!!!

2016. szeptember 23., péntek

Épület értékhelyesbítésének hatása a mérlegre (teszt)

A vállalkozás egyik épületével kapcsolatosan 8 mFt értékhelyesbítést számolt el, egy másik épületével kapcsolatosan pedig 5 mFt értékhelyesbítést vezetett vissza.

Kérdés 1: Mennyivel változott a mérleg főösszege?
Kérdés 2: Mennyivel változott a saját tőke?
Kérdés 3: Mennyivel változott a vállalkozás eredménye?
Kérdés 4: Mennyivel változott az értékelési tartalék?  
Kérdés 5: Mennyivel változott az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok mérlegértéke?

Megoldás:

Könyveljük le!

Elszámolt 8 mFt értékhelyesbítés:   T127 Ingatlanok értékhelyesbítése  K417 Értékelési tartalék  8 mFt

Visszavezetett 5 mFt értékhelyesbítés: T417 Értékelési tartalék  K 127 Ingatlanok értékhelyesbítése  5 mFt

Nézzük meg, hogyan alakulnak a dolgok a mérlegben:

Értékhelyesbítés hatása a mérlegre
Értékhelyesbítés hatása a mérlegre


Ezek alapján a válaszaink:

Kérdés 1: Mennyivel változott a mérleg főösszege? + 3 mFt
Kérdés 2: Mennyivel változott a saját tőke? + 3 mFt
Kérdés 3: Mennyivel változott a vállalkozás eredménye? 0 (nem könyveltünk 5, 8, 9-es számlaosztályban)
Kérdés 4: Mennyivel változott az értékelési tartalék?  + 3 mFt
Kérdés 5: Mennyivel változott az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok mérlegértéke?   0 mFt, hiszen az értékhelyesbítés elkülönítetten kerül kimutatásra.

Ha hasznosnak tartod, nyomd meg a tetszik gombot!

Irodai berendezés selejtezése

A vállalkozás a tárgyévben leselejtezte irodai berendezéseinek egy részét. 


Az irodai berendezésekkel kapcsolatosan a következő információkat ismerjük: bruttó érték 4 000 EFt, halmozott terv szerinti értékcsökkenés 2 800 EFt. Válasszuk ki a hamis állítást/állításokat!

a. A gazdasági esemény az üzemi (üzleti) tevékenység eredményét 1 200 EFt-tal csökkentette.
b. A gazdasági esemény a pénzügyi műveletek eredményét nem érinti.
c. Az irodai berendezések nettó értékét terven felüli értékcsökkenésként kell elszámolni.
d. Ha a selejtezett irodai berendezések nettó értéke a vállalkozás számviteli politikája alapján jelentős, akkor a selejtezett berendezések nettó értékét a pénzügyi műveletek ráfordításai között kell elszámolni.

Megoldás:

Először könyvelés:

1. Könyv szerinti érték elszámolása terven felüli értékcsökkenésként:

T86   K148  1 200 000 (a könyv szerinti érték = bruttó-écs, vagyis 4 000 000 – 2 800 000)

2. Kivezetés

a) Terv szerinti értékcsökkenés kivezetése:
T139  K131  2 800 000
b) Terven felüli értékcsökkenés kivezetése:
T138  K131  1 200 000

Nézzük a válaszokat (figyelem a hamisakat kell bekarikáznunk!):

a) 1 200 000 Ft-ot számoltunk el egyéb ráfordításként, ami csökkenti az üzemi (üzleti) tevékenység eredményét

b) Egyéb ráfordításokra könyveltünk, pénzügyi bevételre illetve ráfordításra nem, vagyis ez is igaz

c) Az irodai berendezés értékét terven felüli értékcsökkenésként számoltuk el az 1. pontban, tehát ez is igaz

d) Ha a gép értéke a számviteli politika alapján jelentős összegű, akkor is egyéb ráfordításként kell elszámolni. Soha nem kerülhet a pénzügyi műveletek ráfordításai közé! Tehát ez az állítás hamis.

Összefoglalva: a d) választ kell bejelölnünk.

Ha hasznosnak tarod a bejegyzést, nyomd meg a tetszik (magyarul lájk) gombot

2016. szeptember 21., szerda

Kapott engedmények könyvelése

Kapott engedmények számviteli kezelése


A kapott engedmények fajtái a következők:

A kiállított számlában, nyugtában kapott engedmény
o A vásárolt eszköz bekerülési értéke, illetve az igénybe vett szolgáltatás értéke nem tartalmazhatja a kiállított számlában, nyugtában - a konkrét vásárolt eszközhöz, szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódóan - kapott engedmény összegét.

