!!!

!!!

2015. január 1., csütörtök

Adóváltozások 2015 (ART)

Adózás rendje* változás 2015

Alapelvek bővítése
 • Egy korábbi alapelv visszakerült a törvénybe, amely szerint az adóhatóság a jogviszony alanyainak ellenőrzése során ugyanazt a vizsgálattal érintett és már minősített jogviszonyt nem minősítheti eltérően.
 • új alapelv:
  •  ha nemzetközi szerződéssel érintett ügylet illetve, jogviszony az államok közötti eltérő jogi minősítés alapján az adóztatás - szerződő államok által nem szándékolt - elmaradását eredményezné, úgy ezt az adókötelezettség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni
  • az olyan ügyletek során, ahol a kétszeres nem adózás az államok általi eltérő jogi minősítés miatt alakul ki, a módosítás eredményeként jellemzően megnyílik a hazai adóztatási jog
Adóügyek elektronikus ügyintézése
 • Aadóügyekben  az elektronikus  ügyintézésre az ART-ben és a a felhatalmazása alapján kiadott, az adóügyek állami adóhatóság előtt történő elektronikus intézésének szabályairól és egyéb adózási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 47/2013 (XI.7) NGM rendeletben meghatározott ügycsoportban van lehetőség, ezért a törvény kizárja a Ket. (Közigazgatási hatósági eljárás) ügyintézésre vonatkozó szabályinak alkalmazását adóügyekben.
Képviseleti szabály
 • A képviselők felsorolásában eddig nem szerepeltek a könyvvizsgálók.
Élelmiszer-értékesítést végző kezelőszemélyzet nélküli automata berendezések bejelentése
 • Élelmiszer-értékesítést végző kezelőszemélyzet nélküli automata-berendezést üzemeltetőknek még az automata üzembehelyezése, a bejelentés adattartalmának változása, illetve az értékesítési tevékenység beszüntetése előtt ezt a tevékenységet be kell jelentenie az állami adóhatóságnak.
 • Azon adózók, akik 2015.01.01-jén legalább egy élelmiszer-értékesítést végző, kezelőszemélyzet nélküli automatát üzemeltetnek, 2015.03.31-ig eleget kell, hogy tegyenek az állami adóhatósághoz történő bejelentési kötelezettségüknek.
Adóbevallás
 • Havi adóbevallásban külön kell szerepeltetni a gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének e minőségben megszerzett tiszteletdíját, az uniós illetőségű személyek részére életbiztosítási szerződés alapján történő biztosítói teljesítést, ezen személyek ingatlan-értékesítésből és hasznosításból származó jövedelmét.
Adatszolgáltatás
 • A NAV lehetőséget kap arra, hogy megkeresésre adatot kapjon az internetes vásárlások fogalmai adatairól a telekommunikációs cégektől (pl. Telenor, Vodafone, T-Mobil...), amely az elektronikus szolgáltatások figyelését és feltérképezését segítené az adófizetési kötelezettség elősegítése érdekében.
Adóhatósági igazolás
 • Az állami adóhatóság adóhatósági igazolást ( adó-, együttes adó, jövedelem-és illetőségigazolás) állít ki a külföldi hatóság által rendszeresített nyomtatványon feltéve, ha  a nyomtatvány angol nyelvű, vagy, ha a kérelmező csatolja annak magyar nyelvű fordítását.
 • Eddig az állami adóhatóság a külföldi hatóság által rendszeresített nyomtatványon csak illetőségigazolást állított ki a kérelmező részére.
Hatáskör az ellenőrzési eljárásban
