2014. október 29., szerda

SZJA megállapításának módja, belföldről,külfödről származó jövedelem

Személyi jövedelemadó megállapításának módja
 • önadózás:(11§) a magánszemély
  • a jövedelmet és adót megállapítja
  • az adót bevallja
  • az adót befizet
  • nyilvántartásokat vezet és megőrzi
 • adóbevallás: (12§)
  • önadózás:
   •  a bevallás adóhatósági közreműködés nélkül történik
   • egyszerűsített bevallás adóhatósági közreműködéssel
   • adónyilatkozat
  • munkáltatói adómegállapítás
  • adónyilatkozat
 • adónyilatkozat: (11/A§) az adóalany (05.20-ig) bevallásnak minősülő adónyilatkozatot tehet, ha kizárólag adóelőleget megállapító munkáltatója, kifizetője volt és az előleg különbözet kisebb, mint 1.000Ft
 • egyszerűsített bevallás adóhatósági közreműködéssel: (12§) a magánszemély (02.25-ig) nyilatkozik, ha
  • jövedelmeiből a kifizető az adót, illetve adóelőleget levonta és / vagy
  • ingó, ingatlan, vagyoni értékű jog átruházásából származott a jövedelme
 • bevallás adóhatósági közreműködés nélkül: (13§) a magánszemély az adóhatóság közreműködése nélkül elkészített bevallást nyújt be, ha:
  • egyéni vállalkozó
  • mezőgazdasági őstermelő
  • fizető vendéglátásban tételes átalányadót választotta
  • kifizetőtől a kifizetőnek tett költségnyilatkozatában költséglevonást kért
  • ellenőrzött tőkepiaci ügyletből, csereügyletből jövedelme származott
  • adóelőleg különbözet alapján különbözeti bírság fizetésére kötelezett
  • jövedelem utáni adó vagy adóelőleg megállapítására maga kötelezett
  • a kifizető által megállapított adó módosítására bevallásban jogosult
  • külföldről származó, külföldön (is) adóztatható jövedelme volt
  • nem belföldi illetőségű
  • osztalékadóval szemben előző évben felvett osztalékelőleg utáni adót számolt el
  • EHO, illetve EHO előleg fizetési kötelezettség keletkezett
  • munkáltatói elszámolást, egyszerűsített bevallást nem választja 
  • EKHO tv. szerinti különadót kell fizetnie
 • munkáltatói adómegállapítás: (14§) a munkáltató a magánszemély kérésére (nyilatkozat alapján) vállalhatja az adó megállapítását.
 • nemleges bevallási nyilatkozat: (78§) mezőgazdasági kistermelő adhatja, ha a kistermelésből származó bevétele / jövedelme 
  • 600eFt-t meghaladja, de a 4.000eFt-nál nem több
  • legalább a bevétel 20%-át kitevő összegben rendelkezik költségelszámolással 
Belföldről származó jövedelem (2§)
 • belföldi munkáltatótól, megbízótól
 • belföldön végzett tevékenységre arányosan
 • belföldi vagyonból
 • nemzetközi járműforgalomban:
  • nemzetközi szerződés alapján
  • viszonosság alapján
  • illetőség alapján

Külföldről származó jövedelem (2§)
 • külföldi illetőségű munkáltatótól, megbízótól a külföldön végzett tevékenységért
 • külföldi vagyonból


 1995.évi CXVII törvény a Személyi jövedelemadóról

szerző: farkas krisztina

2014. október 20., hétfő

Személyi jövedelemadó (általános jellemzői, főbb elve, alapelvek)


Általános jellemzői:
 • személyi jellegű
 • általános
 • lineáris
 • több csatornán kedvezményez
  • nem bevétel
  • adómentes
  • bevétel-, jövedelem-, adóalap- és adócsökkentő kedvezmények
Főbb elve:
 • összes jövedelem után
 • jövedelemmel arányos teherviselés
 • méltányosság
 • ne legyen teljesítmény-visszatartó
 • az adókedvezmények tükrözik a céljukat
 • az alapelveket az adózásban közvetetten résztvevőkre is értelmezi
 • naptári év = adóév
Alapelvek:
 • magánszemélyek jövedelmének adókötelezettségeit elsősorban az SZJA törvény szabályozza
 • méltányosság arányosság
 • a magánszemély minden jövedelme adóköteles, ettől eltérő szabályt csak törvény állapíthat meg
 • adócsökkentést eredményező eltérő szabály, kedvezmény annyiban alkalmazható, amennyiben az alapját szolgáló jogügylet, szerződés megvalósítja az eltérő szabály célját
 • az érvénytelen szerződés alapján, vagy egyébként jogalap nélkül megszerzett bevétel után megfizetett adó az eredeti állapot helyreállítását követően, az önellenőrzés szabályai szerint visszaigényelhető
 • érvénytelen szerződés alapján, vagy egyébként jogalap nélkül teljesített kiadás révén elszámolt költséget az eredeti állapot helyreállítását követő 15 napon belül kell helyesbíteni, valamit a jövedelmet és az adót az alacsonyabb költség alapján meghatározni