Konkrét értékesítéshez kapcsolódóan helyesbítő számlában, nyugtában utólag kapott engedmény
o Az utólag számlahelyesbítéssel kapott engedmény csökkenti az eszköz bekerülési értékét, az igénybe vett szolgáltatás értékét.
T 454/455. Szállítók – K 1-2. Eszközök/51. Anyagköltség/52. Igénybe vett szolgáltatás értéke/814. ELÁBÉ
T 454/455. Szállítók – K 466. Előzetesen felszámított áfa

Konkrét értékesítéshez közvetve kapcsolódóan kapott engedmény
o Egyéb bevételként kell kimutatni az üzleti évhez kapcsolódó, szerződésen alapuló - konkrét termékhez, anyaghoz, áruhoz, szolgáltatásnyújtáshoz közvetve kapcsolódó, nem számlázott - utólag kapott (járó) engedmény szerződés szerinti összegét, ideértve az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti közvetett pénz-visszatérítési akció keretében kapott (járó) engedmény - általános forgalmi adóval csökkentett - összegét is.
T 384. Elszámolási betétszámla – K 964. Egyéb bevételek
VAGY
T 368. Egyéb követelések – K 964. Egyéb bevételek
Megjegyzés: Amennyiben a pénzügyi teljesítés az adott üzleti évet követő évben esedékes, az engedmény összegét az egyéb követelésekkel szemben kell állományba venni.

Fizetési határidőn belül történt pénzügyi rendezés esetén kapott engedmény
o Pénzügyi műveletek egyéb bevételeként kell kimutatni a szerződésben meghatározott fizetési határidőn (esedékességen) belül történt pénzügyi rendezés esetén kapott - a szerződésben meghatározott, a pénzügyileg rendezendő ellenérték 3%-át meg nem haladó, nem számlázott - engedmény összegét.
a szállítónak skontó értékével csökkentett összeg kerül átutalásra
T 454/455. Szállítók – K 384. Elszámolási betét
a késedelmi kamattal arányos skontó elszámolása
T 454/455. Szállítók – K 979. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei
a késedelmi kamaton felüli „skontó” elszámolása elengedett kötelezettségként
T 454/455. Szállítók – K 968. Egyéb bevételek


1. feladat (Kapott engedmények)

A „Belföldről-VÁSÁRL-Ó2” Kft. tárgyidőszaki gazdálkodásához kapcsolódóan a következő kiemelt gazdasági eseményeket ismeri:

1. A vállalkozás „SZ2” Zrt.-től kereskedelmi árukészletet vásárolt. A vásárolt készlet vételára az átutalásos számla alapján 1 000 EFt + 270 EFt ÁFA.
2. A vállalkozás az „SZ2” Zrt.-től vásárolt árukészlet átvételekor kifogásolta annak minőségét, ezért utólag 10 % engedményt kért. Az „SZ2” Zrt. a vállalkozás kifogását jogosnak ítélte meg és az engedményt megadta. A helyesbítő számla kibocsátásra került.
3. A vállalkozás „SZ2” Zrt.-től utólag 500 EFt nagyvevői engedményt kapott. A jóváírásról a bankkivonat megérkezett.
4. A vállalkozás „A&A” Nyrt.-től-től alapanyagot vásárolt. A vásárolt készlet vételára az átutalásos számla alapján 3 000 EFt + 810 EFt ÁFA.
5. A vállalkozás az „A&A” Nyrt.-vel szembeni szállítói tartozását fizetési határidő előtt egyenlítette ki, ezért az előzetes szerződés alapján 2 % skonto került érvényesítésre.

Kiegészítő információ: A vállalkozás az alapanyagokról és a kereskedelmi árukészletekről folyamatos mennyiségi és értékbeni nyilvántartást vezet.

Feladat: Könyvelje idősorosan a tárgyidőszaki gazdasági eseményeket!

1. feladat megoldása

kapott engedmény
Kapott engedmény

Ha hasznosnak tartod, akkor nyomd meg a tetszik (lájk) gombot!

2016. szeptember 18., vasárnap

Egy ingatlan könyv szerinti értékének meghatározása (teszt)

Egy épület értékeléséhez a következő információkat ismeri (adatok MFt-ban):  


Ingatlan adatai a könyv szerinti érték meghatározásához
Ingatlan adatai a könyv szerinti érték meghatározásához


Határozzuk meg az A/II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok mérlegtétel értékét! (A vállalkozásnak nincs más ingatlanja.)