 • Az áruszállításban érintett általános forgalmiadó-alany nyilatkoztatásának a lehetőségét megteremti a módosítás a valótlan tartalmú nyilatkozatok (pl.: fiktív címzett, átvevő feltüntetése...) kiszűréséhez
Adóhatóság, adózó joga, kötelezettsége az ellenőrzésben
 • Amennyiben az állami adóhatóság a rendelkezésére álló adatok, illetve az eljárása során feltárt tények, körülmények alapján több adózót érintő olyan szerződéses vagy egyéb kapcsolatot észlel, amellyel összefüggésben adókijátszásra, az adótörvényben foglalt rendelkezések megkerülésére irányuló magatartást állapít meg, vagy ilyen valószínűsít, az érintett adózót a rendeltetésszerű és körültekintő joggyakorlás előmozdítása érdekében tájékoztathatja más adózók vonatkozásában észlelt tényekről, körülményekről.
Az adó feltételes megállapítása
 • Az adózónak 2015.01.01-től meg kell jelölnie a tartós feltételes adómegállapítás alkalmazhatóságának kezdő időpontját, amely a kérelem. benyújtása és az azt követő két adóév, vagy a kérelem benyújtását követő három adóév lehet.
 • A nemzetközi jogi kötelezettség változás esetén, annak hatályba lépésének időpontjától sem alkalmazható a feltételes adómegállapítás.
 • Kivétel:
  •  jövőbeni ügyletnek minősülő folyamatos teljesítésű jogügyletek 
  • vagyis feltételes adómegállapítás iránti kérelemben foglalt folyamatos teljesítésű ügylet esetén csak az általános forgalmi adó adónemet érintő adókötelezettséget, illetve annak hiányát állapíthatja meg
 • Az alap ügyintézési határidő 75 napról 90 napra emelkedik, amely 60 nappal továbbra is meghosszabbítható.
 • Sürgősségi eljárásban történő elbírálásra irányuló kérelem esetén az ügyintézési határidő 45 napról 60 napra emelkedik, amely 30 nappal meghosszabbítható.
 • A személyes konzultáció díja 100eFt-ról 500eFt-ra módosul.
Fellebbezés
 • Jogorvoslati eljárásban a másodfokú adóhatóságnak utólagos adómegállapítás, illetve mögöttes felelősségre kötelezés tárgyában is döntenie kell határozatban.
 • Utólagos adómegállapításnál a határozathozatalra 60 nap, a mögöttes felelősségre kötelezés tárgyában 30 nap áll rendelkezésre.
Elévülés
 • A csődbűncselekmény elkövetése esetén az adó megállapításához való jog nem évül el mindaddig, amíg a bűncselekmény büntethetősége nem évül el.
Mulasztási bírság
 •  Az eljárás ismételt akadályozása esetén a magánszeméllyel szemben 500eFt, más adózóval szemben 1MFt mulasztási bírság szabható ki
 • a közúti fuvarozással járó tevékenységgel kapcsolatos bejelentési kötelezettség nem teljesítésének jogkövetkezménye (a be nem jelentett termék igazolatlan eredetűnek minősül), hogy az állami adó- és vámhatóság a be nem jelentett áru értékének 40%-ig terjedő mulasztási bírságot szabhat ki.
ÁFA csalók visszaszorítására tett intézkedések
 • Amennyiben az adózó a NAV szerint feltételezhetőleg adócsalási láncban szerepel, tájékoztató levelet küld neki és felhívja a figyelmét a rendeltetésszerű joggyakorlásra
Egyéb jelentős változások:
 • pénztárgép üzemeltetését, szervizelését, forgalmazását a vámhatóság is ellenőrizheti
Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző rendszer (EKÁER)
 • valós idejű árukövetés, melynek lényege, hogy Magyarországon ne mozogjon olyan áru, amit nem várnak
 • 2015.01.01-től útdíjköteles közúti fuvarozást csak EKÁER számmal rendelkező adózó folytathat 
 