1995.évi CXVII törvény

2014. október 5., vasárnap

2014-es adótörvény változás „részletező”

Általános forgalmi adó
 • A termékexport igazolása
  • 90 nap és 360 nap közötti kiszállítás kiállított számla ÁFÁ-t tartalmaz, DE! a kiszállítást követően
   • csökkenthető az ÁFA értékével
   • bevallás alapja: igazolás a kiléptetésről
   • eredeti számlát a jogosult megkapta
 • A nyugta adattartalma
  •  a kibocsátás kelte már nem kell, elegendő a szolgáltatás igénybevételét megadni
  • elektronikus nyugta kibocsátás 2014.07.01-től
  • hitelesség
  • adattartalom megváltoztathatatlanság
  • olvashatóság biztosítása
 • Az adó alapjának utólagos csökkentése:
  •  szerződés módosítás, megszűnés alapján a megfizetett összeget visszatérítik
  • a szerződés érvénytelen lesz, és a korábban megfizetett összeget visszatérítik
  • időszakos elszámolások - átalány díj - túlfizetett összeg visszafizetése
  • közvetett pénzvisszafizetés üzletpolitikai célból
  • üzletpolitikában rögzített vásárlásösztönzési célú utólag adott pénzvisszafizetés:
   • belföldi, adóköteles az ügylet
   • visszatérítendő összeg kisebb, mint a mennyiség és a legkisebb átadási ár szorzata
   • a visszatérített összeg tartalmazza az ÁFÁ-t
   • az eredeti számla és a pénz visszafizetését igazoló dokumentum alapján   
 • Fordított adózás
  • akkor is, ha építési hatósági tudomásulvételi eljárás szükséges
  • 2018. év végéig marad a fordított adózás meghatározott mezőgazdasági termékek (gabona, sertés, takarmány) esetén 
 •  5 %-os áfa mérték alá került az élő- és félsertés forgalmazása. 
 • Időszakos ügyletek
  • 2015.01.01-től az elszámolási időszak utolsó napja lesz a teljesítés napja
  • kivéve: a PTK szerinti közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó elszámolás
  • telekommunikációs szolgáltatás: marad az eddigi eljárás: az ÁFA teljesítés időpontja = fizetési határidővel
 •  Év végi választási lehetőségek
  • árfolyam
  • pénzforgalmi áfa
  • alanyi adómentesség
  • használt ingóságok értékelése 

Társasági adó
 • Bejelentett részesedés (fogalmi változás):
  •  részesedési arány csökkentése 30%-ról 10%-ra
  • bejelentési kötelezettség határideje a szerzést követő 75 napra emelkedik 
 • Telephely (fogalmi változás):
  • a külföldi személyt telephellyel rendelkezőnek kell tekinteni igatlan hasznosítása tovább ingatlan értékesítése esetén
 • Ingatlannal rendelkező társaság (fogalmi változás): 
  • a (csoport) beszámoló (együttes) eszközértékéből a belföldi fekvésű ingatlan értéke a mérlegforduló napi könyv szerinti értéken több, mint 75% (eddig piaci értéken szerepelt)

 • Számviteli törvény szerinti "nem jelentős összegű hiba" (fogalmi változás)
  • mérlegfőösszeg 2% alatti hiba
  • 1 millió forint alatti hiba, ha a mérlegfőösszeg 2%-a kisebb, mint 1 millió forint
  • a hiba feltárásának évében kell figyelembe venni, nem szükséges önellenőrzés
 •  KKV-k beruházási adóalap kedvezménye kibővül (adóalap módosító tételek változása)
  • a szoftvertermékek felhasználási jogára fordított adóévi beruházások értékével is csökkenthetik adóalapjukat
  • változatlan: max 30 millió Ft vagy adózás előtti eredmény és de minimis
 • Kis és középvállalkozások kedvezménye (adókedvezmények változása)
  •  tárgyi eszköz beruházáshoz 2013.12.31-ét követően felvett hitelkeretre fizetett kamat 60% levonható (40% helyett)
  • "kiváltó" hitelre is alkalmazható
  • de minimis szabály 
 • Látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye (adókedvezmények változása)
  • érvényesítés időtartalma: a támogatás nyújtásának éve + 6 adóév 
  • már 2013-ban nyújtott támogatásra is alkalmazandó
  • évközi változás: kiegészítő támogatás, mértéke: a támogatásra számított adó (az adókedvezmény) 75%-a 

