Loading...

Mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalanyra vonatkozó különös szabályok (197§-204)

Mezőgazdasági tevékenység:

 • az alábbi termékek termelése és feldolgozása, feltéve, ha azt a saját vállalkozásában végzi:
  • növényi termékek:
   • élő növény (beleértve azok gyökereit is), dugvány, oltvány, zöldségpalánta, stb…
   • burgonya
   • élelmezési célra alkalmas zöldségfélék, gyökerek és gumók, szaporítóanyag zöldségfélékhez
   • szőlő
   • élelmezési célra alkalmas gyümülcs és dió és dinnyefélék héja
   • hazai termesztésű fűszernövények
   • gabonafélék, muhar, csumiz
   • különféle magvak, ipari és gyógynövények, szaporítóanyag ipari nöyényekhez
   • mákgubó
   • takarmánynövények, szaporítóanyag takarmánynövényekhez
   • feldolgozott, tartósított saját előállítású zöldség, gyümölcs, savanyúság, citrusfélék
   • must és bor
   • borseprő, borkő
   • szőlőtörköly
   • erdei fák és cserjék csemetéje, oltványa
   • erdei fák és cserjék magja
  • állati termékek:
   •  ló, szarvasmarha, sertés, juh, kecske, baromfi
   • halak, rákok, puhatestű és más gerinctelen viziállatok
   • nyers tej
   • friss tojás
   • természetes méz
   • másutt nem említett állati eredetű termék (szőr, háziállatok spermája, máhpempő, méhviasz, virágpor)
   • állati vagy növényi trágya
   • nyers szőrme
   • legombolyításra alkalmas selyemhernyógubó
   • nyers gyapjú
   • feldolgozott tej és tejtermék
 • az alábbi szolgáltatások nyújtása, feltéve, ha azok teljesítéséhez a saját vállalkozásának tárgyi eszközeit, egyéb termelési eszközeit és tényezőit használja, egyéb módon hasznosítj:
  • talajművelés, aratás, cséplés, préselés, szüretelés, betakarítás, vetés és ültetés
  • mezőgazdasági termékek csomagolása és piacra történő előkészítése
  • mezőgazdasági termékek tárolása
  • ló, szarvasmarha, sertés, juh, kecske, baromfi és más élő állat gondozása, tenyésztése és hízlalása
  • mezőgazdasági erdőgazdálkodási vagy halgazdasági vállalkozásban alkalmazott eszközök mezőgazdasági célokra történő bérbeadása
  • műszaki segélynyújtás
   (7. számú melléklet)

Ezt az adózási módot választhatja:

 • belföldi mikro és önálló vállalkozás

Mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalany (mezőgazdasági) tevékenysége körében:

 • adó (ÁFA) fizetésre nem kötelezett;
 • előzetesen felszámított adó levonására nem jogosult
 • a kompenzációs felárat terméke értékesítésének, szolgáltatása nyújtásának teljesítésével hárítja át
 • személyesen rendelkeznie kell a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője által a nevére szólóan, magyar nyelven kibocsátott, az ügylet teljesítését tanúsító felvásárlási okirat példányával, egyúttal mentesül a számlakibocsátási kötelezettség alól

A kompenzációs felár megtéríttetése iránti igény érvényesíthetőségének

 • személyi feltétele, hogy a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője
  • belföldön nyilvántartásba vett adóalany legyen, aki  nem mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalany; vagy
  • a Közösség valamely más tagállamában vagy harmadik államban nyilvántartásba vett adóalany legyen, (aki  nem minősül ezen állam joga szerint olyan adóalanynak, akinek (amelynek) jogállása tartalmában megfelel a Héa-irányelv XII. címének 2. fejezetében foglaltaknak.)
 • tárgyi feltétele, hogy a termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása belföldön és ellenérték fejében történjen

Kompenzációs felár alapjának mértéke:

 • 12%: növényi termékeknél
 • 7%: állati termékeknél
 • 7%: erdei termékeknél

Felvásárlási okirat:

 • tartalma:
  • kibocsátás időszaka
  • sorszám
  • vevő, eladó név, cím, adószám
  • termék megnevezés
  • teljesítési időpont
  • adóalap
  • adómértéke
  • áthárított kompenzációs felár
  • vevő, eladó aláírása

Nem kompenzációs feláras értékesítés esetén számla és nyugtaadási kötelezettség van, és fel kell tüntetni, hogy: “különleges jogállású adóalany által teljesített értékesítés.”

A kompenzációs felárat nem kell arányosítani.2007 évi CXXVII. Törvény az Általános Forgalmi Adóról (ÁFA)