!!!

2016. október 18., kedd

Bérleti díj elhatárolás (teszt)

A vállalkozó felé tárgyévet követő év január 5-én utólag kiszámlázták a bérbe vett irodahelyiség december havi bérleti díját, melynek a számlán szereplő összege 100 000 Ft + 27 % Áfa. 


Válasszuk ki a helyes megoldást!

a. 127 000 Ft-ot kell kimutatni a költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolásai között.
b. 100 000 Ft-ot kell kimutatni a költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolásai között.
c. 100 000 Ft-ot kell kimutatni a költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolásai között.
d. 127 000 Ft-ot kell kimutatni a költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolásai között.

Könyvelés:

Decemberben nem érkezett meg a számla, viszont a bérleti díj decemberre szól. Ezért fordulónapi dátummal el kell határolnunk az összeget.

T52 Igénybve vett szolgáltatások  482 Költségek, ráfordítások PIE   100 000

Válasz:

c) a helyes

2016. október 11., kedd

Gépsor apportálása (teszt)

A vállalkozás a tárgyévben részt vett egy Kft. alapításában. 


A vállalkozás az alapított Kft-be egy a tevékenységet közvetlenül szolgáló gépet apportált.
Az apportba adott gép bruttó értéke 30 000 EFt, az átadásig elszámolt terv szerinti értékcsökkenése 9 000 EFt, az átadásig elszámolt terven felüli értékcsökkenése 1 000 EFt. A gép létesítő okiratban meghatározott értéke 17 000 EFt. Az alapított vállalkozást bejegyezték.

Az alábbi állítások közül válasszuk ki a helyes állítást/állításokat!

a. A gazdasági események hatására az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye nőtt.
b. A gazdasági események hatására az adózás előtti eredmény nem változott.
c. A gazdasági események hatására az egyéb ráfordítás 3 000 EFt-tal nőtt.
d. A gazdasági események hatására az egyéb bevétel 17 000 EFt-tal nőtt.

Megoldás:

Az apport könyvelése:

1. Kivezetés

a) Bruttó érték kivezetése
T3 Technikai számla  K131  30 000

b) Terv szerinti értékcsökkenés kivezetése
T139  K3 Technikai számla    9 000

c) Terven felüli értékcsökkenés kivezetése
T138  K3 Technikai számla    1 000

2. Kapott részesedés:

T17  K3 Technikai számla  17 000

3. Apport eredménye:

T86  K3 Technikai számla  3 000

Válaszaink:

a) nem igaz, mert csökkent
b) nem igaz, mert csökkent
c) igaz
d) nem igaz, mert 2016-tól csak a nettó eredményt könyveljük le.

2016. október 10., hétfő

Pénzügyi-számviteli ügyintéző tanfolyam vizsgái


Pénzügyi számviteli ügyintéző tanfolyam vizsgarendje a 2016. 09.01. után indult képzéseknélA pénzügyi számviteli ügyintéző képzés moduljai (tantárgyai)

Pénzügyi számviteli ügyintéző képzés moduljai
Pénzügyi számviteli ügyintéző képzés moduljai

Vizsgarendszer

A vizsgarendszer két jól elkülöníthető részből áll:

I. Modulzáró vizsgák (a képzés alatt) 
II. Komplex szakmai vizsga (a képzés befejezését követi)

Részletesen:

I. Modulzáró vizsgák (a képzés alatt) 

Pénzügyi számviteli ügyintéző komplex szakmai vizsgára az jelentkezhet, aki:

-iskolarendszeren kívüli felnőttképzésben: az 1. pontban szereplő mudulzáró vizsgákat eredményesen teljesítése. A modulzáró vizsgák minden modulját külön-külön legalább 50%-ra kell teljesíteni. Ha mindegyik sikeres, akkor jelentkezhetsz a komplex szakmai vizsgára.

Modulzáró vizsgák (iskolarendszeren kívüli képzésben): 

Pénzügyi számviteli ügyintéző képzés modulzáró vizsgái
Pénzügyi számviteli ügyintéző képzés modulzáró vizsgái


-iskolarendszerű képzésben: esettanulmány készítése és előírt határidőre történő leadása a projekttervezés és -finanszírozás témakörében + minden tantárgyból minimum elégséges osztályzatú bizonyítvány. Tehát nincsenek az előző táblázatban feltüntetett modulzáró vizsgák!

II. Komplex szakmai vizsga 

Három vizsgatevékenységből áll (gyakorlati, írásbeli, szóbeli). A vizsgatevékenységeken belül ún. vizsgafeladatokat kell teljesítenünk.