*:  2003.évi XCII. törvény az adózás rendjéről (ART)

Adóváltozások 2015 (HELYI, RAT, ILL)

Helyi adó* változások 2015
 • Települési adó
  • az önkormányzatok települési adót vezethetnek be bármely adótárgyra, ha annak adózása nem tartozik más törvény hatálya alá
  • bevezethető kivetéssel és önadózással is
  • nem terjed ki a gazdasági társaságokra
 • Helyi iparűzési adó alap megállapítása kapcsolt vállalkozásoknál: 
  • csak a kapcsolt vállalkozási viszony fennállásának időtartamára jutó, napi időarányosítással megállapított adóalap összegét kell figyelembe venni

Reklámadó** (változások) 2015
 • Reklámadó alanya: illetőségtől függetlenül adóalanynak minősül minden olyan személy vagy szervezet, amely  a reklámadó törvény szerinti adóköteles tevékenységet végez (reklám-közzététel, reklám-közzététel megrendelése)
 • Reklámadó mértéke: a felső adókulcs(20Mrd Ft-ot meghaladó adóalaprész után) 40%-ról 50%-ra emelkedik ("RTL adó", EU eljárás van folyamatban)
 • Reklámadó adóhatósági nyilvántartása
  • legfontosabb változás a 2015-től létező adóhatósági nyilvántartási rendszer
  • az adóhatóság a honlapján közzéteszi az adókötelezettséget jogszerűen teljesítő és az adófizetésre nem köteles reklámközzétevőket
  • aki szerepel a nyilvántartásban, annak nem kell nyilatkoznia
 • Reklám közzététel megrendelése esetén mentesülés a reklámadó alól
  • a megrendelő rendelkezik a közzétevő nyilatkozatával
  • a megrendelő nem kapott nyilatkozatot és kéri annak kiadását (hitelt érdemlő módon pl.: tértivevény, e-mail olvasási jelentés...), de azt az érintett számla kézhezvételétől számított 10 napon belül nem kapta meg, és a közzétevő személyét, közzététel ellenértékét bejelenti a NAV-nak ("besúgós adatbázis")
  • a közzétevő szerepel a NAV honlapján közzétett adatbázisban
 • Sportszövetségek, sportszervezetek adómentessége
  • a közösségi közcélokat szolgáló sporttevékenységi formákkal összefüggésben végzett reklám-közzétételi tevékenység mentesül az adókötelezettség alól
  • a sportágazatban, a sporttevékenység keretében, továbbá az országos szakszövetséghez, utánpótláshoz kapcsolódóan kifejtett reklám
 •  Reklámadó TAO vonatkozásai
  • bekerült a TAO törvénybe is
  • nem minősül elismert költségnek a reklám költsége, amennyiben annak nettó értéke meghaladja éves szinten a 30MFt-ot, és az adózó nem rendelkezik a közzétevő nyilatkozatával vagy nem kérte azt, vagy nem szerepel a NAV adatbázisában

Illeték *** változások 2015
 • Bírósági eljárási, közigazgatási eljárási illeték fizetése
  • ha a bírósági eljárási illeték összege az 500eFt-ot meghaladja (és a polgári perrendtartásról szóló törvény nem határoz meg 31 napnál rövidebb keresetindítási határidőt), az illetéke átutalással is meg lehet fizetni az állami adóhatóság elektronikus bírósági eljárási illetékbeszedési számlájára
  • a közigazgatási hatósági eljárási illetéket banki átutalással is lehet teljesíteni, nem szükséges illetékbélyeget vásárolni
 • Kapcsolt vállalkozások között alkalmazható illetékmentesség
  • ingatlanforgalmazási célú illetékkedvezmény, továbbá a kapcsolt vállalkozások részére biztosított illetékmentességi rendelkezés az ingatlan olyan kapcsolt vállalkozások közötti átruházásával, ahol az ügyvezetés egyezőségére tekintettel az üzleti és pénzügyi politikára vonatkozó döntő befolyásgyakorlás valósul meg nem alkalmazható

*: 1990. évi C. törvény a helyi adókról (HELYI)
**: 2014. évi XXII. törvény a reklámadóról (RAT)
***: 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről (ILL)

Adóváltozások 2015 (NETA, ÉLFD, JÖV, KÖRNY)

Népegészségügyi termékadó* változás 2015

 • alkoholos italok után is termékadót kell fizetni
 • NETA-köteles alkohol terméknek minősül a jövedéki törvény szerinti alkoholtermék, kivéve:
  • gyógyszernek vagy gyógyhatási készítménynek minősülő alkoholtermék
  • gyümölcspárlatot és adalékanyagot nem tartalmazó, legalább 7 gyógynövény felhasználásával készült szeszes ital
 •  a legalább 20%-os méztartalmú, de legfeljebb 40%-os cukortartalmú termékek kikerülnek az adóköteles cukrozott termékek köréből

Élelmiszerlánc felügyeleti díj** változás 2015
 • felügyeleti díj hatálya alá tartozó tevékenységből származó - jövedéki adó és népegészségügyi termékadó nélküli - előző évi nettó árbevétel összegétől sávosan függő 0,1% és 6% közötti mértékű felügyeleti díjat kell fizetni
  • előző évi nettó árbevételének
   500 millió forintot meg nem haladó része után 0%,
   az 500 millió forintot meghaladó, de 50 milliárd forintot meg nem haladó része után 0,1%,
   az 50 milliárd forintot meghaladó, de 100 milliárd forintot meg nem haladó része után 1%,
   a 100 milliárd forintot meghaladó, de 150 milliárd forintot meg nem haladó része után 2%,
   a 150 milliárd forintot meghaladó, de 200 milliárd forintot meg nem haladó része után 3%,
   a 200 milliárd forintot meghaladó, de 250 milliárd forintot meg nem haladó része után 4%,
   a 250 milliárd forintot meghaladó, de 300 milliárd forintot meg nem haladó része után 5%,
   a 300 milliárd forintot meghaladó része után 6%.