Megoldás:

1. eset

Bekerülési érték: 100
-Elszámolt terv szerinti értékcsökkenés: 10
=Könyv szerinti érték: 90

Piaci érték a mérlegkészítéskor: 150
Különbözet:  +60

Nyilvántartott értékhelyesbítés: 20
Most képzendő értékhelyesbítés: 40

Fontos: az értékhelyesbítés a mérlegben elkülönítetten, önálló sorban kerül kimutatásra, vagyis az Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok mérlegtétel értéke nem tartalmazza!

Tárgyi eszközök a mérlegben
Tárgyi eszközök a mérlegben
Tehát a helyes válasz: 90 EFt

2. eset

Bekerülési érték: 200
-Elszámolt terv szerinti értékcsökkenés: 40
-Korábban elszámolt terven felüli értékcsökkenés: 10
=Könyv szerinti érték: 150

Piaci érték a mérlegkészítéskor: 170
Különbözet: +20

Visszaírandó terven felüli értékcsökkenés: 10
Könyv szerinti érték a visszaírás után: 160

Visszaírás után képzendő értékhelyesbítés: 10

Ismét: az értékhelyesbítés a mérlegben elkülönítetten, önálló sorban kerül kimutatásra, vagyis az Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok mérlegtétel értéke nem tartalmazza

Tehát a helyes válasz: 160 EFt

Hasznos volt? Nyomd meg a tetszik gombot!

2016. szeptember 14., szerda

Adott engedmények számviteli kezelése

Az adott engedmények fajtái

  • Az értékesítésről kiállított számlában, nyugtában adott engedmény

Az értékesítés nettó árbevétele nem tartalmazhatja az értékesítésről kiállított számlában, nyugtában - a konkrét vásárolt és saját termelésű készlethez, szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódóan - adott engedmény összegét.

  • Konkrét értékesítéshez kapcsolódóan helyesbítő számlában, nyugtában utólag adott engedmény
Az értékesítés nettó árbevételét csökkentő tételként kell elszámolni:

a) a vásárolt és saját termelésű készlet értékesítéséhez, a szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódóan utólag adott engedmény helyesbítő számlában, nyugtában rögzített - általános forgalmi adót nem tartalmazó - értékét (a helyesbítés a teljesítés időpontjára vonatkozik);

b)  a vásárolt és saját termelésű készlet értékesítéséhez, a szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódóan - a teljesítés időpontjában már fennálló, megismerhető, a szerződés szerinti feltételektől való eltérések vagy a teljesítést követően végrehajtott szerződésmódosítások miatt - utólag adott engedmény helyesbítő számlában, nyugtában rögzített - általános forgalmi adót nem tartalmazó - értékét (a helyesbítés a teljesítés időpontjára vonatkozik);

c) A - teljesítés időpontjában a vevő által szerződés szerinti teljesítésként elfogadott - vásárolt és saját termelésű készlet értékesítéséhez, szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódóan - a szavatossági jogok (igények) érvényesítése során - utólag adott engedmény helyesbítő számlában, nyugtában rögzített - általános forgalmi adót nem tartalmazó - értékét (a helyesbítés a szavatossági igény megismerésének időpontjára vonatkozik).

Könyvviteli elszámolás:

T 91-92. Belföldi értékesítés árbevétele/961. Egyéb bevételek – K 311. Belföldi követelések
T 467. Fizetendő áfa – K 311. Belföldi követelések

  • Konkrét értékesítéshez közvetve kapcsolódóan adott engedmény

Egyéb ráfordításként kell kimutatni az üzleti évhez kapcsolódó, szerződésen alapuló - konkrét termékhez, anyaghoz, áruhoz, szolgáltatásnyújtáshoz közvetve kapcsolódó, nem számlázott - utólag adott (fizetendő) engedmény szerződés szerinti összegét, ideértve az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti közvetett pénz-visszatérítési akció keretében adott (fizetendő) engedmény - általános forgalmi adóval csökkentett - összegét is.

Könyvviteli elszámolás:
T 864. Egyéb ráfordítások – K 384. Elszámolási betétszámla
VAGY
T 864. Egyéb ráfordítások – K 479. Különféle egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
Megjegyzés: Amennyiben a pénzügyi teljesítés az adott üzleti évet követő évben esedékes, az engedmény összegét a különféle egyéb rövid lejáratú kötelezettségekkel szemben kell állományba venni.

