Loading...
Általános forgalmi adó
 • A termékexport igazolása
  • 90 nap és 360 nap közötti kiszállítás kiállított számla ÁFÁ-t tartalmaz, DE! a kiszállítást követően
   • csökkenthető az ÁFA értékével
   • bevallás alapja: igazolás a kiléptetésről
   • eredeti számlát a jogosult megkapta
 • A nyugta adattartalma
  •  a kibocsátás kelte már nem kell, elegendő a szolgáltatás igénybevételét megadni
  • elektronikus nyugta kibocsátás 2014.07.01-től
  • hitelesség
  • adattartalom megváltoztathatatlanság
  • olvashatóság biztosítása
 • Az adó alapjának utólagos csökkentése:
  •  szerződés módosítás, megszűnés alapján a megfizetett összeget visszatérítik
  • a szerződés érvénytelen lesz, és a korábban megfizetett összeget visszatérítik
  • időszakos elszámolások – átalány díj – túlfizetett összeg visszafizetése
  • közvetett pénzvisszafizetés üzletpolitikai célból
  • üzletpolitikában rögzített vásárlásösztönzési célú utólag adott pénzvisszafizetés:
   • belföldi, adóköteles az ügylet
   • visszatérítendő összeg kisebb, mint a mennyiség és a legkisebb átadási ár szorzata
   • a visszatérített összeg tartalmazza az ÁFÁ-t
   • az eredeti számla és a pénz visszafizetését igazoló dokumentum alapján   
 • Fordított adózás
  • akkor is, ha építési hatósági tudomásulvételi eljárás szükséges
  • 2018. év végéig marad a fordított adózás meghatározott mezőgazdasági termékek (gabona, sertés, takarmány) esetén 
 •  5 %-os áfa mérték alá került az élő- és félsertés forgalmazása. 
 • Időszakos ügyletek
  • 2015.01.01-től az elszámolási időszak utolsó napja lesz a teljesítés napja
  • kivéve: a PTK szerinti közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó elszámolás
  • telekommunikációs szolgáltatás: marad az eddigi eljárás: az ÁFA teljesítés időpontja = fizetési határidővel
 •  Év végi választási lehetőségek
  • árfolyam
  • pénzforgalmi áfa
  • alanyi adómentesség
  • használt ingóságok értékelése 

Társasági adó
 • Bejelentett részesedés (fogalmi változás):
  •  részesedési arány csökkentése 30%-ról 10%-ra
  • bejelentési kötelezettség határideje a szerzést követő 75 napra emelkedik 
 • Telephely (fogalmi változás):
  • a külföldi személyt telephellyel rendelkezőnek kell tekinteni igatlan hasznosítása tovább ingatlan értékesítése esetén
 • Ingatlannal rendelkező társaság (fogalmi változás): 
  • a (csoport) beszámoló (együttes) eszközértékéből a belföldi fekvésű ingatlan értéke a mérlegforduló napi könyv szerinti értéken több, mint 75% (eddig piaci értéken szerepelt)

 • Számviteli törvény szerinti “nem jelentős összegű hiba” (fogalmi változás)
  • mérlegfőösszeg 2% alatti hiba
  • 1 millió forint alatti hiba, ha a mérlegfőösszeg 2%-a kisebb, mint 1 millió forint
  • a hiba feltárásának évében kell figyelembe venni, nem szükséges önellenőrzés
 •  KKV-k beruházási adóalap kedvezménye kibővül (adóalap módosító tételek változása)
  • a szoftvertermékek felhasználási jogára fordított adóévi beruházások értékével is csökkenthetik adóalapjukat
  • változatlan: max 30 millió Ft vagy adózás előtti eredmény és de minimis
 • Kis és középvállalkozások kedvezménye (adókedvezmények változása)
  •  tárgyi eszköz beruházáshoz 2013.12.31-ét követően felvett hitelkeretre fizetett kamat 60% levonható (40% helyett)
  • “kiváltó” hitelre is alkalmazható
  • de minimis szabály 
 • Látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye (adókedvezmények változása)
  • érvényesítés időtartalma: a támogatás nyújtásának éve + 6 adóév 
  • már 2013-ban nyújtott támogatásra is alkalmazandó
  • évközi változás: kiegészítő támogatás, mértéke: a támogatásra számított adó (az adókedvezmény) 75%-a 