 • (eddig egy kulcsos volt, melynek mértéke 0,1% volt)

Jövedéki adó***változás 2015
 •  (2014.12.30-án a NAV közzétette a jövedéki adótörvény változásra vonatkozó felhívását, amely a 2014.11.26-án kihirdetett szabályokhoz képest még jelentős módosítást tartalmaz...)
 • magánfőzési és bérfőzési szabályok változása:
  • magánfőzésnek minősül: max. 100 liter űrtartalmú párlat előállatás céljára kialakított desztilálóberendezéssel, max. évente 50 liter mennyiségig
  • magánfőző: 18. évét betöltött gyümölcstermesztő személy, aki saját tulajdonú gyümölccsel, saját tulajdonú berendezéssel rendelkezik
  • 50 liter túllépés esetén vámhatósághoz be kell jelenteni, és a többletmennyiség megsemmisítéséről gondoskodni kell
  • magánfőzésben elállított párlat adója évi 1000Ft (amely a magánfőző lakhelye szerinti önkormányzat bevétele)
  • a magánfőző a desztilálóberendezés feletti tulajdonszerzést a lakóhelye szerinti önkormányzat adóhatóságához köteles bejelenteni
  • bérfőzés keretében a bérfőzető alapanyagából előállított párlat adója egy bérfőző részére évente legfeljebb 50 liter mennyiségig 167eFt (50 liter felett 333,385eFt)
 • a kedvezményes adómértékkel befőzött párlat és magánfőzőtt párlat kivételével megszűnik a differenciált jövedéki adómérték, az alkohol termék jövedéki adómértéke: 333,385Ft (adóalap: az alkoholtermék 100 térfogatszázalékok etilalkohol-tartalommal hektoliterben meghatározott, 20C(fokon) mért mennyiségen)
 •  palackozott fröccs: új jövedéki termék kategória (szőlőbor és hozzáadott ízesítés nélküli szénsavas víz 8,5 térfogatszázalékot meg nem haladó alkoholtartalmú, olyan kiszerelt keveréke, melyben a szőlőbor aránya meghaladja az 50%-ot)
 • kereskedelmi gázolaj visszaigénylés összege literenként 11Ft (korábban 17Ft volt)
 • ásványolaj adómértékének korrekciója: vámtarifaszámhoz kötött, Ft/ EUR válozása miatt...
 •  sűrített gáz jövedéki adójának visszaigénylése autóbusz üzemeltetéssel összefüggésben:
  • új adó-visszaigénylési jogcím
 •  szivar, szivarka fogalmának módosítása
 • szárított dohánnyal, valamint fermentált dohánnyal végzett tevékenység regisztrációra kötelezettek köre kibővült
 • jövedéki adóbiztosítékok összege jelentősen növekszik:
  • alkohol termékek esetén: 22MFt-ról 150MFt-ra
  • ásványolaj termékek esetén 120MFt-ról 600MFt-ra
  • kizárólag kenőolajat és üzemanyag-adalékot forgalmazók adóbiztosítéka 6MFt lesz (eddigi 120MFt-tal szemben)

Környezetvédelmi termékdíj**** változás 2015
 • környezetvédelmi termékdíjszámítás változott:
  • a korábbi díjtételek megszűnnek, egy bázis kerül meghatározásra, amelyet szorozni kell a kategória súlyszámával
  • a bázis értéke: 19 Ft
  • a súlyszámok a szennyezés függvényében emelkednek
 • bővül a termékdíj köteles termékek köre:
  • csomagolószerek és 
  • elektromos, elektronikai berendezések eseént
 • új termékkörök a termékdíj hatálya alatt:
  • egyéb műanyag termék (művirág)
  • egyéb vegyipari termék (szappan, tisztítószer, stb)
  • irodai papír (írásra, nyomtatásra, fénymásolásra alkalmas papír)

*:  2011. évi CIII. törvény a népegészségügyi termékadóról (NETA)
**: 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről (ÉLFD)
***: 2003. évi CXXVII. törvény a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól (JÖV)
****: 2011 évi LXXXV törvény a környezetvédelmi temékdíjról (KÖRNY)

HOGYAN TEGYÉL SIKERES SZÁMVITEL VIZSGÁT?