  • Fizetési határidőn belül történt pénzügyi rendezés esetén adott engedmény

Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításaként kell kimutatni a szerződésben meghatározott fizetési határidőn (esedékességen) belül történt pénzügyi rendezés esetén adott - a szerződésben meghatározott, a pénzügyileg rendezendő ellenérték 3%-át meg nem haladó, nem számlázott - engedmény összegét.

Könyvviteli elszámolás:
• a vevő a skontó értékével csökkentett összeget utalja át
T 384. Elszámolási betétszámla – K 311. Belföldi követelések
• a késedelmi kamattal arányos skontó elszámolása
T 879. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai – K 311. Vevők
• a késedelmi kamaton felüli „skontó” elszámolása elengedett követelésként
T 868. Egyéb ráfordítások – K 311. Vevők

Feladat (Belföldi vevőkövetelések - felár, engedmények, visszaküldés)

A „FELÁRésENGEDMÉNY2” Zrt. 4 800 EFt könyv szerinti értékű árut értékesített 6 000 EFt-ért + 1 620 EFt áfá-ért „VV2” vevőnek. Az áruk ellenértéke az átutalásos számla alapján 20 nap múlva kerül kiegyenlítésre.

Variációk:
a) A vevő kifogásolta a leszállított termék minőségét, ezért utólag 15 % engedményt kapott. A helyesbítő számla kibocsátásra került.
b) A vevő az eredeti megállapodáshoz képest két héttel korábbi időpontra kérte a szállítást, ezért vállalkozás 160 EFt + 43,2 EFt áfa felárat számított fel. A helyesbítő számla kibocsátásra került.
a) A „VV2” vevő a bónusz szerződések alapján utólag 2 200 EFt nagyvevői engedményt kapott a tárgyidőszaki forgalom függvényében. Az átutalásról a bankkivonat megérkezett megtörtént.
c) A vevő minőségi kifogással visszaküldte a leszállított áru 20 %-át. A számla helyesbítésre került.
d) A vevő a számlán feltüntetett fizetési határidőt megelőzően egyenlítette ki tartozását, ezért a megállapodás értelmében 3 % skontó jár neki, ami a pénzügyi teljesítés során érvényesítésre is került.

Feladat: Könyveljük idősorosan a gazdasági eseményeket a különböző variációkban!

Feladat megoldása:

kontírozó ív
számviteli napló
Ha hasznosnak tarod a bejegyzést, nyomd meg a tetszik (magyarul lájk) gombot 

2016. szeptember 13., kedd

Cégalapítás apporttal (teszt)

A vállalkozás a tárgyévben részt vett egy Kft. alapításában. 


A vállalkozás az alapított Kft-be egy a tevékenységet közvetlenül szolgáló gépet apportált. Az apportba adott gép bruttó értéke 30 000 EFt, az átadásig elszámolt terv szerinti értékcsökkenése 6 000 EFt. A gép létesítő okiratban meghatározott értéke 34 000 EFt. Az alapított vállalkozást bejegyezték.

Az alábbi állítások közül válasszuk ki a helyes állítást/állításokat!

a. A gazdasági események hatására az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye változott.
b. A gazdasági események hatására a pénzügyi műveletek eredménye is változott.
c. A gazdasági események hatására az egyéb bevételek 10 000 EFt-tal nőttek.
d. A gazdasági események hatására az adózás előtti eredmény 10 000 EFt-tal nőtt.

Megoldás:

Az apport könyvelése:

1. Kivezetés
a) Bruttó érték kivezetése
T3 Technikai számla  K131  30 000
b) Értékcsökkenés kivezetése
T139  K3 Technikai számla    6 000

2. Kapott részesedés:
T17  K3 Technikai számla  34 000

3. Apport eredménye:

T3 Technikai számla  K96  10 000

Válaszaink:

a) Igaz, mert az egyéb bevétel az üzemi (üzleti) tevékenység eredményére hatott

b) Nem igaz, mert sem az egyéb bevételek, sem az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye nincs hatással a pénzügyi műveletek eredményére

c) Igaz (lásd 3. lépés)

d) Igaz, hiszen az adózás előtti eredmény minden bevételt és ráfordítást tartalmaz

Ha hasznosnak tarod a bejegyzést, nyomd meg a tetszik (magyarul lájk) gombot

Online videós vizsgafelkészítés (kattints a képre)

HOGYAN TEGYÉL SIKERES SZÁMVITEL VIZSGÁT?