1. Gyakorlati vizsgatevékenység: számítógépes könyvelés és analitika készítése, elektronikus bevallás és az esettanulmány bemutatása projektismeretek mérésével. 

Ezen belül:

a) vizsgafeladat: számítógépes könyvelés és analitika készítése (10%-os súllyal, 90 perc). 
Integrált könyvelési rendszer, pénzügyi, készlet, tárgyi eszköz és bérelszámoló alrendszer segítségével egy szimulált vállalkozás könyvelésének nyitása, és gazdasági eseményeinek főkönyvi és analitikus elszámolása központi gyakorlati feladatlap alapján

b) vizsgafeladat: elektronikus adóbevallás (10%-os súllyal, 90 perc). 
A központi gyakorlati feladatlap; megadott információk alapján a NAV keretprogramjának alkalmazásával elektronikus bevallások készítése, mely a szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja. 

c) vizsgafeladat: projektismeretek esettanulmány bemutatása (10%-os súllyal, 20 perc) 

A projekttervezés és -finanszírozás témakörében készített esettanulmány bemutatása és a témakörhöz kapcsolódó projektismeretek számonkérése

Érvényes, ha a vizsgázó vizsgafeladatrészeket külön-külön legalább 50%-os szinten teljesíti.

2. Központi írásbeli vizsgatevékenység: pénzügyi feladatok, könyvvezetés és beszámolókészítés. 

a) vizsgafeladat: Pénzügyi feladatok (20%-os súllyal, 90 perc)

Az általános pénzügy (pénzügyi alapfeladatok) és vállalkozásfinanszírozás szakmai követelményei megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja. Tehát ez egy öszvér vizsgafeladat, amely „Gazdálkodási feladatok ellátása” modul és a „Vállalkozásfinanszírozási és adózási feladatok” modul pénzügyi vonatkozásait kérdezi

b) vizsgafeladat: Könyvvezetés és beszámolókészítés (20%-os súllyal, 90 perc) 

A tárgyi eszközökkel, vásárolt és saját termelésű készletekkel, munkabér, költségek, pénzeszközök és adók elszámolásával kapcsolatos könyvelési feladatok. Megadott adatok és könyvelés alapján az egyszerűsített éves beszámoló mérlegének és eredménykimutatásának elkészítése.

Érvényes, ha a vizsgázó a vizsgafeladatrészeket külön-külön legalább 50%-os szinten teljesíti.

3. Szóbeli vizsgatevékenység: pénzügyi és adózási feladatok, könyvvezetés és beszámoló készítés és az esettanulmány projektismerete

a) vizsgafeladat: Pénzügyi és adózási feladatok

A vállalkozásfinanszírozás és az adózáshoz kapcsolódó szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazza. Az adózási feladat adóelőleg és adószámítási feladatokat is tartalmaz adónemenként

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (ebből felkészülési idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

b) vizsgafeladat: Könyvvezetés és beszámoló készítés

A könyvvezetés és beszámolókészítéshez kapcsolódó szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (ebből felkészülési idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

c) vizsgafeladat: Az esettanulmány projektismerete

Az esettanulmányhoz kapcsolódó szakmai kérdés megválaszolása (két kérdés a központi szóbeli tételsorból). A szóbeli tételsor a 11501-16 Projektfinanszírozás és a 11502-12 Projektfolyamatok követése követelménymodulok ismeretkompetenciái szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 10 perc (felkészülési idő nincs)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

A szóbeli vizsgatevékenység a) Pénzügyi és adózási feladatok vizsgafeladat rész csak akkor kezdhető meg, ha a vizsgázó a központi írásbeli a) Pénzügyi feladatok vizsgafeladatrészt legalább 50%-os szinten teljesíti.

A szóbeli vizsgatevékenység b) Könyvvezetés és beszámoló készítés vizsgafeladat rész csak akkor kezdhető meg, ha a vizsgázó a központi írásbeli b) Könyvvezetés és beszámoló készítés vizsgafeladatrészt legalább 50%-os szinten teljesíti.

A szóbeli vizsgatevékenység c) Az esettanulmány projektismerete vizsgafeladat rész csak akkor kezdhető meg, ha a vizsgázó a gyakorlati vizsgatevékenység c) Esettanulmány bemutatása projektismeretek mérésével vizsgafeladatrészt legalább 50%-os szinten teljesíti. 