-Nehezen megy a számvitel?
-Nem érted, hogy a tanár miről beszél az órán?
-Csak ülsz a tankönyv felett és nem tudod megfejteni a megoldást?
-Közeledik a vizsga és úgy érzed, hogy nem fog menni? Vagy mér túl is vagy néhány sikertelen vizsgán?

Mennyivel jobb lenne, ha már túl lennél rajta:

-Végre felszabadulna rengeteg, eddig tanulásra fordított időd
-Sikerülne megfelelő állást találnod
-Feljebb léphetnél a vállalati ranglétrán
-Több fizetést kaphatnál


IRATKOZZ FEL MOST, ÉS BEBIZONYÍTOM NEKED: A SZÁMVITEL EGYÁLTALÁN NEM NEHÉZ!


CSAK FELIRATKOZOTT OLVASÓKNAK: 

-8 tanács a sikeres számvitel vizsgához

-20 kidolgozott feladat 78 nap alatt!

+Bónusz: készletek puska
 
++Meglepetés azonnal a regisztráció után 


AZ OLDAL HASZNÁLATA INGYENES, A REGISZTRÁCIÓVAL SEM KELETKEZIK SEMMIFÉLE FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGED! ÉN KÖSZÖNÖM, HOGY MEGTISZTELTÉL A FIGYELMEDDEL!

Nézzük, milyen anyagokat kapsz tőlem, ha feliratkozol:

8 tanács a sikeres számvitel vizsgához: 

1. Hogy kezdj neki a számvitel tanulásnak? Ha ezt nem tartod szem előtt, akkor soha sem fogod megtanulni a számvitelt

2. Milyen sorrendben haladj? Alapoktól a mérlegképes szintig.

3. Hogyan tanulj hatékonyan?

4. Mennyi időt szánj a tanulásra (naponta és összesen)?

5. Miből tanulj? Elmondom, hogy szerintem melyik tankönyvet érdemes megvenni.

6. Hogyan lehet felgyorsítani a számvitel tanulást?

7. A számviteloktatás rákfenéje. Miért ilyen nagy a bukási arány? Csak a diák a hibás?

8. Érdemes magántanárhoz járni? Ha igen, hogyan válassz?

20 kidolgozott feladat a következő témakörökből:

-számvitel alapjai:
könyvelési tétel szerkesztése a T-K rendszerben, vállalkozás könyvelése nyitástól zárásig, áfa elszámolása, átvezetési számla

-pénzügyi számvitel:
tárgyi eszközök, vásárolt készletek, értékpapírok

+ Bónusz: részletes puska vásárolt készletekből

++Meglepetés azonnal a regisztráció után

Miért éppen a számvitel navigátor? 

Mert a többi hasonló oldaltól eltérően itt valós oktatási tapasztalaton nyugvó segítséget kapsz: 

-több mint 30 000 kontakt órát tartottam alapoktól a legmagasabb szintig

-több ezer hallgatóm tett sikeres záróvizsgát

-vizsgabizottságokban több ezer vizsgázó írásbeli dolgozatát javítottam, illetve szóbelizettem

-diákjaim országos számvitelversenyeken sorozatosan a legjobb eredményeket érték el

-az ország legnívósabb oktatási intézményeiben oktattam

-több iskolában is megkaptam a megtisztelő „év legjobb oktatója” címet

Ne habozz, kérd most az ingyenes e-mail tanfolyamot itt:
 
Név:*
E-mail:*
Hol tanulsz számvitelt?:* Mérlegképes könyvelő tanfolyam
Pénzügyi-számviteli ügyintéző tanfolyam
Főiskola: számvitel alapjai
Főiskola: pénzügyi számvitel
Főiskola: vezetői számvitel
Egyéb
Melyik iskolában tanulod?:
Melyik városban?:
Hogyan találtál ide?: Véletlenül Ajánlotta valaki Egyéb

Miért érdemes feliratkoznod?

"Immár nyugdíjas tanárként, vizsgaelnökként, könyvvizsgálóként nagyra értékelem Havass Norbert kolléga blogját. A facebookon botladozó vándorként kerültem erre az oldalra, de azóta folyamatosan figyelemmel kísérem az itt megjelenő anyagokat.
Örömmel tölt el, hogy szakmai hozzáértése, a tantárgy tanításának szeretete hatja át a számvitellel birkózó hallgatóknak készített segédanyagait. Valóban segítséget jelentenek a tanulásban. Mindez ingyenesen elérhető, ami már önmagában is erény!