 •  Filmalkotás és előadó-művészeti szervezetek támogatásának adókedvezménye (adókedvezmény változása)
  • érvényesítés időtartalma: támogatás nyújtásának éve + 6 adóév
  • kiegészítő támogatás: mértéke: a támogatásra számított adó (az adókedvezmény) 75%-a
  • 2014.01.01-től nyújtott támogatásokra alkalmazandó 
 • Alapítvány, közalapítvány, egyesület, egyház
  • nem alkalmazhatóak a speciális szabályok abban az adóévben, amelyben a szervezet elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenységnek minősül
 •  Közhasznú nonprofit társaság
  • ha a közhasznú nonprofit társaság tevékenységét megváltoztatja, és ezáltal gazdasági-vállalkozási tevékenységet végző szervezetnek minősül, akkor a közhasznú jogállás megszűnésére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni
 • Elismert költségek
  • bankkártyás illetve hitelkártyás fizetéskor az éttermi szolgáltatások esetén nyugtával is elegendő igazolni a felmerült költségeket
 •  Transzferárazáshoz kapcsolódó módosítások
  • a jegyzett tőke mellett a tőketartalék nem pénzbeli hozzájárulással történő teljesítése esetén is vizsgálni kell a kapcsolódó feltételeket
  • Külföldön megfizetett adó beszámítása
   • megszűnik az, hogy a ráfordításként el kell számolni a külföldön megfizetett adó az érvényesítéshez
   •  Transzferár dokumentációs kötelezettség változása (2013.06.21-től hatályos)
    • nincs dokumentációs kötelezettség, ha a tranzakció tárgy évi értéke nem haladja meg az 50 millió Ft-ot
    • összevonás alá eső tranzakciók esetén is alkalmazandó 
    •  Önellenőrzéshez kapcsolódó adóalap növelési kötelezettség
     • nem kell alkalmazni, ha nem jelentős összegű a hiba (feltéve, hogy az adóalap nagyobb, mint a nem jelentős összegű hiba összege)
     •  Veszteségelhatárolás 
      • beolvadás esetén a beolvadás napját magába foglaló adóév adóalapját lehet először csökkenteni a jogelőd elhatárolt veszteségével