A Pénzügyi számviteli ügyintéző képzés komplex záróvizsgája két napot vesz igénybe:

1. nap: írásos tevékenységek:

-gyakorlati vizsgatevékenység a) + b) része (számítógépes könyvelés és analitika készítése + elektronikus bevallás
-központi írásbeli vizsgatevékenység mindkét része (pénzügy és könyvvezetés) 

2. nap: szóbeli tevékenységek:

-gyakorlati vizsgatevékenységből a projektismeretek esettanulmány bemutatása 
-szóbeli vizsgatevékenység a) + b) + c) része (teljes)

Összefoglalás a pénzügyi számviteli ügyintéző tanfolyam komplex vizsgájáról:

Pénzügyi számviteli ügyintéző képzés komplex vizsgái
Pénzügyi számviteli ügyintéző képzés komplex vizsgái

A Pénzügyi számviteli ügyintéző képzés komplex szakmai vizsgájának egyes vizsgatevékenységeihez rendelt vizsgafeladatok érdemjegye az elért %-os teljesítmények alapján:

90 - 100% jeles (5)
80 - 89% jó (4)
65 - 79% közepes (3)
50 - 64% elégséges (2)
0 - 49% elégtelen (1)

Sikertelen a komplex szakmai vizsga, ha annak bármelyik vizsgatevékenységéhez rendelt vizsgafeladatának/vizsgafeladatrészének érdemjegye elégtelen (1). 

Javítóvizsgát abból a vizsgafeladatból/vizsgafeladatrészből kell tenni, amelyből a vizsgázó elért eredménye nem éri el az 50%-ot, illetve teljesítményét elégtelenre (1) minősítette a vizsgabizottság.

Segített az eligazodásban? Ha igen, nyomd meg a tetszik (magyarul lájk) gombot!

2016. október 3., hétfő

Értékhelyesbítés - értékelési tartalék könyvelése (teszt)

Válasszuk ki az értékhelyesbítésre vonatkozó helyes állítást/állításokat! 


a. Az értékhelyesbítés elszámolása növeli a saját tőkét, ezért meghatározott eszközök esetében kötelező az értékhelyesbítés.
b. Az értékhelyesbítés visszavezetése csökkenti a saját tőkét.
c. Kis értékű befektetett eszközök esetében az értékhelyesbítés alapjául szolgáló piaci értéket a vállalkozás ügyvezetője is meghatározhatja.
d. Ha az értékesített tárgyi eszközhöz értékhelyesbítés kapcsolódik, akkor az értékhelyesbítést teljes összegében vissza kell vezetni.

Megoldás: 

Értékhelyesbítést akkor mutatható ki, ha az eszköz piaci értéke tartósan és jelentősen meghaladja a könyv szerinti értéket. Kimutatása nem kötelező, a vállalkozás döntésén múlik. Az értékhelyesítést minden esetben könyvvizsgálónak kell hitelesítenie.

Könyvelése:

Képzése:
T1x7 Eszköz értékhelyesbítése  K417 Értékelési tartalék

Feloldása (ha a piaci érték csökken, illetve, ha az eszköz amihez kapcsolódik, kivezetésre kerül):
T417 Értékelési tartalék  K1x7 Eszköz értékhelyesbítése

Vagyis:
a) Hamis, mert első része ugyan igaz, a második része viszont nem
b) Igaz (Értékelési tartalék a Saját tőke része
c) Hamis
d) Igaz

2016. október 1., szombat

Kapott kölcsön kamatának elhatárolása (teszt)

A „BB” Zrt. tárgyév július 1-jén 20 000 EFt kölcsönt nyújt „AA” Kft.-nek. 


A kölcsönszerződésből a következő kiemelt információkat ismerjük: futamidő 4 év, törlesztés a futamidő végén egy összegben, kamat 6 % évente, kamatfizetés évente. Az alábbi állítások közül válasszuk ki a helyes állítást/állításokat!

a. „AA” Kft. üzemi (üzleti) tevékenységének eredménye a kölcsönnel kapcsolatos gazdasági események hatására változik.
b. „AA” Kft.-nek 600 EFt-ot kell kimutatni a bevételek aktív időbeli elhatárolásai között.
c. „AA” Kft.-nek 600 EFt-ot kell elszámolnia a pénzügyi műveletek ráfordításai között.
d. „AA” Kft.-nek 600 EFt-ot kell kimutatni a költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolásai között.

Megoldás:

Könyveljük le „AA” Kft-nél a kölcsönnel kapcsolatos gazdasági eseményeket!