-Nehezen megy a számvitel?
-Nem érted, hogy a tanár miről beszél az órán?
-Csak ülsz a tankönyv felett és nem tudod megfejteni a megoldást?
-Közeledik a vizsga és úgy érzed, hogy nem fog menni? Vagy mér túl is vagy néhány sikertelen vizsgán?

Mennyivel jobb lenne, ha már túl lennél rajta:

-Végre felszabadulna rengeteg, eddig tanulásra fordított időd
-Sikerülne megfelelő állást találnod
-Feljebb léphetnél a vállalati ranglétrán
-Több fizetést kaphatnál


IRATKOZZ FEL MOST, ÉS BEBIZONYÍTOM NEKED: A SZÁMVITEL EGYÁLTALÁN NEM NEHÉZ!


CSAK FELIRATKOZOTT OLVASÓKNAK: 

-8 tanács a sikeres számvitel vizsgához

-20 kidolgozott feladat 78 nap alatt!

+Bónusz: készletek puska
 
++Meglepetés azonnal a regisztráció után 


AZ OLDAL HASZNÁLATA INGYENES, A REGISZTRÁCIÓVAL SEM KELETKEZIK SEMMIFÉLE FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGED! ÉN KÖSZÖNÖM, HOGY MEGTISZTELTÉL A FIGYELMEDDEL!

Nézzük, milyen anyagokat kapsz tőlem, ha feliratkozol:

8 tanács a sikeres számvitel vizsgához: 

1. Hogy kezdj neki a számvitel tanulásnak? Ha ezt nem tartod szem előtt, akkor soha sem fogod megtanulni a számvitelt

2. Milyen sorrendben haladj? Alapoktól a mérlegképes szintig.

3. Hogyan tanulj hatékonyan?

4. Mennyi időt szánj a tanulásra (naponta és összesen)?

5. Miből tanulj? Elmondom, hogy szerintem melyik tankönyvet érdemes megvenni.

6. Hogyan lehet felgyorsítani a számvitel tanulást?

7. A számviteloktatás rákfenéje. Miért ilyen nagy a bukási arány? Csak a diák a hibás?

8. Érdemes magántanárhoz járni? Ha igen, hogyan válassz?

20 kidolgozott feladat a következő témakörökből:

-számvitel alapjai:
könyvelési tétel szerkesztése a T-K rendszerben, vállalkozás könyvelése nyitástól zárásig, áfa elszámolása, átvezetési számla

-pénzügyi számvitel:
tárgyi eszközök, vásárolt készletek, értékpapírok

+ Bónusz: részletes puska vásárolt készletekből

++Meglepetés azonnal a regisztráció után

Miért éppen a számvitel navigátor? 

Mert a többi hasonló oldaltól eltérően itt valós oktatási tapasztalaton nyugvó segítséget kapsz: 

-több mint 30 000 kontakt órát tartottam alapoktól a legmagasabb szintig

-több ezer hallgatóm tett sikeres záróvizsgát

-vizsgabizottságokban több ezer vizsgázó írásbeli dolgozatát javítottam, illetve szóbelizettem

-diákjaim országos számvitelversenyeken sorozatosan a legjobb eredményeket érték el

-az ország legnívósabb oktatási intézményeiben oktattam

-több iskolában is megkaptam a megtisztelő „év legjobb oktatója” címet

Ne habozz, kérd most az ingyenes e-mail tanfolyamot itt:
 
Név:*
E-mail:*
Hol tanulsz számvitelt? Mérlegképes könyvelő tanfolyam
Pénzügyi-számviteli ügyintéző tanfolyam
Főiskola: számvitel alapjai
Főiskola: pénzügyi számvitel
Főiskola: vezetői számvitel
Egyéb
Melyik iskolában tanulod?
Melyik városban?
Hogyan találtál ide? Véletlenül
Ajánlotta valaki
Egyéb

Miért érdemes feliratkoznod?

"Immár nyugdíjas tanárként, vizsgaelnökként, könyvvizsgálóként nagyra értékelem Havass Norbert kolléga blogját. A facebookon botladozó vándorként kerültem erre az oldalra, de azóta folyamatosan figyelemmel kísérem az itt megjelenő anyagokat.
Örömmel tölt el, hogy szakmai hozzáértése, a tantárgy tanításának szeretete hatja át a számvitellel birkózó hallgatóknak készített segédanyagait. Valóban segítséget jelentenek a tanulásban. Mindez ingyenesen elérhető, ami már önmagában is erény!