Az eredményes tanuláshoz úgy tekinthető a blog, mintha tanfolyamra járnánk. Én személy szerint várom, hogy nyomtatott formában is kezembe vehessem ezt a szakmai gyöngyszemet!"

Kutasiné Fekete Ágnes
számvitel tanár, vizsgaelnök, könyvvizsgáló
http://www.facebook.com/agnes.kutasinefekete


Az egész képzés alapját a Számvitel tantárgy adja. Számomra azért esett a arra az iskolára a választás ahol végeztem, mert előképzésben egy két éves felsőfokú szakképzésen (Számviteli Főiskola) volt részem megismerni Havass Norbert Tanár Urat és az ő tanítási módszereit. A felsőfokú képzést, ahol számvitel alapjait, pénzügyi és vezetői számvitelt tanított nekünk, csont nélkül sikerült teljesíteni.

És hogy miért?

Az anyagokat tematikusan a mérleg és eredménykimutatás elemei alapján építette föl. Minden egyes technikai lépést táblán szemléltetett, és olyan forrásanyagot biztosított számunkra, amiből tökéletesen fel tudtunk készülni. Alapkövetelmény volt az, hogy az általa feladott házi feladatot el kellett készíteni, mert ezek szorosan kapcsolódtak az órán leadott anyagokhoz és lépcsőfok volt a következő óra anyagához. Aki ezeket elkészítette és betartotta, komoly szintű fejlődést tudott elérni, és nem okoztak számára problémát a zárthelyik és a vizsgák sem.

Nekem ez a jól felépített rendszer és a sikeres vizsgaeredmények adták meg azt az elhatározást, hogy ott folytassam a mérlegképes képzéssel a tanulmányaimat, ahol a számvitel tanár szerepében szintén Havass Tanár Urat láthatom. Így sikeresen, a meghatározott keretidőn belül tudtam teljesíteni a képzést, így bővítve végzettségeimet a Mérlegképes Könyvelő képesítéssel"

Üdvözlettel:
Bábel István
http://www.facebook.com/istvan.babel


"A BGF-PSZFK Felsőfokú szakképzésén ismerkedtem meg a számvitellel először, ahol első neki futásra megbuktam, majd Havas Tanár Úrhoz kerülve sikerült megtanulnom/megértenem a számvitelt. A Tanár Úr érthető magyarázatainak köszönhetően olyannyira sikerült elsajátítanom a számvitelt, hogy elindultam egy országos számvitelversenyen, ahol legjobb eredménnyel jutottam el a szóbeli döntőig (végül sajnos 5. lettem, mert a szóbelin kicsit elcsúsztam). Mindenkinek ajánlom a blogot, főleg azoknak, akiknek elsőre nem sikerült elsajátítani a számvitelt. Az én példám is mutatja, hogy nem lehetetlen megtanulni. Főleg ha az egyik legjobb számvitel tanár blogját használod. "


Tisztelettel:
Hideg László
http://www.facebook.com/laszlo.hideg.520


Több hónapja olvasom Havas Norbert számviteli blogját. Nagyon tetszik a tanítási stílusa. Remélem, hogy készíteni fog példatárat, amit meg lehet vásárolni.
Stílusa könnyen érthető. Jómagam pénzüggyel, statisztikával, adózással foglalkozom, diákok vizsga felkészítésével.
Sokan profitáltam oktatásából.
Ajánlom a diákoknak a vizsga könnyebb megértéséhez a blogban szereplő tananyagokat.

Üdvözlettel dr. Kocsisné Gyomai Mária közgazdász tanár kolléga
http://www.facebook.com/maria.kocsisnegyomai


"
Az itteni tanárunk is nagyon képzett, de néha úgy éreztem, hogy valamilyen logikai lánc még hiányzik a dolgok megértéséhez. Ilyenkor léptem fel a világhálóra és keresgettem a kérdéseimre a válaszokat. Ekkor találtam rá a "Mérlegképes tanoncok" oldalára és megtaláltam a helyes válaszokat tisztán, világosan, érthetően leírva. A dolog szépsége, hogy másnap az egyik osztálytársam is ugyanezt a honlapot ajánlotta.

Kell ennél több?"

Kordásné Petrács Ágnes
http://www.facebook.com/kordasnepetracs.agnes


"Mindenkinek merem ajánlani a blogodat, mert a tökéletességre törekszel, és mindezt úgy teszed, hogy az nem lesz unalmas, száraz, emészthetetlen, hanem humorral, megjegyezhető ábrákkal szemlélteted a bonyolult könyvelési lépéseket, tételeket."