1. július 1. Befolyt kölcsön

T384 Elszámolási betét K441. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 20 000

2. December 31. Tárgyévre fizetendő kamat elhatárolása

T873. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások  K 482. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása  600

(20 000 x 0,06 / 12 x 6)


Vagyis 

a) hamis, mert a pénzügyi műveletek ráfordításai az üzemi (üzleti) tevékenységének eredményén kívül található

b) Hamis, hiszen a Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolására kell könyvelnünk

c) Igaz, lásd 2. könyvelési tétel

d) Igaz, lásd 2. könyvelési tétel

2016. szeptember 28., szerda

Vevőktől kapott előlegek könyvelése (elmélet)

Mérlegképes könyvelőknek van, pénzügyi-számviteli ügyintézőknek nincs

Kapott előlegek könyvelése


A vevőktől kapott előleg a mérleg forrás oldalán a rövid lejáratú kötelezettségek között található. Számlaszáma: 453

Fontos: a kapott előleg minden tartalmazza az áfát (még akkor is, ha ezt a feladat külön nem írja), DE, a 453 Kapott előlegek számlára a nettó összeget könyvelhetjük (az ebből származó bonyodalmakat lásd a feladatban)!

Nézzünk egy feladatot!

1. Egy vállalkozás 1 270 000 Ft előleget kapott egyik vevőjétől (az ÁFA 27%). Az összeg a vállalkozás betétszámláján jóváírásra került
2. Megtörtént az értékesített cucc kiszállítása, az átutalásos számla kiállításra került. A számla összege 3 000 000 Ft + ÁFA.
3. Az előleg átvezetésre került.
4. Megtörtént a különbözet pénzügyi rendezése.

Megoldás:

2016. szeptember 27., kedd

Az apportba adott értékpapírnak vagy részesedésnek nem minősülő vagyontárgy (teszt)

Válasszuk ki az apportra vonatkozó helyes állítást/állításokat! 


a. Az apportba adott értékpapírnak vagy részesedésnek nem minősülő vagyontárgy létesítő okiratban meghatározott értékének és nyilvántartás szerinti értékének különbözetét az egyéb bevételek között kell kimutatni, ha a létesítő okiratban meghatározott érték a több.

b. Az apportba adott eszközök létesítő okiratban meghatározott értékének és nyilvántartás szerinti értékének különbözetét minden esetben az egyéb bevételek között kell kimutatni, ha a létesítő okiratban meghatározott érték a több.

c. Az apportba adott értékpapírnak vagy részesedésnek nem minősülő vagyontárgy létesítő okiratban meghatározott értékének és nyilvántartás szerinti értékének különbözetét az egyéb ráfordítások között kell kimutatni, ha a nyilvántartás szerinti érték a több.

d. Az apportba adott értékpapírnak vagy részesedésnek nem minősülő vagyontárgy létesítő okiratban meghatározott értékének és nyilvántartás szerinti értékének különbözete vagy növeli vagy csökkenti a vállalkozás üzemi (üzleti) tevékenységének az eredményét.

Apport könyvelése: 

2016-tól az apportba adást nettó módon számoljuk el, vagyis az átadott eszköz könyv szerinti értékének és a kapott részesedés értékének a különbözete jelenik meg a ráfordítások (veszteség esetén), vagy bevételek (nyereség esetén) között.

Az elszámolás technikailag többféleképpen megvalósítható, mi a 3 Technikai számlát használjuk, ezen vezetjük össze az értékeket.

Apportba adott eszköz könyvelése
Apportba adott eszköz könyvelése


1. Apportba adott eszköz kivezetése (könyv szerinti, nyilvántartás szerinti értéken)
T 3 Technikai számla  K1-3 Eszköz (a feladatban nem jelöltünk meg konkrét eszközt)
(Ha van értékcsökkenés, vagy értékvesztés, akkor azt is kivezetjük:
T1-3 Eszköz értékcsökkenése, értékvesztése    K 3 Technikai számla

2. Kapott részesedés létesítő okirat szerinti értéken
T 17 Befektetett részesedések  K3 Technikai számla

3. Nyereség, vagy veszteség:
-nyereség esetén:
T3 Technikai számla   K96 Egyéb bevételek
-veszteség esetén
T86 Egyéb ráfordítások  K3 Technikai számla

Vagyis a válaszaink:

a) Igaz
b) Látszólag igaz, valójában nem. Ugyanis a részesedések, értékpapírok apportba adásának nyereségét nem az egyéb bevételek között, hanem a pénzügyi műveletek bevételei között kell elszámolni!
c) Igaz
d) Igaz (kivéve, ha megegyezik a két érték)

Ha hasznosnak tartod, nyomd meg a tetszik gombot!