 •  Filmalkotás és előadó-művészeti szervezetek támogatásának adókedvezménye (adókedvezmény változása)
  • érvényesítés időtartalma: támogatás nyújtásának éve + 6 adóév
  • kiegészítő támogatás: mértéke: a támogatásra számított adó (az adókedvezmény) 75%-a
  • 2014.01.01-től nyújtott támogatásokra alkalmazandó 
 • Alapítvány, közalapítvány, egyesület, egyház
  • nem alkalmazhatóak a speciális szabályok abban az adóévben, amelyben a szervezet elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenységnek minősül
 •  Közhasznú nonprofit társaság
  • ha a közhasznú nonprofit társaság tevékenységét megváltoztatja, és ezáltal gazdasági-vállalkozási tevékenységet végző szervezetnek minősül, akkor a közhasznú jogállás megszűnésére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni
 • Elismert költségek
  • bankkártyás illetve hitelkártyás fizetéskor az éttermi szolgáltatások esetén nyugtával is elegendő igazolni a felmerült költségeket
 •  Transzferárazáshoz kapcsolódó módosítások
  • a jegyzett tőke mellett a tőketartalék nem pénzbeli hozzájárulással történő teljesítése esetén is vizsgálni kell a kapcsolódó feltételeket
 • Külföldön megfizetett adó beszámítása
  • megszűnik az, hogy a ráfordításként el kell számolni a külföldön megfizetett adó az érvényesítéshez
 •  Transzferár dokumentációs kötelezettség változása (2013.06.21-től hatályos)
  • nincs dokumentációs kötelezettség, ha a tranzakció tárgy évi értéke nem haladja meg az 50 millió Ft-ot
  • összevonás alá eső tranzakciók esetén is alkalmazandó 
 •  Önellenőrzéshez kapcsolódó adóalap növelési kötelezettség
  • nem kell alkalmazni, ha nem jelentős összegű a hiba (feltéve, hogy az adóalap nagyobb, mint a nem jelentős összegű hiba összege)
 •  Veszteségelhatárolás 
  • beolvadás esetén a beolvadás napját magába foglaló adóév adóalapját lehet először csökkenteni a jogelőd elhatárolt veszteségével

Személyi jövedelemadó
 • Külföldi előadóművész egyszerűsített adózása
  • zeneszerző, zenész, színész, táncművész, cirkuszi előadó, statiszta
  • nemzetközi egyezmény alapján Magyarországon adóztatható jövedelem esetén választható
  • 12 hónapban 183 nap - TBJ szerinti külföldi bevétel 70%-a jövedelem (költségtérítés) 
  • 200 ezer Ft adómentes
 •  Fogalmak változása
  • nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony díjazása
  • agrár csekély összegű támogatás
  • termőföld
  • kockázati biztosítás 
 • Családi kedvezmény
  • közös érvényesítés: mindkét szülő jogosult
  • megosztás: egyik házastárs nem jogosult
  • egy adóéven belül mindkettő lehetséges
  • nyilatkozattételi kötelezettség az adóelőleghez és az év végén
  • a családi kedvezmény az adóalap-kedvezmény mellett kiegészítésre került a járulékkedvezménnyel, így a kedvezményt az alacsonyabb keresetűek is (teljesen) ki tudják használni.
 •  Vállalkozói kivét
  • adóelőleget havonta kell megállapítani, ha családi járulékkedvezményt akar igénybevenni
 • Kamatjövedelem
  • az adó levonása nem lehetséges
  • az adó alapja a vagyoni érték szokásos piaci értékének 1,19-szerese
  • a kamatjövedelmet EHO is terheli (1,28-szorosa)
 • Tartós befektetésből származó jövedelem
  •  nem minősül a lekötés megszakításának a pénzintézet váltása, az értékpapír kicserélése
 •  Lakáscélú támogatásoknál adómentes
  • a vissza nem térítendő támogatás
   • munkáltató által lakáscélú felhasználásra nyújtott kölcsön elengedett összege
   • lakáscélú felhasználásra hitelintézettől vagy korábbi munkáltatótól felvett hitel visszafizetéséhez, törlesztéséhez nyújtott támogatás
 •  Természetbeni juttatás adómentes
  • sportrendezvényre szóló belépőjegy korlát nélkül
 • Nem számolható el költségként a 14% EHO
 •  Biztosításból származó adómentes jövedelem
  • kockázati biztosítás: adómentes a havi minimálbér 30%-a a fizetés gyakoriságától függetlenül
  • csoportos biztosítások esetében a 30% az azonos szolgáltatási csoport alapján 
 • Biztosításból származó egyéb jövedelem
  • adómentesen megfizetett biztosításból a biztosító szolgáltatás - kivéve, ha erre haláleset, vagy betegség -vagy baleset biztosítás alapján adómentes
 • Üzleti biztosítóknál köthető nyugdíjbiztosítás után lehetőség nyílik adókedvezmény elszámolására.
 • Cafetériában adható (béren kívüli) juttatások 2014-es szabályai elsősorban a minimálbér emelése alapján változtak, de az önkéntes pénztárba fizetett munkáltatói adományt, mint béren kívüli juttatást az 500 e Ft-os korláton felül is adhat a munkáltató.
 