Az eredményes tanuláshoz úgy tekinthető a blog, mintha tanfolyamra járnánk. Én személy szerint várom, hogy nyomtatott formában is kezembe vehessem ezt a szakmai gyöngyszemet!"

Kutasiné Fekete Ágnes
számvitel tanár, vizsgaelnök, könyvvizsgáló
http://www.facebook.com/agnes.kutasinefekete


Az egész képzés alapját a Számvitel tantárgy adja. Számomra azért esett a arra az iskolára a választás ahol végeztem, mert előképzésben egy két éves felsőfokú szakképzésen (Számviteli Főiskola) volt részem megismerni Havass Norbert Tanár Urat és az ő tanítási módszereit. A felsőfokú képzést, ahol számvitel alapjait, pénzügyi és vezetői számvitelt tanított nekünk, csont nélkül sikerült teljesíteni.

És hogy miért?

Az anyagokat tematikusan a mérleg és eredménykimutatás elemei alapján építette föl. Minden egyes technikai lépést táblán szemléltetett, és olyan forrásanyagot biztosított számunkra, amiből tökéletesen fel tudtunk készülni. Alapkövetelmény volt az, hogy az általa feladott házi feladatot el kellett készíteni, mert ezek szorosan kapcsolódtak az órán leadott anyagokhoz és lépcsőfok volt a következő óra anyagához. Aki ezeket elkészítette és betartotta, komoly szintű fejlődést tudott elérni, és nem okoztak számára problémát a zárthelyik és a vizsgák sem.

Nekem ez a jól felépített rendszer és a sikeres vizsgaeredmények adták meg azt az elhatározást, hogy ott folytassam a mérlegképes képzéssel a tanulmányaimat, ahol a számvitel tanár szerepében szintén Havass Tanár Urat láthatom. Így sikeresen, a meghatározott keretidőn belül tudtam teljesíteni a képzést, így bővítve végzettségeimet a Mérlegképes Könyvelő képesítéssel"

Üdvözlettel:
Bábel István
http://www.facebook.com/istvan.babel


"A BGF-PSZFK Felsőfokú szakképzésén ismerkedtem meg a számvitellel először, ahol első neki futásra megbuktam, majd Havas Tanár Úrhoz kerülve sikerült megtanulnom/megértenem a számvitelt. A Tanár Úr érthető magyarázatainak köszönhetően olyannyira sikerült elsajátítanom a számvitelt, hogy elindultam egy országos számvitelversenyen, ahol legjobb eredménnyel jutottam el a szóbeli döntőig (végül sajnos 5. lettem, mert a szóbelin kicsit elcsúsztam). Mindenkinek ajánlom a blogot, főleg azoknak, akiknek elsőre nem sikerült elsajátítani a számvitelt. Az én példám is mutatja, hogy nem lehetetlen megtanulni. Főleg ha az egyik legjobb számvitel tanár blogját használod. "


Tisztelettel:
Hideg László
http://www.facebook.com/laszlo.hideg.520


Több hónapja olvasom Havas Norbert számviteli blogját. Nagyon tetszik a tanítási stílusa. Remélem, hogy készíteni fog példatárat, amit meg lehet vásárolni.
Stílusa könnyen érthető. Jómagam pénzüggyel, statisztikával, adózással foglalkozom, diákok vizsga felkészítésével.
Sokan profitáltam oktatásából.
Ajánlom a diákoknak a vizsga könnyebb megértéséhez a blogban szereplő tananyagokat.

Üdvözlettel dr. Kocsisné Gyomai Mária közgazdász tanár kolléga
http://www.facebook.com/maria.kocsisnegyomai


"
Az itteni tanárunk is nagyon képzett, de néha úgy éreztem, hogy valamilyen logikai lánc még hiányzik a dolgok megértéséhez. Ilyenkor léptem fel a világhálóra és keresgettem a kérdéseimre a válaszokat. Ekkor találtam rá a "Mérlegképes tanoncok" oldalára és megtaláltam a helyes válaszokat tisztán, világosan, érthetően leírva. A dolog szépsége, hogy másnap az egyik osztálytársam is ugyanezt a honlapot ajánlotta.

Kell ennél több?"

Kordásné Petrács Ágnes
http://www.facebook.com/kordasnepetracs.agnes


"Mindenkinek merem ajánlani a blogodat, mert a tökéletességre törekszel, és mindezt úgy teszed, hogy az nem lesz unalmas, száraz, emészthetetlen, hanem humorral, megjegyezhető ábrákkal szemlélteted a bonyolult könyvelési lépéseket, tételeket."