Online videós vizsgafelkészítés (kattints a képre)

HOGYAN TEGYÉL SIKERES SZÁMVITEL VIZSGÁT?

-Nehezen megy a számvitel?
-Nem érted, hogy a tanár miről beszél az órán?
-Csak ülsz a tankönyv felett és nem tudod megfejteni a megoldást?
-Közeledik a vizsga és úgy érzed, hogy nem fog menni? Vagy mér túl is vagy néhány sikertelen vizsgán?

Mennyivel jobb lenne, ha már túl lennél rajta:

-Végre felszabadulna rengeteg, eddig tanulásra fordított időd
-Sikerülne megfelelő állást találnod
-Feljebb léphetnél a vállalati ranglétrán
-Több fizetést kaphatnál


IRATKOZZ FEL MOST, ÉS BEBIZONYÍTOM NEKED: A SZÁMVITEL EGYÁLTALÁN NEM NEHÉZ!


CSAK FELIRATKOZOTT OLVASÓKNAK: 

-8 tanács a sikeres számvitel vizsgához

-20 kidolgozott feladat 78 nap alatt!

+Bónusz: készletek puska
 
++Meglepetés azonnal a regisztráció után 


AZ OLDAL HASZNÁLATA INGYENES, A REGISZTRÁCIÓVAL SEM KELETKEZIK SEMMIFÉLE FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGED! ÉN KÖSZÖNÖM, HOGY MEGTISZTELTÉL A FIGYELMEDDEL!

Nézzük, milyen anyagokat kapsz tőlem, ha feliratkozol:

8 tanács a sikeres számvitel vizsgához: 

1. Hogy kezdj neki a számvitel tanulásnak? Ha ezt nem tartod szem előtt, akkor soha sem fogod megtanulni a számvitelt

2. Milyen sorrendben haladj? Alapoktól a mérlegképes szintig.

3. Hogyan tanulj hatékonyan?

4. Mennyi időt szánj a tanulásra (naponta és összesen)?

5. Miből tanulj? Elmondom, hogy szerintem melyik tankönyvet érdemes megvenni.

6. Hogyan lehet felgyorsítani a számvitel tanulást?

7. A számviteloktatás rákfenéje. Miért ilyen nagy a bukási arány? Csak a diák a hibás?

8. Érdemes magántanárhoz járni? Ha igen, hogyan válassz?

20 kidolgozott feladat a következő témakörökből:

-számvitel alapjai:
könyvelési tétel szerkesztése a T-K rendszerben, vállalkozás könyvelése nyitástól zárásig, áfa elszámolása, átvezetési számla

-pénzügyi számvitel:
tárgyi eszközök, vásárolt készletek, értékpapírok

+ Bónusz: részletes puska vásárolt készletekből

++Meglepetés azonnal a regisztráció után

Miért éppen a számvitel navigátor? 

Mert a többi hasonló oldaltól eltérően itt valós oktatási tapasztalaton nyugvó segítséget kapsz: 

-több mint 30 000 kontakt órát tartottam alapoktól a legmagasabb szintig

-több ezer hallgatóm tett sikeres záróvizsgát

-vizsgabizottságokban több ezer vizsgázó írásbeli dolgozatát javítottam, illetve szóbelizettem

-diákjaim országos számvitelversenyeken sorozatosan a legjobb eredményeket érték el

-az ország legnívósabb oktatási intézményeiben oktattam

-több iskolában is megkaptam a megtisztelő „év legjobb oktatója” címet

Ne habozz, kérd most az ingyenes e-mail tanfolyamot itt:
 
Név:*
E-mail:*
Hol tanulsz számvitelt? Mérlegképes könyvelő tanfolyam
Pénzügyi-számviteli ügyintéző tanfolyam
Főiskola: számvitel alapjai
Főiskola: pénzügyi számvitel
Főiskola: vezetői számvitel
Egyéb
Melyik iskolában tanulod?
Melyik városban?
Hogyan találtál ide? Véletlenül
Ajánlotta valaki
Egyéb

Miért érdemes feliratkoznod?

"Immár nyugdíjas tanárként, vizsgaelnökként, könyvvizsgálóként nagyra értékelem Havass Norbert kolléga blogját. A facebookon botladozó vándorként kerültem erre az oldalra, de azóta folyamatosan figyelemmel kísérem az itt megjelenő anyagokat.
Örömmel tölt el, hogy szakmai hozzáértése, a tantárgy tanításának szeretete hatja át a számvitellel birkózó hallgatóknak készített segédanyagait. Valóban segítséget jelentenek a tanulásban. Mindez ingyenesen elérhető, ami már önmagában is erény!