Hortobágyiné Kogler Hajnalka
http://www.facebook.com/hajnalka.hortobagyinekogler


"Nagyon jó az oldal, érthetően van felvezetve az alapoktól kezdve az egész számvitel. Nagyon sokat segít az érthető magyarázat és az ehhez tartozó példák.
Köszönöm!"

Korotkiné Kulcsár Linda
http://www.facebook.com/korotkine.linda


"A főiskolai "számviteli alapok" vizsgám előtt találtam a blogra. Kétségbeesetten kerestem vmi kapaszkodót. A vizsgám 5-ös lett! :) Nagyon köszönöm a segítséget Norbert!
Most a pénzügyi számvitel vizsgámra készülve újra hasznos segítséget jelent a Számvitel Navigátor."

Köszönöm: Bögös Katalin
http://www.facebook.com/bogoskata


"Mindenkinek csak ajánlani tudom az oldalt. Pénzügy-számvitel szakon tanulok. A félévi számvitel vizsgám előtt nagyon kétségbe voltam esve, mert nem igazán voltam képben a tárgyal, aztán rátaláltam erre a blogra és két hét alatt!!! sikerült segítségével úgy felkészülnöm, hogy ötösre vizsgáztam. Azt hiszem ez mindent elmond arról, hogy mekkora segítség volt. Több hasonló oldalt is megnéztem, de ez volt az amiben legáttekinthetőbben és tanulóbarát módon jelenik meg az elméleti rész, valamint a feladatok is világosak, érthetőek, megoldhatóak:D

UI.: Azóta is szinte napi rendszerességgel használom, további sok sikert és minél több látogatót kívánok."

Üdv. Lévai Tamás
http://www.facebook.com/tamas.levai.16


"Én is találkoztam már pár oldallal, ami ezt a témát dolgozza fel, magyarázza, de ez volt az egyetlen, ahol első olvasásra (max. másodikra) megértettem a logikáját az adott résznek. És azonnal magyarázza is egyszerű példákkal. Örülök, hogy rátaláltam!!"

Bui Tamás
http://www.facebook.com/tamas.bui


"Nagyon sokat segített az oldal a tanulmányaim során! Köszönet érte!:)"

Tóth Tamás
http://www.facebook.com/rejkjawik


"Kezdeti nehézségeim eltűntek, miután rátaláltam az oldaladra, tökéletes alapot adott, most már sokkal könnyebben megy minden! Ezer köszönet!!!!"

Gulyás Ildikó
http://www.facebook.com/ildiko.gulyas.94


Ezt az oldalt MINDENKINEK csak AJÁNLANI tudom, aki igazán szeretné tudni a számvitelt , annak a logikai rendszerét, illetve a saját energiáját hozzá adva biztosan le szeretne vizsgázni. Nekem van szerencsém a Tanár Urat személyesen ismerni, engem tanított. A módszer, ahogy tanított, illetve EZ az OLDAL...... egyszerűen fantasztikus. Ahogy fel van építve témáról témára, az alapoktól egészen a bonyolultig. Érdemes a tanulási útmutatót betartva haladni, majd a végére érve össze állhat a kép. Nagyon sok szorgalom is kell hozzá, de a segítség itt van, adott.... és higgyétek el, nagy segítség..... Csak gratulálni tudok. Szívvel, lélekkel és nagy szakértelemmel csinálja azt, amit csinál.... NAGYON SOKAT KÖSZÖNHETEK NEKI!!!!

Tóth Mónika
http://www.facebook.com/monika.toth.5209


"Volt szerencsém Havass Tanár Úrral személyesen is megtapasztalni a számvitel oktatás szépségeit (BGF PSZF).

A blogot is csak ajánlani tudom mindenkinek, aki vizsgára készül, vagy akár "csak" frissen szeretné tartani a számviteli tudását.

Egyszerűen érthetően, mégis érdekesen magyarázza el a példákat (ami szerintem számvitel oktatása esetén ritkaság és elég nagy erény) emellet nálam emberileg is 10-es osztályzatot kapott.

Azt még hozzá tenném, hogy a Mérlegképes Könyvelő tanfolyamot gyakorlatilag miatta kezdtem el és hát elég jó döntésnek bizonyult."

