Loading...

Jövedelem fogalma (SZJA szerint) (4§)

 • a magánszemély által (más személytől) megszerzett bevétel egésze, vagy
 • a bevételnek  elismert költséggel, költségátalánnyal csökkentett része, vagy
 • a bevétel SZJA szerint meghatározott hányada
jövedelem meghatározási módok

Az egyes jövedelem “fajták” részletezése:

Önálló tevékenységből származó jövedelem (16§)

Önálló tevékenység minden olyan tevékenység, melynek eredményeként a magánszemély bevételekhez jut (és amely nem tartozik a nem önálló tevékenység körébe)
Ide tartozik különösen:

 • az egyéni vállalkozói tevékenység
 • a mezőgazdasági őstermelői tevékenység
 • a bérbeadó tevékenysége
 • a választott könyvvizsgáló tevékenysége
 • az európai parlamenti, az országgyűlési képviselői tevékenység

Önálló tevékenységből származó jövedelem =
önálló tevékenységből származó bevétel  – elszámolható költségek.

Önálló tevékenységből származó bevétel (17§, 2.sz, 4.sz melléklet)

 • értékesített termék, áru, szolgáltatás, tárgyi eszköz, nem anyagi javak ellenértéke (szokásos piaci értéke)
 • kapott kamat
 • kötbér, késedelmi kamat, bírság, büntetés címén kapott összeg
 • felvett támogatás
 • az előállított vagy vásárolt termékeknek, végzett, vagy vásárolt szolgáltatásnak a szokásos piaci értéke,  ha azokat a magánszemély saját célra használja, ellenszolgáltatás nélkül  átadja
 • adó, társadalombiztosítási járulék különbözetének a visszatérítése, ha a befizetést a magánszemély költségként (valaha) elszámolta 
 • kerekítési szabályok alkalmazása során keletkezett többlet
 • mezőgazdasági őstermelő káreseménnyel összefüggésben kapott kártérítés (ideértve a felelősségbiztosítás alapján felvett összeget)
 • költségként elszámolt készlet, 100eFt alatti tárgyi eszköz
 • bérleti jogról való lemondás
 • adóbevallásig befolyt egyéb összeg 

 Önálló tevékenység elszámolható költségei  (3.sz melléklet)

 •  tárgyi eszköz és nem anyagi javak értékcsökkenése
 • beszerzéshez kapcsolódó kamat, adó, illeték, vám, hatósági díj…
 • megsemmisült eszköz még el nem számolt értékcsökkenése
 • anyag, áru, göngyöleg beszerzése
 • 100eFt alatti tárgyi eszköz, nem anyagi javak beszerzése, karbantartása, felújítása
 • bér plussz járulékai (közteher) 
 • baleseti kártérítés
 • köztestületi tagdíj, érdekképviseleti szakmai szervezeti tagdíj
 • szavatossági, jótállási költség
 • vagyon-, felelősség-, kockázat élet-, balesetbiztosítás
 • hitelkamat
 • adók (kivétel: SZJA, ÁFA), illetékek, vám, vámkezelési díj, hatósági díj
 • perköltség, kötbér, késedelmi kamat, önellenőrzési pótlék
 • telephelyhez kapcsoldó költségek, pl.:
  • bérleti díj
  • fűtés díj
  • világítás
  • energia
  • telefon
  • internet
  • ha a lakó és a telephely nem elkülönített, akkor arányosan kell számolni
 •  munkaruha, védőruha, védő eszköz
 • hivatali, üzleti utazás, szállás, utazás költsége
 • lízingdíj (max. a teljes lízingdíj havi 3%-a, vagy ingatlannál 1,1%-a alapján számított adóévi összeg)
 • személygépkocsi beszerzési ár 10%-a, max. az árbevétel 1%-a
 • tárgyi eszköz, immateriális jószág értékesítése esetén a le nem írt rész
 • művészeti tevékenységhez kapcsolódó kiadások
 • igazolás nélkül elszámolható költségek:
  • bedolgozó részére e tevékenységével összefüggésben kifizetett éves munkabér, illetve munkadíj 30%-át meg nem haladó összeg (feltétel: más költséget nem számolhat el)
  • belföldi hivatalos kiküldetés élelmezési költségtérítése (ez a napidíj)
  • (kormány rendelet szerint mehatározott) üzemanyag-fogyasztási norma
  • munkába járás költségtérítése
  • háziorvosok közlekedési célú költségtérítése
  • járművezetői gyakorlati szakoktatók saját jármű üzemeltetésének (kormány rendelet) szerinti költség-átalánya
  • úthasználati díj (az úthasználatra jogosító jogosultság időszakában a díjköteles útszakaszon történő üzleti célú futásteljesítmény arányában)
  • távmunkát végző munkavállaló munkavégzéséhez szükséges nem anyagi jószág, számítógép, számítástechnikai eszköz 100eFt-ot meg nem haladó értéke, az ehhez kapcsolódóan elszámolt 33%-os értékcsökkenési leírás, internethasználat díja, a munkáltató székhelyétől elkülönült munkavégzési hely bérleti díja, üzemeltetési költsége
  • külföldi kiküldetéshez (kormány rendelet alapján) naponta elszámolható összeg