Társadalombiztosítás
 •  Nevelőszülők
  • biztosítottá válnak amikortól a határozatban elhelyezik a náluk a gyermeket
 • Iskolaszövetkezeti tag, aki nem biztosított:
  •  nemzeti köznevelés nappali rendszerben
  • nemzeti felsőoktatás nappali rendszerben, (aktív hallgató, nem szüneteltető)
  • diákigazolvány lejáratáig
  • Járulékalapot képző jövedelem
   • a tanulószerződés alapján fizetett tényleges munkadíj
   • egészségügyi szolgáltatási járulék mértéke 6.810Ft/hó (227Ft/nap)
 •  A biztosítás nem terjed ki
  • hallgatói munkaszerződés alapján a képzési program keretében, vagy
  • a képzés részeként megszervezett szakmai gyakorlati képzés keretében foglalkoztatott hallgatóra
 • Szünetel a biztosítás
  • amikor a biztosítás alapjául szolgáló jogviszony szünetel 
 • Járulékalapot képző jövedelem
  • a tanulószerződés alapján fizetett tényleges munkadíj
 • Egészségügyi szolgáltatási járulék mértéke: 6.810Ft/hó = 227Ft/nap
 • Nem kell járulékot fizetni a kiegészítő tevékenységű nyugdíjasnak
  • keresőképtelen
  • gyesen van
  • fogvatartott
  • egyéni vállalkozó szüneteltet
  • foglalkoztatása munkaviszonyban eléri a heti 36 órát
 • A GYED-Extra bevezetésével lehetőség nyílik az ellátások halmozására, a gyermek 1 éves kora után GYED mellett munkát vállalni akár óraszám megkötése nélkül is, továbbá a felsőoktatásban tanuló édesanya is jogosulttá válik GYED-re.
 • Családi járulékkedvezmény
  • az SZJA-nal el nem számolható családi kedvezmény igénybevehető a fizetendő járulékokból 
   • egészségbiztosítási járulékból (természetbeniből majd pénzbeliből)
   • nyugdíjbiztosítási járuékból 
  • Vállalkozók esetén:
   • a kivétet, az átalány jövedelmet és a személyes közreműködői díjat terhelő járulékból lehet érvényesíteni, a minimum járulékalapból nem lehet

Egészségügyi hozzájárulás
 •  mentes a százalékos EHO alól:
  • TBJ. szerinti járulékalapot képző jövedelem
  • SZOCHO alapját képző jövedelem
  • SZJA szerint adómentes
  • a jövedelemszámításnál nem kell figyelembe venni 
 •  6%-os EHO bevallása
  • kifizető: ha a jövedelem tőle származik
  • magányszemély: tartós befektetési szerződésből származó jövedelemnél

Szociális hozzájárulási adó
 • SZOCHO alapja
  • tanulószerződés alapján kifizetett tényleges díj
  • külföldi kiküldetés esetén a ténylegesen számfejtett munkabér
  • nem tartozik bele a felsőoktatási intézmény hallgatójának gyakorlati képzésre létesített jogviszonya, de a hallgatói munkaszerződés igen 
 • SZOCHO kedvezmények
  • megszűnnek a start, karrier híd, a munkabérek nettó értékét megőrzők
  • tartósan munkanélküli 
Kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA)
 • Főállású kisadózó
  • több jogviszonyból is elérhető a heti 36 órás foglalkoztatás
 • Magasabb összegű adó
  • 75 ezer Ft/ hó, a választás hónapjára először
 • Előtársaság
  • rögtön alanya az adónak
 • Bizonylatmegőrzés
  • bizonylat nyilvántartás helyett
 • Adatszolgáltatás 1 millió Ft bevétel esetén
  • külföldi vállalkozástól származó bevételről is
  • nyugta alapján megszerzett bevételről nincs adatszolgáltatás
  • nem szükséges TESZOR számra
  • külön nyomtatvány
  • határidő: március 31
 • Egyéni vállalkozó SZJA-ból kilépéskor meglévő készlet értékét a KATA megszűnésekor bevételként kell elszámolni
 • EVÁ-ból KATA-ba: osztalék utáni adó alapjába nem tartozik bele az EVA alatt keletkezett
  • ki nem fizetett osztalék
  • az eredménytartalék