Az eredményes tanuláshoz úgy tekinthető a blog, mintha tanfolyamra járnánk. Én személy szerint várom, hogy nyomtatott formában is kezembe vehessem ezt a szakmai gyöngyszemet!"

Kutasiné Fekete Ágnes
számvitel tanár, vizsgaelnök, könyvvizsgáló
http://www.facebook.com/agnes.kutasinefekete


Az egész képzés alapját a Számvitel tantárgy adja. Számomra azért esett a arra az iskolára a választás ahol végeztem, mert előképzésben egy két éves felsőfokú szakképzésen (Számviteli Főiskola) volt részem megismerni Havass Norbert Tanár Urat és az ő tanítási módszereit. A felsőfokú képzést, ahol számvitel alapjait, pénzügyi és vezetői számvitelt tanított nekünk, csont nélkül sikerült teljesíteni.

És hogy miért?

Az anyagokat tematikusan a mérleg és eredménykimutatás elemei alapján építette föl. Minden egyes technikai lépést táblán szemléltetett, és olyan forrásanyagot biztosított számunkra, amiből tökéletesen fel tudtunk készülni. Alapkövetelmény volt az, hogy az általa feladott házi feladatot el kellett készíteni, mert ezek szorosan kapcsolódtak az órán leadott anyagokhoz és lépcsőfok volt a következő óra anyagához. Aki ezeket elkészítette és betartotta, komoly szintű fejlődést tudott elérni, és nem okoztak számára problémát a zárthelyik és a vizsgák sem.

Nekem ez a jól felépített rendszer és a sikeres vizsgaeredmények adták meg azt az elhatározást, hogy ott folytassam a mérlegképes képzéssel a tanulmányaimat, ahol a számvitel tanár szerepében szintén Havass Tanár Urat láthatom. Így sikeresen, a meghatározott keretidőn belül tudtam teljesíteni a képzést, így bővítve végzettségeimet a Mérlegképes Könyvelő képesítéssel"

Üdvözlettel:
Bábel István
http://www.facebook.com/istvan.babel


"A BGF-PSZFK Felsőfokú szakképzésén ismerkedtem meg a számvitellel először, ahol első neki futásra megbuktam, majd Havas Tanár Úrhoz kerülve sikerült megtanulnom/megértenem a számvitelt. A Tanár Úr érthető magyarázatainak köszönhetően olyannyira sikerült elsajátítanom a számvitelt, hogy elindultam egy országos számvitelversenyen, ahol legjobb eredménnyel jutottam el a szóbeli döntőig (végül sajnos 5. lettem, mert a szóbelin kicsit elcsúsztam). Mindenkinek ajánlom a blogot, főleg azoknak, akiknek elsőre nem sikerült elsajátítani a számvitelt. Az én példám is mutatja, hogy nem lehetetlen megtanulni. Főleg ha az egyik legjobb számvitel tanár blogját használod. "


Tisztelettel:
Hideg László
http://www.facebook.com/laszlo.hideg.520


Több hónapja olvasom Havas Norbert számviteli blogját. Nagyon tetszik a tanítási stílusa. Remélem, hogy készíteni fog példatárat, amit meg lehet vásárolni.
Stílusa könnyen érthető. Jómagam pénzüggyel, statisztikával, adózással foglalkozom, diákok vizsga felkészítésével.
Sokan profitáltam oktatásából.
Ajánlom a diákoknak a vizsga könnyebb megértéséhez a blogban szereplő tananyagokat.

Üdvözlettel dr. Kocsisné Gyomai Mária közgazdász tanár kolléga
http://www.facebook.com/maria.kocsisnegyomai


"
Az itteni tanárunk is nagyon képzett, de néha úgy éreztem, hogy valamilyen logikai lánc még hiányzik a dolgok megértéséhez. Ilyenkor léptem fel a világhálóra és keresgettem a kérdéseimre a válaszokat. Ekkor találtam rá a "Mérlegképes tanoncok" oldalára és megtaláltam a helyes válaszokat tisztán, világosan, érthetően leírva. A dolog szépsége, hogy másnap az egyik osztálytársam is ugyanezt a honlapot ajánlotta.

Kell ennél több?"