      Személyi jövedelemadó
      • Külföldi előadóművész egyszerűsített adózása
       • zeneszerző, zenész, színész, táncművész, cirkuszi előadó, statiszta
       • nemzetközi egyezmény alapján Magyarországon adóztatható jövedelem esetén választható
       • 12 hónapban 183 nap – TBJ szerinti külföldi bevétel 70%-a jövedelem (költségtérítés) 
       • 200 ezer Ft adómentes
      •  Fogalmak változása
       • nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony díjazása
       • agrár csekély összegű támogatás
       • termőföld
       • kockázati biztosítás 
      • Családi kedvezmény
       • közös érvényesítés: mindkét szülő jogosult
       • megosztás: egyik házastárs nem jogosult
       • egy adóéven belül mindkettő lehetséges
       • nyilatkozattételi kötelezettség az adóelőleghez és az év végén
       • a családi kedvezmény az adóalap-kedvezmény mellett kiegészítésre került a járulékkedvezménnyel, így a kedvezményt az alacsonyabb keresetűek is (teljesen) ki tudják használni.
      •  Vállalkozói kivét
       • adóelőleget havonta kell megállapítani, ha családi járulékkedvezményt akar igénybevenni
      • Kamatjövedelem
       • az adó levonása nem lehetséges
       • az adó alapja a vagyoni érték szokásos piaci értékének 1,19-szerese
       • a kamatjövedelmet EHO is terheli (1,28-szorosa)
      • Tartós befektetésből származó jövedelem
       •  nem minősül a lekötés megszakításának a pénzintézet váltása, az értékpapír kicserélése
      •  Lakáscélú támogatásoknál adómentes
       • a vissza nem térítendő támogatás
        • munkáltató által lakáscélú felhasználásra nyújtott kölcsön elengedett összege
        • lakáscélú felhasználásra hitelintézettől vagy korábbi munkáltatótól felvett hitel visszafizetéséhez, törlesztéséhez nyújtott támogatás
      •  Természetbeni juttatás adómentes
       • sportrendezvényre szóló belépőjegy korlát nélkül
      • Nem számolható el költségként a 14% EHO
      •  Biztosításból származó adómentes jövedelem
       • kockázati biztosítás: adómentes a havi minimálbér 30%-a a fizetés gyakoriságától függetlenül
       • csoportos biztosítások esetében a 30% az azonos szolgáltatási csoport alapján 
      • Biztosításból származó egyéb jövedelem
       • adómentesen megfizetett biztosításból a biztosító szolgáltatás – kivéve, ha erre haláleset, vagy betegség -vagy baleset biztosítás alapján adómentes
      • Üzleti biztosítóknál köthető nyugdíjbiztosítás után lehetőség nyílik adókedvezmény elszámolására.
      • Cafetériában adható (béren kívüli) juttatások 2014-es szabályai elsősorban a minimálbér emelése alapján változtak, de az önkéntes pénztárba fizetett munkáltatói adományt, mint béren kívüli juttatást az 500 e Ft-os korláton felül is adhat a munkáltató.
        
       Társadalombiztosítás
       •  Nevelőszülők
        • biztosítottá válnak amikortól a határozatban elhelyezik a náluk a gyermeket
       • Iskolaszövetkezeti tag, aki nem biztosított:
        •  nemzeti köznevelés nappali rendszerben
        • nemzeti felsőoktatás nappali rendszerben, (aktív hallgató, nem szüneteltető)
        • diákigazolvány lejáratáig
        • Járulékalapot képző jövedelem
         • a tanulószerződés alapján fizetett tényleges munkadíj
         • egészségügyi szolgáltatási járulék mértéke 6.810Ft/hó (227Ft/nap)
       •  A biztosítás nem terjed ki
        • hallgatói munkaszerződés alapján a képzési program keretében, vagy
        • a képzés részeként megszervezett szakmai gyakorlati képzés keretében foglalkoztatott hallgatóra
       • Szünetel a biztosítás
        • amikor a biztosítás alapjául szolgáló jogviszony szünetel 
       • Járulékalapot képző jövedelem
        • a tanulószerződés alapján fizetett tényleges munkadíj
       • Egészségügyi szolgáltatási járulék mértéke: 6.810Ft/hó = 227Ft/nap
       • Nem kell járulékot fizetni a kiegészítő tevékenységű nyugdíjasnak
        • keresőképtelen
        • gyesen van
        • fogvatartott
        • egyéni vállalkozó szüneteltet
        • foglalkoztatása munkaviszonyban eléri a heti 36 órát
       • A GYED-Extra bevezetésével lehetőség nyílik az ellátások halmozására, a gyermek 1 éves kora után GYED mellett munkát vállalni akár óraszám megkötése nélkül is, továbbá a felsőoktatásban tanuló édesanya is jogosulttá válik GYED-re.
       • Családi járulékkedvezmény
        • az SZJA-nal el nem számolható családi kedvezmény igénybevehető a fizetendő járulékokból 
         • egészségbiztosítási járulékból (természetbeniből majd pénzbeliből)
         • nyugdíjbiztosítási járuékból 
        • Vállalkozók esetén:
         • a kivétet, az átalány jövedelmet és a személyes közreműködői díjat terhelő járulékból lehet érvényesíteni, a minimum járulékalapból nem lehet