Benedek Zsombor
http://www.facebook.com/Zsombii


„Ha már levizsgáztál, de bizonytalan a tudásod, mert az évek során vannak olyan dolgok, amiket nem használsz és feledésbe merül, akkor itt biztosan megtalálod a választ.
Ha még tanulsz, akkor ez az oldal egy kincs. Jobb, mint bármelyik tankönyv. Nekem még nem volt ilyen segítségem a vizsgákra való felkészüléskor. Hidd el, ez tényleg JÓ.
Felmerül benned a kérdés, hogy mi a titok? Nos, nagyon egyszerű, szívvel-lélekkel készül minden bejegyzés és óriási tudás van a szerzőben, amit Neked akar átadni.”
UI: Nagyon várom a könyved megjelenését. ;-)

Perák Mónika
http://www.facebook.com/monika.perak.

Itt olvashatsz további véleményeket

Címkék

2014-es adótörvény változások (2) 2015 (2) 6/7-es számlaosztály (3) adómentes bevétel (1) adómentesség (1) Adózás (30) adózás rendjéről szóló törvény (1) Aktív időbeli elhatárolás (5) alanyi adómentes (1) alapelvek (1) ART (1) arányosítás (1) befektetési célú arany (1) belföldről származó jövedelem (1) Betétdíjas ár (3) bevallása (1) Devizák (8) Egyszerűsített vállalkozási adó. EVA (1) egyéb jövedelem (1) egészségügyi hozzájárulás (1) Elszámoló ár (7) Eredménykimutatás (12) feladat (1) Feladatok (88) felvásárlási okirat (1) FIFO módszer (7) Fogyasztói ár (4) főbb elve (1) Főkönyvi kivonat (1) Gyakorlati könyvelés (9) gyűjteménydarabokra és régiségekre vonatkozó különös szabályok (3) Gépi könyvelés (10) Göngyöleg (3) Használt ingóságokra (3) Helyi adó (1) Időbeli elhatárolások (9) Illeték (1) Immateriális javak (2) jövedelem (1) Jövedelemelszámolás (2) jövedéki adó (1) KFK (11) kompenzációs felár (1) Kontírozás (11) környezetvédelmi termékdíj (1) külföldről származó jövedelem (1) külön adózó jövedelem (1) levonási hányados (1) látvány-csapatsport támogatás (2) megosztás (1) mezőgazdasági tevékenység (3) Munkabérek (2) Mérleg (4) Mérlegképes könyvelő szakmai- és vizsgakövetelmények (4) Mérlegképes könyvelő tanfolyam anyagai (195) Mérlegképes tanoncok (171) műalkotásokra (3) Nem számvitel (4) nem önálló jövedelem (1) Nincs évközi nyilvántartás (3) nyilvános árverező (1) Nyilvántartási ár (16) népegészségügyi termékadó (1) Passzív időbeli elhatárolás (6) portfolioblogger (1) pénzforgalmi elszámolás (1) Pénzügyi számvitel (109) Pénzügyi ügyintéző tanfolyam (7) Pénzügyi-számviteli ügyintéző tanfolyam anyagai (149) Reklámadó (1) Részesedések (2) Saját termelésű készletek (6) STKÁV (3) Személyi jövedelem adó (1) személyi jövedelemadó (4) személyi jövedelemadó megállapításának módja (1) szociális hozzájárulás (1) Számlaosztályok (3) Számlatükör (4) Számvitel alapjai (56) Számvitel oktatás (5) Számvitel röpdoga (4) Számvitel-elemzés vizsga (5) Számviteli bizonylatok (5) Számviteli ügyintéző tanfolyam (2) Teszt (1) Tárgyi eszközök (46) Társadalombizotsítás (1) társasági adó (2) társasági adó változás 2015 (1) társasági adókedvezmény (2) utazásszervezési szolgáltatás (2) Vezetői számvitel (7) viszonteladó (1) Vizsgasorok (3) Váltó (5) Vásárolt készletek (36) Áfa (28) Áfa elmélet (9) ÁFA elszámolása (1) ÁFA feladat (20) ÁFA különös rendelkezések (13) ÁFA levonása (1) ÁFA pénzforgalmi elszámolás (1) áfamentesség (1) Általános Forgalmi adó (18) általános jellemzők (1) Általáns Forgalmi Adó (1) árrés (1) Átlagár (7) Átvezetési számla (1) élelmiszer felügyeleti díj (1) Értékcsökkenés (8) Értékpapírok (7) önálló jövedelem (1) összevonandó jövedelem (1)