Kisvállalati adó (KIVA)
 • Kedvezményezett foglalkoztattak bővülése
  • 55 év feletti
  • 25 év alatti
  • szakképzettséget nem igénylő foglalkoztatott
 • az évközi bejelentkezés esetén a feltételként megjelölt 500 M Ft-os mérlegfőösszeget időarányosan
 • Pénzforgalmi szemléletű eredmény változása
  • KIVA előtt beszerzett tárgyi eszköz, immateriális jószág értékesítése esetén a számított nyilvántartási érték a pénzforgalmi eredményt csökkenti
  • készletállomány - első évben, ha a záró értéke alacsonyabb, mint a nyitó volt, akkor a különbözet csökkenti a pénzforgalmi eredményt 
  • KIVA alanyiság megszűnésekor a már kiszámlázott, de még be nem folyt bevétel növeli a pénzfogalmi eredményt
  • csökkenti az pénzforgalmi eredményt
   • a megfizetett adó visszatérítése
   • az adóalanyiságot megelőző időszak pótbefizetésének visszatérítése 
Illeték
 • 2014-től teljes (öröklés, ajándékozás, visszterhes) illetékmentességet élvez az egyenes ági rokonok mellett a házastárs vagyonszerzése is értékhatártól függetlenül. Továbbá illetékmentessé vált a házastársi vagyonközösség megszüntetéséből származó vagyonszerzés és az osztalékra vonatkozó követelés elengedése.
 • A telek szerzésénél az illeték felfüggesztése majd a telek 4 éven belüli beépítése esetén az illeték törlése történik akkor is, ha a használatbavételi engedély nem a telek eredeti megszerzőjének, hanem a vele együtt a tulajdonjogot és - vagyoni értékű jog szerzése esetén - a vagyoni értékű jogot egyidejűleg megszerzők egyike nevére szól.
 • 2014-től a 35 év felettiek is kérhetnek az első lakásszerzéshez kapcsolódóan 12 havi pótlékmentes részletfizetést.
 

HOGYAN TEGYÉL SIKERES SZÁMVITEL VIZSGÁT?

-Nehezen megy a számvitel?
-Nem érted, hogy a tanár miről beszél az órán?
-Csak ülsz a tankönyv felett és nem tudod megfejteni a megoldást?
-Közeledik a vizsga és úgy érzed, hogy nem fog menni? Vagy mér túl is vagy néhány sikertelen vizsgán?

Mennyivel jobb lenne, ha már túl lennél rajta:

-Végre felszabadulna rengeteg, eddig tanulásra fordított időd
-Sikerülne megfelelő állást találnod
-Feljebb léphetnél a vállalati ranglétrán
-Több fizetést kaphatnál


IRATKOZZ FEL MOST, ÉS BEBIZONYÍTOM NEKED: A SZÁMVITEL EGYÁLTALÁN NEM NEHÉZ!


CSAK FELIRATKOZOTT OLVASÓKNAK: 

-8 tanács a sikeres számvitel vizsgához

-20 kidolgozott feladat 78 nap alatt!

+Bónusz: készletek puska
 
++Meglepetés azonnal a regisztráció után 


AZ OLDAL HASZNÁLATA INGYENES, A REGISZTRÁCIÓVAL SEM KELETKEZIK SEMMIFÉLE FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGED! ÉN KÖSZÖNÖM, HOGY MEGTISZTELTÉL A FIGYELMEDDEL!

Nézzük, milyen anyagokat kapsz tőlem, ha feliratkozol:

8 tanács a sikeres számvitel vizsgához: 

1. Hogy kezdj neki a számvitel tanulásnak? Ha ezt nem tartod szem előtt, akkor soha sem fogod megtanulni a számvitelt

2. Milyen sorrendben haladj? Alapoktól a mérlegképes szintig.

3. Hogyan tanulj hatékonyan?

4. Mennyi időt szánj a tanulásra (naponta és összesen)?

5. Miből tanulj? Elmondom, hogy szerintem melyik tankönyvet érdemes megvenni.

6. Hogyan lehet felgyorsítani a számvitel tanulást?

7. A számviteloktatás rákfenéje. Miért ilyen nagy a bukási arány? Csak a diák a hibás?

8. Érdemes magántanárhoz járni? Ha igen, hogyan válassz?

20 kidolgozott feladat a következő témakörökből:

-számvitel alapjai:
könyvelési tétel szerkesztése a T-K rendszerben, vállalkozás könyvelése nyitástól zárásig, áfa elszámolása, átvezetési számla

-pénzügyi számvitel:
tárgyi eszközök, vásárolt készletek, értékpapírok

+ Bónusz: részletes puska vásárolt készletekből

++Meglepetés azonnal a regisztráció után

Miért éppen a számvitel navigátor? 

