenkinek csak ajánlani tudom az oldalt. Pénzügy-számvitel szakon tanulok. A félévi számvitel vizsgám előtt nagyon kétségbe voltam esve, mert nem igazán voltam képben a tárgyal, aztán rátaláltam erre a blogra és két hét alatt!!! sikerült segítségével úgy felkészülnöm, hogy ötösre vizsgáztam. Azt hiszem ez mindent elmond arról, hogy mekkora segítség volt. Több hasonló oldalt is megnéztem, de ez volt az amiben legáttekinthetőbben és tanulóbarát módon jelenik meg az elméleti rész, valamint a feladatok is világosak, érthetőek, megoldhatóak:D

UI.: Azóta is szinte napi rendszerességgel használom, további sok sikert és minél több látogatót kívánok."

Üdv. Lévai Tamás
http://www.facebook.com/tamas.levai.16


"Én is találkoztam már pár oldallal, ami ezt a témát dolgozza fel, magyarázza, de ez volt az egyetlen, ahol első olvasásra (max. másodikra) megértettem a logikáját az adott résznek. És azonnal magyarázza is egyszerű példákkal. Örülök, hogy rátaláltam!!"

Bui Tamás
http://www.facebook.com/tamas.bui


"Nagyon sokat segített az oldal a tanulmányaim során! Köszönet érte!:)"

Tóth Tamás
http://www.facebook.com/rejkjawik


"Kezdeti nehézségeim eltűntek, miután rátaláltam az oldaladra, tökéletes alapot adott, most már sokkal könnyebben megy minden! Ezer köszönet!!!!"

Gulyás Ildikó
http://www.facebook.com/ildiko.gulyas.94


Ezt az oldalt MINDENKINEK csak AJÁNLANI tudom, aki igazán szeretné tudni a számvitelt , annak a logikai rendszerét, illetve a saját energiáját hozzá adva biztosan le szeretne vizsgázni. Nekem van szerencsém a Tanár Urat személyesen ismerni, engem tanított. A módszer, ahogy tanított, illetve EZ az OLDAL...... egyszerűen fantasztikus. Ahogy fel van építve témáról témára, az alapoktól egészen a bonyolultig. Érdemes a tanulási útmutatót betartva haladni, majd a végére érve össze állhat a kép. Nagyon sok szorgalom is kell hozzá, de a segítség itt van, adott.... és higgyétek el, nagy segítség..... Csak gratulálni tudok. Szívvel, lélekkel és nagy szakértelemmel csinálja azt, amit csinál.... NAGYON SOKAT KÖSZÖNHETEK NEKI!!!!

Tóth Mónika
http://www.facebook.com/monika.toth.5209


"Volt szerencsém Havass Tanár Úrral személyesen is megtapasztalni a számvitel oktatás szépségeit (BGF PSZF).

A blogot is csak ajánlani tudom mindenkinek, aki vizsgára készül, vagy akár "csak" frissen szeretné tartani a számviteli tudását.

Egyszerűen érthetően, mégis érdekesen magyarázza el a példákat (ami szerintem számvitel oktatása esetén ritkaság és elég nagy erény) emellet nálam emberileg is 10-es osztályzatot kapott.

Azt még hozzá tenném, hogy a Mérlegképes Könyvelő tanfolyamot gyakorlatilag miatta kezdtem el és hát elég jó döntésnek bizonyult."

Benedek Zsombor
http://www.facebook.com/Zsombii


„Ha már levizsgáztál, de bizonytalan a tudásod, mert az évek során vannak olyan dolgok, amiket nem használsz és feledésbe merül, akkor itt biztosan megtalálod a választ.
Ha még tanulsz, akkor ez az oldal egy kincs. Jobb, mint bármelyik tankönyv. Nekem még nem volt ilyen segítségem a vizsgákra való felkészüléskor. Hidd el, ez tényleg JÓ.
Felmerül benned a kérdés, hogy mi a titok? Nos, nagyon egyszerű, szívvel-lélekkel készül minden bejegyzés és óriási tudás van a szerzőben, amit Neked akar átadni.”
UI: Nagyon várom a könyved megjelenését. ;-)

Perák Mónika
http://www.facebook.com/monika.perak.

Itt olvashatsz további véleményeket

Címkék

2014-es adótörvény változások (2) 2015 (2) 6/7-es számlaosztály (3) adómentes bevétel (1) adómentesség (1) Adózás (30) Aktív időbeli elhatárolás (5) alanyi adómentes (1) alapelvek (1) arányosítás (1) befektetési célú arany (1) belföldről származó jövedelem (1) Betétdíjas ár (3) bevallása (1) Devizák (8) Egyszerűsített vállalkozási adó. EVA (1) egyéb jövedelem (1) egészségügyi hozzájárulás (1) Elszámoló ár (7) Eredménykimutatás (12) feladat (1) Feladatok (88) felvásárlási okirat (1) FIFO módszer (7) Fogyasztói ár (4) főbb elve (1) Főkönyvi kivonat (1) Gyakorlati könyvelés (9) gyűjteménydarabokra és régiségekre vonatkozó különös szabályok (3) Gépi könyvelés (10) Göngyöleg (3) Használt ingóságokra (3) Időbeli elhatárolások (9) Immateriális javak (2) jövedelem (1) Jövedelemelszámolás (2) KFK (11) kompenzációs felár (1) Kontírozás (11) külföldről származó jövedelem (1) külön adózó jövedelem (1) levonási hányados (1) látvány-csapatsport támogatás (2) megosztás (1) mezőgazdasági tevékenység (3) Munkabérek (2) Mérleg (4) Mérlegképes könyvelő szakmai- és vizsgakövetelmények (4) Mérlegképes könyvelő tanfolyam anyagai (195) Mérlegképes tanoncok (171) műalkotásokra (3) Nem számvitel (4) nem önálló jövedelem (1) Nincs évközi nyilvántartás (3) nyilvános árverező (1) Nyilvántartási ár (16) Passzív időbeli elhatárolás (6) portfolioblogger (1) pénzforgalmi elszámolás (1) Pénzügyi számvitel (109) Pénzügyi ügyintéző tanfolyam (7) Pénzügyi-számviteli ügyintéző tanfolyam anyagai (149) Részesedések (2) Saját termelésű készletek (6) STKÁV (3) Személyi jövedelem adó (1) személyi jövedelemadó (4) személyi jövedelemadó megállapításának módja (1) szociális hozzájárulás (1) Számlaosztályok (3) Számlatükör (4) Számvitel alapjai (56) Számvitel oktatás (5) Számvitel röpdoga (4) Számvitel-elemzés vizsga (5) Számviteli bizonylatok (5) Számviteli ügyintéző tanfolyam (2) Teszt (1) Tárgyi eszközök (46) Társadalombizotsítás (1) társasági adó (2) társasági adó változás 2015 (1) társasági adókedvezmény (2) utazásszervezési szolgáltatás (2) Vezetői számvitel (7) viszonteladó (1) Vizsgasorok (3) Váltó (5) Vásárolt készletek (36) Áfa (28) Áfa elmélet (9) ÁFA elszámolása (1) ÁFA feladat (20) ÁFA különös rendelkezések (13) ÁFA levonása (1) ÁFA pénzforgalmi elszámolás (1) áfamentesség (1) Általános Forgalmi adó (18) általános jellemzők (1) Általáns Forgalmi Adó (1) árrés (1) Átlagár (7) Átvezetési számla (1) Értékcsökkenés (8) Értékpapírok (7) önálló jövedelem (1) összevonandó jövedelem (1)