Kordásné Petrács Ágnes
http://www.facebook.com/kordasnepetracs.agnes


"Mindenkinek merem ajánlani a blogodat, mert a tökéletességre törekszel, és mindezt úgy teszed, hogy az nem lesz unalmas, száraz, emészthetetlen, hanem humorral, megjegyezhető ábrákkal szemlélteted a bonyolult könyvelési lépéseket, tételeket."

Hortobágyiné Kogler Hajnalka
http://www.facebook.com/hajnalka.hortobagyinekogler


"Nagyon jó az oldal, érthetően van felvezetve az alapoktól kezdve az egész számvitel. Nagyon sokat segít az érthető magyarázat és az ehhez tartozó példák.
Köszönöm!"

Korotkiné Kulcsár Linda
http://www.facebook.com/korotkine.linda


"A főiskolai "számviteli alapok" vizsgám előtt találtam a blogra. Kétségbeesetten kerestem vmi kapaszkodót. A vizsgám 5-ös lett! :) Nagyon köszönöm a segítséget Norbert!
Most a pénzügyi számvitel vizsgámra készülve újra hasznos segítséget jelent a Számvitel Navigátor."

Köszönöm: Bögös Katalin
http://www.facebook.com/bogoskata


"Mindenkinek csak ajánlani tudom az oldalt. Pénzügy-számvitel szakon tanulok. A félévi számvitel vizsgám előtt nagyon kétségbe voltam esve, mert nem igazán voltam képben a tárgyal, aztán rátaláltam erre a blogra és két hét alatt!!! sikerült segítségével úgy felkészülnöm, hogy ötösre vizsgáztam. Azt hiszem ez mindent elmond arról, hogy mekkora segítség volt. Több hasonló oldalt is megnéztem, de ez volt az amiben legáttekinthetőbben és tanulóbarát módon jelenik meg az elméleti rész, valamint a feladatok is világosak, érthetőek, megoldhatóak:D

UI.: Azóta is szinte napi rendszerességgel használom, további sok sikert és minél több látogatót kívánok."

Üdv. Lévai Tamás
http://www.facebook.com/tamas.levai.16


"Én is találkoztam már pár oldallal, ami ezt a témát dolgozza fel, magyarázza, de ez volt az egyetlen, ahol első olvasásra (max. másodikra) megértettem a logikáját az adott résznek. És azonnal magyarázza is egyszerű példákkal. Örülök, hogy rátaláltam!!"

Bui Tamás
http://www.facebook.com/tamas.bui


"Nagyon sokat segített az oldal a tanulmányaim során! Köszönet érte!:)"

Tóth Tamás
http://www.facebook.com/rejkjawik


"Kezdeti nehézségeim eltűntek, miután rátaláltam az oldaladra, tökéletes alapot adott, most már sokkal könnyebben megy minden! Ezer köszönet!!!!"

Gulyás Ildikó
http://www.facebook.com/ildiko.gulyas.94


Ezt az oldalt MINDENKINEK csak AJÁNLANI tudom, aki igazán szeretné tudni a számvitelt , annak a logikai rendszerét, illetve a saját energiáját hozzá adva biztosan le szeretne vizsgázni. Nekem van szerencsém a Tanár Urat személyesen ismerni, engem tanított. A módszer, ahogy tanított, illetve EZ az OLDAL...... egyszerűen fantasztikus. Ahogy fel van építve témáról témára, az alapoktól egészen a bonyolultig. Érdemes a tanulási útmutatót betartva haladni, majd a végére érve össze állhat a kép. Nagyon sok szorgalom is kell hozzá, de a segítség itt van, adott.... és higgyétek el, nagy segítség..... Csak gratulálni tudok. Szívvel, lélekkel és nagy szakértelemmel csinálja azt, amit csinál.... NAGYON SOKAT KÖSZÖNHETEK NEKI!!!!

Tóth Mónika
http://www.facebook.com/monika.toth.5209


"Volt szerencsém Havass Tanár Úrral személyesen is megtapasztalni a számvitel oktatás szépségeit (BGF PSZF).

A blogot is csak ajánlani tudom mindenkinek, aki vizsgára készül, vagy akár "csak" frissen szeretné tartani a számviteli tudását.

Egyszerűen érthetően, mégis érdekesen magyarázza el a példákat (ami szerintem számvitel oktatása esetén ritkaság és elég nagy erény) emellet nálam emberileg is 10-es osztályzatot kapott.

Azt még hozzá tenném, hogy a Mérlegképes Könyvelő tanfolyamot gyakorlatilag miatta kezdtem el és hát elég jó döntésnek bizonyult."