Mert a többi hasonló oldaltól eltérően itt valós oktatási tapasztalaton nyugvó segítséget kapsz: 

-több mint 30 000 kontakt órát tartottam alapoktól a legmagasabb szintig

-több ezer hallgatóm tett sikeres záróvizsgát

-vizsgabizottságokban több ezer vizsgázó írásbeli dolgozatát javítottam, illetve szóbelizettem

-diákjaim országos számvitelversenyeken sorozatosan a legjobb eredményeket érték el

-az ország legnívósabb oktatási intézményeiben oktattam

-több iskolában is megkaptam a megtisztelő „év legjobb oktatója” címet

Ne habozz, kérd most az ingyenes e-mail tanfolyamot itt:
 
Név:*
E-mail:*
Hol tanulsz számvitelt?:* Mérlegképes könyvelő tanfolyam
Pénzügyi-számviteli ügyintéző tanfolyam
Főiskola: számvitel alapjai
Főiskola: pénzügyi számvitel
Főiskola: vezetői számvitel
Egyéb
Melyik iskolában tanulod?:
Melyik városban?:
Hogyan találtál ide?: Véletlenül Ajánlotta valaki Egyéb

Miért érdemes feliratkoznod?

"Immár nyugdíjas tanárként, vizsgaelnökként, könyvvizsgálóként nagyra értékelem Havass Norbert kolléga blogját. A facebookon botladozó vándorként kerültem erre az oldalra, de azóta folyamatosan figyelemmel kísérem az itt megjelenő anyagokat.
Örömmel tölt el, hogy szakmai hozzáértése, a tantárgy tanításának szeretete hatja át a számvitellel birkózó hallgatóknak készített segédanyagait. Valóban segítséget jelentenek a tanulásban. Mindez ingyenesen elérhető, ami már önmagában is erény!

Az eredményes tanuláshoz úgy tekinthető a blog, mintha tanfolyamra járnánk. Én személy szerint várom, hogy nyomtatott formában is kezembe vehessem ezt a szakmai gyöngyszemet!"

Kutasiné Fekete Ágnes
számvitel tanár, vizsgaelnök, könyvvizsgáló
http://www.facebook.com/agnes.kutasinefekete


Az egész képzés alapját a Számvitel tantárgy adja. Számomra azért esett a arra az iskolára a választás ahol végeztem, mert előképzésben egy két éves felsőfokú szakképzésen (Számviteli Főiskola) volt részem megismerni Havass Norbert Tanár Urat és az ő tanítási módszereit. A felsőfokú képzést, ahol számvitel alapjait, pénzügyi és vezetői számvitelt tanított nekünk, csont nélkül sikerült teljesíteni.

És hogy miért?

Az anyagokat tematikusan a mérleg és eredménykimutatás elemei alapján építette föl. Minden egyes technikai lépést táblán szemléltetett, és olyan forrásanyagot biztosított számunkra, amiből tökéletesen fel tudtunk készülni. Alapkövetelmény volt az, hogy az általa feladott házi feladatot el kellett készíteni, mert ezek szorosan kapcsolódtak az órán leadott anyagokhoz és lépcsőfok volt a következő óra anyagához. Aki ezeket elkészítette és betartotta, komoly szintű fejlődést tudott elérni, és nem okoztak számára problémát a zárthelyik és a vizsgák sem.

Nekem ez a jól felépített rendszer és a sikeres vizsgaeredmények adták meg azt az elhatározást, hogy ott folytassam a mérlegképes képzéssel a tanulmányaimat, ahol a számvitel tanár szerepében szintén Havass Tanár Urat láthatom. Így sikeresen, a meghatározott keretidőn belül tudtam teljesíteni a képzést, így bővítve végzettségeimet a Mérlegképes Könyvelő képesítéssel"

Üdvözlettel:
Bábel István
http://www.facebook.com/istvan.babel


"A BGF-PSZFK Felsőfokú szakképzésén ismerkedtem meg a számvitellel először, ahol első neki futásra megbuktam, majd Havas Tanár Úrhoz kerülve sikerült megtanulnom/megértenem a számvitelt. A Tanár Úr érthető magyarázatainak köszönhetően olyannyira sikerült elsajátítanom a számvitelt, hogy elindultam egy országos számvitelversenyen, ahol legjobb eredménnyel jutottam el a szóbeli döntőig (végül sajnos 5. lettem, mert a szóbelin kicsit elcsúsztam). Mindenkinek ajánlom a blogot, főleg azoknak, akiknek elsőre nem sikerült elsajátítani a számvitelt. Az én példám is mutatja, hogy nem lehetetlen megtanulni. Főleg ha az egyik legjobb számvitel tanár blogját használod. "


Tisztelettel:
Hideg László
http://www.facebook.com/laszlo.hideg.520


Több hónapja olvasom Havas Norbert számviteli blogját. Nagyon tetszik a tanítási stílusa. Remélem, hogy készíteni fog példatárat, amit meg lehet vásárolni.
Stílusa könnyen érthető. Jómagam pénzüggyel, statisztikával, adózással foglalkozom, diákok vizsga felkészítésével.
Sokan profitáltam oktatásából.
Ajánlom a diákoknak a vizsga könnyebb megértéséhez a blogban szereplő tananyagokat.