Nem önálló tevékenységből származó jövedelem (24§)

  Nem önálló tevékenység:

  • munkaviszonyban folytatott tevékenység
  • közfoglalkoztatási jogviszonyban végzett tevékenység
  • társas vállalkozás magánszemély tagjának személyes közreműködése
  • gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének tevékenysége
  • segítő családtag tevékenysége
  • Nemzetközi szerződés hatályában a nem önálló munka, ennek hiányában az adott állam joga szerinti munkaviszony
  • Országgyűlési képviseleti tevékenység
  • Nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban végzett tevékenység

  Nem önálló tevékenységből származó bevétel: minden olyan bevétel, amelyet a magánszemély e tevékenységével összefüggésben megszerez. Ilyennek minősül különösen:

  • munkabér
  • közfoglalkoztatási bér 
  • tiszteletdíj
  • illetmény
  • jutalom
  • üzemanyag megtakarítás címén fizetett összeg
  • költségtérítés
  • más személy által fizetett adóköteles biztosítási díj címén kapott bevétel

  Egyéb jövedelem (28§)
  Minden olyan bevétel, amely nem

  • önálló tevékenységből származó jövedelem és/vagy 
  • nem önálló tevékenységből származó jövedelem

   Egyéb jövedelem különösen:

  • magánnyugdíj pénztári tag egyéni számlájáról visszaírt összeg
  • önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár tagja részére kifizetett adómentesnek nem minősülő nyugdíjszolgáltatás
  • vásárolt, engedményezett követelésből származó bevételnek a követelés vásárlási, engedményezési ellenértékét meghaladó része
  • önálló orvosi tevékenységről szóló törvény szerinti praxisjog átruházásából származó bevételnek a korábban értékcsökkenési leírásként el nem számolt értékét és a megfizetett illetékét mehaladó része
  • jog alapítása, átruházása, átengedményezése, megszüntetése, gyakorlásának átengedése vagy a jogról való lemondás ellenében kapott bevételnek a jog, illetőleg a jogosultságok megszerzésére fordított a magánszemélyt terhelő kiadást meghaladó része
  •  bennfentes kereskedelem vagy tisztességtelen árfolyam befolyásolás révén megszerzett bevétel

  Összevonandó külföldről származó jövedelem (32§)

  Egyéni vállalkozói és mezőgazdasági kistermelői bevételből átalányban megállapított jövedelem 

   Külön adózó jövedelem 

   • vállalkozói jövedelem 
    • vállalkozói SZJA (49§)
    • átalányadó 
   • vagyonátruházásból származó jövedelem
    • ingó vagyon átruházásának jövedelme (58§)
    • ingatlan és vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem (59§) 
    • tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződésből származó jövedelem (64/A§) 

   • tőkejövedelem
    • kamatból származó jövedelem (65§)
    • értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem (65/A§)
    • csereügyletből származó jövedelem (65/B§)
    • osztalékból származó jövedelem (66§)
    • árfolyamnyereségből származó jövedelem (67§)
    • ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelem (67/A§)
    • tartós befektetésből származó jövedelem (67/B§)
    • vállalkozásból kivont jövedelem (68§)

   •  vegyes jövedelem
    • társasház, társasüdülő hasznosításából származó jövedelem (67§)
    • nyereményből származó jövedelem (76§)
    • értékpapír formájában megszerzett vagyoni érték (77§)
   •  egyes juttatások (71- 72§)
    • béren kívüli és egyes meghatározott juttatások
    • reprezentáció 
    • üzleti ajándék
    • egyes adómentes juttatások 
    • kamatkedvezményből származó jövedelem

   1995.évi CXVII törvény a Személyi jövedelemadóról

   szerző: farkas krisztina