Benedek Zsombor
http://www.facebook.com/Zsombii


„Ha már levizsgáztál, de bizonytalan a tudásod, mert az évek során vannak olyan dolgok, amiket nem használsz és feledésbe merül, akkor itt biztosan megtalálod a választ.
Ha még tanulsz, akkor ez az oldal egy kincs. Jobb, mint bármelyik tankönyv. Nekem még nem volt ilyen segítségem a vizsgákra való felkészüléskor. Hidd el, ez tényleg JÓ.
Felmerül benned a kérdés, hogy mi a titok? Nos, nagyon egyszerű, szívvel-lélekkel készül minden bejegyzés és óriási tudás van a szerzőben, amit Neked akar átadni.”
UI: Nagyon várom a könyved megjelenését. ;-)

Perák Mónika
http://www.facebook.com/monika.perak.

Itt olvashatsz további véleményeket

Címkék

Mérlegképes könyvelő tanfolyam anyagai (195) Mérlegképes tanoncok (171) Pénzügyi-számviteli ügyintéző tanfolyam anyagai (150) Pénzügyi számvitel (109) Feladatok (88) Számvitel alapjai (56) Tárgyi eszközök (46) Vásárolt készletek (36) Adózás (30) Áfa (28) ÁFA feladat (20) Általános Forgalmi adó (18) Nyilvántartási ár (16) ÁFA különös rendelkezések (13) Eredménykimutatás (12) KFK (11) Kontírozás (11) Gépi könyvelés (10) Gyakorlati könyvelés (9) Időbeli elhatárolások (9) Áfa elmélet (9) Devizák (8) Pénzügyi ügyintéző tanfolyam (8) Értékcsökkenés (8) Elszámoló ár (7) FIFO módszer (7) Vezetői számvitel (7) Átlagár (7) Értékpapírok (7) Passzív időbeli elhatárolás (6) Saját termelésű készletek (6) Aktív időbeli elhatárolás (5) Számvitel oktatás (5) Számvitel-elemzés vizsga (5) Számviteli bizonylatok (5) Váltó (5) Fogyasztói ár (4) Mérleg (4) Mérlegképes könyvelő szakmai- és vizsgakövetelmények (4) Nem számvitel (4) Számlatükör (4) Számvitel röpdoga (4) személyi jövedelemadó (4) 6/7-es számlaosztály (3) Betétdíjas ár (3) Göngyöleg (3) Használt ingóságokra (3) Nincs évközi nyilvántartás (3) STKÁV (3) Számlaosztályok (3) Vizsgasorok (3) gyűjteménydarabokra és régiségekre vonatkozó különös szabályok (3) mezőgazdasági tevékenység (3) műalkotásokra (3) 2014-es adótörvény változások (2) 2015 (2) Immateriális javak (2) Jövedelemelszámolás (2) Munkabérek (2) Részesedések (2) Számviteli ügyintéző tanfolyam (2) látvány-csapatsport támogatás (2) társasági adó (2) társasági adókedvezmény (2) utazásszervezési szolgáltatás (2) ART (1) Egyszerűsített vállalkozási adó. EVA (1) Főkönyvi kivonat (1) Helyi adó (1) Illeték (1) Reklámadó (1) Személyi jövedelem adó (1) Számviteli törvény változásai (1) Teszt (1) Társadalombizotsítás (1) adómentes bevétel (1) adómentesség (1) adózás rendjéről szóló törvény (1) alanyi adómentes (1) alapelvek (1) arányosítás (1) befektetési célú arany (1) belföldről származó jövedelem (1) bevallása (1) egyéb jövedelem (1) egészségügyi hozzájárulás (1) feladat (1) felvásárlási okirat (1) főbb elve (1) jövedelem (1) jövedéki adó (1) kompenzációs felár (1) környezetvédelmi termékdíj (1) külföldről származó jövedelem (1) külön adózó jövedelem (1) levonási hányados (1) megosztás (1) nem önálló jövedelem (1) nyilvános árverező (1) népegészségügyi termékadó (1) portfolioblogger (1) pénzforgalmi elszámolás (1) személyi jövedelemadó megállapításának módja (1) szociális hozzájárulás (1) társasági adó változás 2015 (1) viszonteladó (1) ÁFA elszámolása (1) ÁFA levonása (1) ÁFA pénzforgalmi elszámolás (1) Általáns Forgalmi Adó (1) Átvezetési számla (1) áfamentesség (1) általános jellemzők (1) árrés (1) élelmiszer felügyeleti díj (1) önálló jövedelem (1) összevonandó jövedelem (1)