       Egészségügyi hozzájárulás

       •  mentes a százalékos EHO alól:
        • TBJ. szerinti járulékalapot képző jövedelem
        • SZOCHO alapját képző jövedelem
        • SZJA szerint adómentes
        • a jövedelemszámításnál nem kell figyelembe venni 
       •  6%-os EHO bevallása
        • kifizető: ha a jövedelem tőle származik
        • magányszemély: tartós befektetési szerződésből származó jövedelemnél

       Szociális hozzájárulási adó

       • SZOCHO alapja
        • tanulószerződés alapján kifizetett tényleges díj
        • külföldi kiküldetés esetén a ténylegesen számfejtett munkabér
        • nem tartozik bele a felsőoktatási intézmény hallgatójának gyakorlati képzésre létesített jogviszonya, de a hallgatói munkaszerződés igen 
       • SZOCHO kedvezmények
        • megszűnnek a start, karrier híd, a munkabérek nettó értékét megőrzők
        • tartósan munkanélküli 
       Kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA)
       • Főállású kisadózó
        • több jogviszonyból is elérhető a heti 36 órás foglalkoztatás
       • Magasabb összegű adó
        • 75 ezer Ft/ hó, a választás hónapjára először
       • Előtársaság
        • rögtön alanya az adónak
       • Bizonylatmegőrzés
        • bizonylat nyilvántartás helyett
       • Adatszolgáltatás 1 millió Ft bevétel esetén
        • külföldi vállalkozástól származó bevételről is
        • nyugta alapján megszerzett bevételről nincs adatszolgáltatás
        • nem szükséges TESZOR számra
        • külön nyomtatvány
        • határidő: március 31
       • Egyéni vállalkozó SZJA-ból kilépéskor meglévő készlet értékét a KATA megszűnésekor bevételként kell elszámolni
       • EVÁ-ból KATA-ba: osztalék utáni adó alapjába nem tartozik bele az EVA alatt keletkezett
        • ki nem fizetett osztalék
        • az eredménytartalék

       Kisvállalati adó (KIVA)

       • Kedvezményezett foglalkoztattak bővülése
        • 55 év feletti
        • 25 év alatti
        • szakképzettséget nem igénylő foglalkoztatott
       • az évközi bejelentkezés esetén a feltételként megjelölt 500 M Ft-os mérlegfőösszeget időarányosan
       • Pénzforgalmi szemléletű eredmény változása
        • KIVA előtt beszerzett tárgyi eszköz, immateriális jószág értékesítése esetén a számított nyilvántartási érték a pénzforgalmi eredményt csökkenti
        • készletállomány – első évben, ha a záró értéke alacsonyabb, mint a nyitó volt, akkor a különbözet csökkenti a pénzforgalmi eredményt 
        • KIVA alanyiság megszűnésekor a már kiszámlázott, de még be nem folyt bevétel növeli a pénzfogalmi eredményt
        • csökkenti az pénzforgalmi eredményt
         • a megfizetett adó visszatérítése
         • az adóalanyiságot megelőző időszak pótbefizetésének visszatérítése 
       Illeték
       • 2014-től teljes (öröklés, ajándékozás, visszterhes) illetékmentességet élvez az egyenes ági rokonok mellett a házastárs vagyonszerzése is értékhatártól függetlenül. Továbbá illetékmentessé vált a házastársi vagyonközösség megszüntetéséből származó vagyonszerzés és az osztalékra vonatkozó követelés elengedése.
       • A telek szerzésénél az illeték felfüggesztése majd a telek 4 éven belüli beépítése esetén az illeték törlése történik akkor is, ha a használatbavételi engedély nem a telek eredeti megszerzőjének, hanem a vele együtt a tulajdonjogot és – vagyoni értékű jog szerzése esetén – a vagyoni értékű jogot egyidejűleg megszerzők egyike nevére szól.
       • 2014-től a 35 év felettiek is kérhetnek az első lakásszerzéshez kapcsolódóan 12 havi pótlékmentes részletfizetést.