Üdvözlettel dr. Kocsisné Gyomai Mária közgazdász tanár kolléga
http://www.facebook.com/maria.kocsisnegyomai


"
Az itteni tanárunk is nagyon képzett, de néha úgy éreztem, hogy valamilyen logikai lánc még hiányzik a dolgok megértéséhez. Ilyenkor léptem fel a világhálóra és keresgettem a kérdéseimre a válaszokat. Ekkor találtam rá a "Mérlegképes tanoncok" oldalára és megtaláltam a helyes válaszokat tisztán, világosan, érthetően leírva. A dolog szépsége, hogy másnap az egyik osztálytársam is ugyanezt a honlapot ajánlotta.

Kell ennél több?"

Kordásné Petrács Ágnes
http://www.facebook.com/kordasnepetracs.agnes


"Mindenkinek merem ajánlani a blogodat, mert a tökéletességre törekszel, és mindezt úgy teszed, hogy az nem lesz unalmas, száraz, emészthetetlen, hanem humorral, megjegyezhető ábrákkal szemlélteted a bonyolult könyvelési lépéseket, tételeket."

Hortobágyiné Kogler Hajnalka
http://www.facebook.com/hajnalka.hortobagyinekogler


"Nagyon jó az oldal, érthetően van felvezetve az alapoktól kezdve az egész számvitel. Nagyon sokat segít az érthető magyarázat és az ehhez tartozó példák.
Köszönöm!"

Korotkiné Kulcsár Linda
http://www.facebook.com/korotkine.linda


"A főiskolai "számviteli alapok" vizsgám előtt találtam a blogra. Kétségbeesetten kerestem vmi kapaszkodót. A vizsgám 5-ös lett! :) Nagyon köszönöm a segítséget Norbert!
Most a pénzügyi számvitel vizsgámra készülve újra hasznos segítséget jelent a Számvitel Navigátor."

Köszönöm: Bögös Katalin
http://www.facebook.com/bogoskata


"Mindenkinek csak ajánlani tudom az oldalt. Pénzügy-számvitel szakon tanulok. A félévi számvitel vizsgám előtt nagyon kétségbe voltam esve, mert nem igazán voltam képben a tárgyal, aztán rátaláltam erre a blogra és két hét alatt!!! sikerült segítségével úgy felkészülnöm, hogy ötösre vizsgáztam. Azt hiszem ez mindent elmond arról, hogy mekkora segítség volt. Több hasonló oldalt is megnéztem, de ez volt az amiben legáttekinthetőbben és tanulóbarát módon jelenik meg az elméleti rész, valamint a feladatok is világosak, érthetőek, megoldhatóak:D

UI.: Azóta is szinte napi rendszerességgel használom, további sok sikert és minél több látogatót kívánok."

Üdv. Lévai Tamás
http://www.facebook.com/tamas.levai.16


"Én is találkoztam már pár oldallal, ami ezt a témát dolgozza fel, magyarázza, de ez volt az egyetlen, ahol első olvasásra (max. másodikra) megértettem a logikáját az adott résznek. És azonnal magyarázza is egyszerű példákkal. Örülök, hogy rátaláltam!!"

Bui Tamás
http://www.facebook.com/tamas.bui


"Nagyon sokat segített az oldal a tanulmányaim során! Köszönet érte!:)"

Tóth Tamás
http://www.facebook.com/rejkjawik


"Kezdeti nehézségeim eltűntek, miután rátaláltam az oldaladra, tökéletes alapot adott, most már sokkal könnyebben megy minden! Ezer köszönet!!!!"

Gulyás Ildikó
http://www.facebook.com/ildiko.gulyas.94


Ezt az oldalt MINDENKINEK csak AJÁNLANI tudom, aki igazán szeretné tudni a számvitelt , annak a logikai rendszerét, illetve a saját energiáját hozzá adva biztosan le szeretne vizsgázni. Nekem van szerencsém a Tanár Urat személyesen ismerni, engem tanított. A módszer, ahogy tanított, illetve EZ az OLDAL...... egyszerűen fantasztikus. Ahogy fel van építve témáról témára, az alapoktól egészen a bonyolultig. Érdemes a tanulási útmutatót betartva haladni, majd a végére érve össze állhat a kép. Nagyon sok szorgalom is kell hozzá, de a segítség itt van, adott.... és higgyétek el, nagy segítség..... Csak gratulálni tudok. Szívvel, lélekkel és nagy szakértelemmel csinálja azt, amit csinál.... NAGYON SOKAT KÖSZÖNHETEK NEKI!!!!