Hortobágyiné Kogler Hajnalka
http://www.facebook.com/hajnalka.hortobagyinekogler


"Nagyon jó az oldal, érthetően van felvezetve az alapoktól kezdve az egész számvitel. Nagyon sokat segít az érthető magyarázat és az ehhez tartozó példák.
Köszönöm!"

Korotkiné Kulcsár Linda
http://www.facebook.com/korotkine.linda


"A főiskolai "számviteli alapok" vizsgám előtt találtam a blogra. Kétségbeesetten kerestem vmi kapaszkodót. A vizsgám 5-ös lett! :) Nagyon köszönöm a segítséget Norbert!
Most a pénzügyi számvitel vizsgámra készülve újra hasznos segítséget jelent a Számvitel Navigátor."

Köszönöm: Bögös Katalin
http://www.facebook.com/bogoskata


"Mindenkinek csak ajánlani tudom az oldalt. Pénzügy-számvitel szakon tanulok. A félévi számvitel vizsgám előtt nagyon kétségbe voltam esve, mert nem igazán voltam képben a tárgyal, aztán rátaláltam erre a blogra és két hét alatt!!! sikerült segítségével úgy felkészülnöm, hogy ötösre vizsgáztam. Azt hiszem ez mindent elmond arról, hogy mekkora segítség volt. Több hasonló oldalt is megnéztem, de ez volt az amiben legáttekinthetőbben és tanulóbarát módon jelenik meg az elméleti rész, valamint a feladatok is világosak, érthetőek, megoldhatóak:D

UI.: Azóta is szinte napi rendszerességgel használom, további sok sikert és minél több látogatót kívánok."

Üdv. Lévai Tamás
http://www.facebook.com/tamas.levai.16


"Én is találkoztam már pár oldallal, ami ezt a témát dolgozza fel, magyarázza, de ez volt az egyetlen, ahol első olvasásra (max. másodikra) megértettem a logikáját az adott résznek. És azonnal magyarázza is egyszerű példákkal. Örülök, hogy rátaláltam!!"

Bui Tamás
http://www.facebook.com/tamas.bui


"Nagyon sokat segített az oldal a tanulmányaim során! Köszönet érte!:)"

Tóth Tamás
http://www.facebook.com/rejkjawik


"Kezdeti nehézségeim eltűntek, miután rátaláltam az oldaladra, tökéletes alapot adott, most már sokkal könnyebben megy minden! Ezer köszönet!!!!"

Gulyás Ildikó
http://www.facebook.com/ildiko.gulyas.94


Ezt az oldalt MINDENKINEK csak AJÁNLANI tudom, aki igazán szeretné tudni a számvitelt , annak a logikai rendszerét, illetve a saját energiáját hozzá adva biztosan le szeretne vizsgázni. Nekem van szerencsém a Tanár Urat személyesen ismerni, engem tanított. A módszer, ahogy tanított, illetve EZ az OLDAL...... egyszerűen fantasztikus. Ahogy fel van építve témáról témára, az alapoktól egészen a bonyolultig. Érdemes a tanulási útmutatót betartva haladni, majd a végére érve össze állhat a kép. Nagyon sok szorgalom is kell hozzá, de a segítség itt van, adott.... és higgyétek el, nagy segítség..... Csak gratulálni tudok. Szívvel, lélekkel és nagy szakértelemmel csinálja azt, amit csinál.... NAGYON SOKAT KÖSZÖNHETEK NEKI!!!!

Tóth Mónika
http://www.facebook.com/monika.toth.5209


"Volt szerencsém Havass Tanár Úrral személyesen is megtapasztalni a számvitel oktatás szépségeit (BGF PSZF).

A blogot is csak ajánlani tudom mindenkinek, aki vizsgára készül, vagy akár "csak" frissen szeretné tartani a számviteli tudását.

Egyszerűen érthetően, mégis érdekesen magyarázza el a példákat (ami szerintem számvitel oktatása esetén ritkaság és elég nagy erény) emellet nálam emberileg is 10-es osztályzatot kapott.

Azt még hozzá tenném, hogy a Mérlegképes Könyvelő tanfolyamot gyakorlatilag miatta kezdtem el és hát elég jó döntésnek bizonyult."