Tóth Mónika
http://www.facebook.com/monika.toth.5209


"Volt szerencsém Havass Tanár Úrral személyesen is megtapasztalni a számvitel oktatás szépségeit (BGF PSZF).

A blogot is csak ajánlani tudom mindenkinek, aki vizsgára készül, vagy akár "csak" frissen szeretné tartani a számviteli tudását.

Egyszerűen érthetően, mégis érdekesen magyarázza el a példákat (ami szerintem számvitel oktatása esetén ritkaság és elég nagy erény) emellet nálam emberileg is 10-es osztályzatot kapott.

Azt még hozzá tenném, hogy a Mérlegképes Könyvelő tanfolyamot gyakorlatilag miatta kezdtem el és hát elég jó döntésnek bizonyult."

Benedek Zsombor
http://www.facebook.com/Zsombii


„Ha már levizsgáztál, de bizonytalan a tudásod, mert az évek során vannak olyan dolgok, amiket nem használsz és feledésbe merül, akkor itt biztosan megtalálod a választ.
Ha még tanulsz, akkor ez az oldal egy kincs. Jobb, mint bármelyik tankönyv. Nekem még nem volt ilyen segítségem a vizsgákra való felkészüléskor. Hidd el, ez tényleg JÓ.
Felmerül benned a kérdés, hogy mi a titok? Nos, nagyon egyszerű, szívvel-lélekkel készül minden bejegyzés és óriási tudás van a szerzőben, amit Neked akar átadni.”
UI: Nagyon várom a könyved megjelenését. ;-)

Perák Mónika
http://www.facebook.com/monika.perak.

Itt olvashatsz további véleményeket

Címkék

2014-es adótörvény változások (2) 6/7-es számlaosztály (3) adómentesség (1) Adózás (30) Aktív időbeli elhatárolás (5) alanyi adómentes (1) alapelvek (1) arányosítás (1) befektetési célú arany (1) belföldről származó jövedelem (1) Betétdíjas ár (3) bevallása (1) Devizák (8) Elszámoló ár (7) Eredménykimutatás (12) feladat (1) Feladatok (88) felvásárlási okirat (1) FIFO módszer (7) Fogyasztói ár (4) főbb elve (1) Főkönyvi kivonat (1) Gyakorlati könyvelés (9) gyűjteménydarabokra és régiségekre vonatkozó különös szabályok (3) Gépi könyvelés (10) Göngyöleg (3) Használt ingóságokra (3) Időbeli elhatárolások (9) Immateriális javak (2) Jövedelemelszámolás (2) KFK (11) kompenzációs felár (1) Kontírozás (11) külföldről származó jövedelem (1) levonási hányados (1) látvány-csapatsport támogatás (2) megosztás (1) mezőgazdasági tevékenység (3) Munkabérek (2) Mérleg (4) Mérlegképes könyvelő szakmai- és vizsgakövetelmények (4) Mérlegképes könyvelő tanfolyam anyagai (195) Mérlegképes tanoncok (171) műalkotásokra (3) Nem számvitel (4) Nincs évközi nyilvántartás (3) nyilvános árverező (1) Nyilvántartási ár (16) Passzív időbeli elhatárolás (6) portfolioblogger (1) pénzforgalmi elszámolás (1) Pénzügyi számvitel (109) Pénzügyi ügyintéző tanfolyam (7) Pénzügyi-számviteli ügyintéző tanfolyam anyagai (149) Részesedések (2) Saját termelésű készletek (6) STKÁV (3) személyi jövedelemadó (2) személyi jövedelemadó megállapításának módja (1) Számlaosztályok (3) Számlatükör (4) Számvitel alapjai (56) Számvitel oktatás (5) Számvitel röpdoga (4) Számvitel-elemzés vizsga (5) Számviteli bizonylatok (5) Számviteli ügyintéző tanfolyam (2) Teszt (1) Tárgyi eszközök (46) társasági adó (2) társasági adókedvezmény (2) utazásszervezési szolgáltatás (2) Vezetői számvitel (7) viszonteladó (1) Vizsgasorok (3) Váltó (5) Vásárolt készletek (36) Áfa (28) Áfa elmélet (9) ÁFA elszámolása (1) ÁFA feladat (20) ÁFA különös rendelkezések (13) ÁFA levonása (1) ÁFA pénzforgalmi elszámolás (1) áfamentesség (1) Általános Forgalmi adó (17) általános jellemzők (1) Általáns Forgalmi Adó (1) árrés (1) Átlagár (7) Átvezetési számla (1) Értékcsökkenés (8) Értékpapírok (7)