Benedek Zsombor
http://www.facebook.com/Zsombii


„Ha már levizsgáztál, de bizonytalan a tudásod, mert az évek során vannak olyan dolgok, amiket nem használsz és feledésbe merül, akkor itt biztosan megtalálod a választ.
Ha még tanulsz, akkor ez az oldal egy kincs. Jobb, mint bármelyik tankönyv. Nekem még nem volt ilyen segítségem a vizsgákra való felkészüléskor. Hidd el, ez tényleg JÓ.
Felmerül benned a kérdés, hogy mi a titok? Nos, nagyon egyszerű, szívvel-lélekkel készül minden bejegyzés és óriási tudás van a szerzőben, amit Neked akar átadni.”
UI: Nagyon várom a könyved megjelenését. ;-)

Perák Mónika
http://www.facebook.com/monika.perak.

Itt olvashatsz további véleményeket

Címkék

Mérlegképes könyvelő tanfolyam anyagai (195) Mérlegképes tanoncok (171) Pénzügyi-számviteli ügyintéző tanfolyam anyagai (149) Pénzügyi számvitel (109) Feladatok (88) Számvitel alapjai (56) Tárgyi eszközök (46) Vásárolt készletek (36) Adózás (30) Áfa (28) ÁFA feladat (20) Általános Forgalmi adó (18) Nyilvántartási ár (16) ÁFA különös rendelkezések (13) Eredménykimutatás (12) KFK (11) Kontírozás (11) Gépi könyvelés (10) Gyakorlati könyvelés (9) Időbeli elhatárolások (9) Áfa elmélet (9) Devizák (8) Értékcsökkenés (8) Elszámoló ár (7) FIFO módszer (7) Pénzügyi ügyintéző tanfolyam (7) Vezetői számvitel (7) Átlagár (7) Értékpapírok (7) Passzív időbeli elhatárolás (6) Saját termelésű készletek (6) Aktív időbeli elhatárolás (5) Számvitel oktatás (5) Számvitel-elemzés vizsga (5) Számviteli bizonylatok (5) Váltó (5) Fogyasztói ár (4) Mérleg (4) Mérlegképes könyvelő szakmai- és vizsgakövetelmények (4) Nem számvitel (4) Számlatükör (4) Számvitel röpdoga (4) személyi jövedelemadó (4) 6/7-es számlaosztály (3) Betétdíjas ár (3) Göngyöleg (3) Használt ingóságokra (3) Nincs évközi nyilvántartás (3) STKÁV (3) Számlaosztályok (3) Vizsgasorok (3) gyűjteménydarabokra és régiségekre vonatkozó különös szabályok (3) mezőgazdasági tevékenység (3) műalkotásokra (3) 2014-es adótörvény változások (2) 2015 (2) Immateriális javak (2) Jövedelemelszámolás (2) Munkabérek (2) Részesedések (2) Számviteli ügyintéző tanfolyam (2) látvány-csapatsport támogatás (2) társasági adó (2) társasági adókedvezmény (2) utazásszervezési szolgáltatás (2) ART (1) Egyszerűsített vállalkozási adó. EVA (1) Főkönyvi kivonat (1) Helyi adó (1) Illeték (1) Reklámadó (1) Személyi jövedelem adó (1) Számviteli törvény változásai (1) Teszt (1) Társadalombizotsítás (1) adómentes bevétel (1) adómentesség (1) adózás rendjéről szóló törvény (1) alanyi adómentes (1) alapelvek (1) arányosítás (1) befektetési célú arany (1) belföldről származó jövedelem (1) bevallása (1) egyéb jövedelem (1) egészségügyi hozzájárulás (1) feladat (1) felvásárlási okirat (1) főbb elve (1) jövedelem (1) jövedéki adó (1) kompenzációs felár (1) környezetvédelmi termékdíj (1) külföldről származó jövedelem (1) külön adózó jövedelem (1) levonási hányados (1) megosztás (1) nem önálló jövedelem (1) nyilvános árverező (1) népegészségügyi termékadó (1) portfolioblogger (1) pénzforgalmi elszámolás (1) személyi jövedelemadó megállapításának módja (1) szociális hozzájárulás (1) társasági adó változás 2015 (1) viszonteladó (1) ÁFA elszámolása (1) ÁFA levonása (1) ÁFA pénzforgalmi elszámolás (1) Általáns Forgalmi Adó (1) Átvezetési számla (1) áfamentesség (1) általános jellemzők (1) árrés (1) élelmiszer felügyeleti díj (1) önálló jövedelem (1) összevonandó jövedelem (1)