TETSZIK AZ OLDAL? IRATKOZZ FEL HÍRLEVELÜNKRE!

Név:*
E-mail cím:*
Milyen képzésre jársz jelenleg?:*

2014. november 21., péntek

Jövedelem

Jövedelem fogalma (SZJA szerint) (4§)
 • a magánszemély által (más személytől) megszerzett bevétel egésze, vagy
 • a bevételnek  elismert költséggel, költségátalánnyal csökkentett része, vagy
 • a bevétel SZJA szerint meghatározott hányada
jövedelem meghatározási módok

Az egyes jövedelem "fajták" részletezése:

Önálló tevékenységből származó jövedelem (16§)

Önálló tevékenység minden olyan tevékenység, melynek eredményeként a magánszemély bevételekhez jut (és amely nem tartozik a nem önálló tevékenység körébe)
Ide tartozik különösen:
 • az egyéni vállalkozói tevékenység
 • a mezőgazdasági őstermelői tevékenység
 • a bérbeadó tevékenysége
 • a választott könyvvizsgáló tevékenysége
 • az európai parlamenti, az országgyűlési képviselői tevékenység
Önálló tevékenységből származó jövedelem =
önálló tevékenységből származó bevétel  - elszámolható költségek.

Önálló tevékenységből származó bevétel (17§, 2.sz, 4.sz melléklet)
 • értékesített termék, áru, szolgáltatás, tárgyi eszköz, nem anyagi javak ellenértéke (szokásos piaci értéke)
 • kapott kamat
 • kötbér, késedelmi kamat, bírság, büntetés címén kapott összeg
 • felvett támogatás
 • az előállított vagy vásárolt termékeknek, végzett, vagy vásárolt szolgáltatásnak a szokásos piaci értéke,  ha azokat a magánszemély saját célra használja, ellenszolgáltatás nélkül  átadja
 • adó, társadalombiztosítási járulék különbözetének a visszatérítése, ha a befizetést a magánszemély költségként (valaha) elszámolta 
 • kerekítési szabályok alkalmazása során keletkezett többlet
 • mezőgazdasági őstermelő káreseménnyel összefüggésben kapott kártérítés (ideértve a felelősségbiztosítás alapján felvett összeget)
 • költségként elszámolt készlet, 100eFt alatti tárgyi eszköz
 • bérleti jogról való lemondás
 • adóbevallásig befolyt egyéb összeg 
 Önálló tevékenység elszámolható költségei  (3.sz melléklet)
 •  tárgyi eszköz és nem anyagi javak értékcsökkenése
 • beszerzéshez kapcsolódó kamat, adó, illeték, vám, hatósági díj...
 • megsemmisült eszköz még el nem számolt értékcsökkenése
 • anyag, áru, göngyöleg beszerzése
 • 100eFt alatti tárgyi eszköz, nem anyagi javak beszerzése, karbantartása, felújítása
 • bér plussz járulékai (közteher) 
 • baleseti kártérítés
 • köztestületi tagdíj, érdekképviseleti szakmai szervezeti tagdíj
 • szavatossági, jótállási költség
 • vagyon-, felelősség-, kockázat élet-, balesetbiztosítás
 • hitelkamat
 • adók (kivétel: SZJA, ÁFA), illetékek, vám, vámkezelési díj, hatósági díj
 • perköltség, kötbér, késedelmi kamat, önellenőrzési pótlék
 • telephelyhez kapcsoldó költségek, pl.:
  • bérleti díj
  • fűtés díj
  • világítás
  • energia
  • telefon
  • internet
  • ha a lakó és a telephely nem elkülönített, akkor arányosan kell számolni
 •  munkaruha, védőruha, védő eszköz
 • hivatali, üzleti utazás, szállás, utazás költsége
 • lízingdíj (max. a teljes lízingdíj havi 3%-a, vagy ingatlannál 1,1%-a alapján számított adóévi összeg)
 • személygépkocsi beszerzési ár 10%-a, max. az árbevétel 1%-a
 • tárgyi eszköz, immateriális jószág értékesítése esetén a le nem írt rész
 • művészeti tevékenységhez kapcsolódó kiadások
 • igazolás nélkül elszámolható költségek:
  • bedolgozó részére e tevékenységével összefüggésben kifizetett éves munkabér, illetve munkadíj 30%-át meg nem haladó összeg (feltétel: más költséget nem számolhat el)
  • belföldi hivatalos kiküldetés élelmezési költségtérítése (ez a napidíj)
  • (kormány rendelet szerint mehatározott) üzemanyag-fogyasztási norma
  • munkába járás költségtérítése
  • háziorvosok közlekedési célú költségtérítése
  • járművezetői gyakorlati szakoktatók saját jármű üzemeltetésének (kormány rendelet) szerinti költség-átalánya
  • úthasználati díj (az úthasználatra jogosító jogosultság időszakában a díjköteles útszakaszon történő üzleti célú futásteljesítmény arányában)
  • távmunkát végző munkavállaló munkavégzéséhez szükséges nem anyagi jószág, számítógép, számítástechnikai eszköz 100eFt-ot meg nem haladó értéke, az ehhez kapcsolódóan elszámolt 33%-os értékcsökkenési leírás, internethasználat díja, a munkáltató székhelyétől elkülönült munkavégzési hely bérleti díja, üzemeltetési költsége
  • külföldi kiküldetéshez (kormány rendelet alapján) naponta elszámolható összeg
Nem önálló tevékenységből származó jövedelem (24§)
Nem önálló tevékenység:
 • munkaviszonyban folytatott tevékenység
 • közfoglalkoztatási jogviszonyban végzett tevékenység
 • társas vállalkozás magánszemély tagjának személyes közreműködése
 • gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének tevékenysége
 • segítő családtag tevékenysége
 • Nemzetközi szerződés hatályában a nem önálló munka, ennek hiányában az adott állam joga szerinti munkaviszony
 • Országgyűlési képviseleti tevékenység
 • Nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban végzett tevékenység
Nem önálló tevékenységből származó bevétel: minden olyan bevétel, amelyet a magánszemély e tevékenységével összefüggésben megszerez. Ilyennek minősül különösen:
 • munkabér
 • közfoglalkoztatási bér 
 • tiszteletdíj
 • illetmény
 • jutalom
 • üzemanyag megtakarítás címén fizetett összeg
 • költségtérítés
 • más személy által fizetett adóköteles biztosítási díj címén kapott bevétel
Egyéb jövedelem (28§)
Minden olyan bevétel, amely nem
 • önálló tevékenységből származó jövedelem és/vagy 
 • nem önálló tevékenységből származó jövedelem
 Egyéb jövedelem különösen:
 • magánnyugdíj pénztári tag egyéni számlájáról visszaírt összeg
 • önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár tagja részére kifizetett adómentesnek nem minősülő nyugdíjszolgáltatás
 • vásárolt, engedményezett követelésből származó bevételnek a követelés vásárlási, engedményezési ellenértékét meghaladó része
 • önálló orvosi tevékenységről szóló törvény szerinti praxisjog átruházásából származó bevételnek a korábban értékcsökkenési leírásként el nem számolt értékét és a megfizetett illetékét mehaladó része
 • jog alapítása, átruházása, átengedményezése, megszüntetése, gyakorlásának átengedése vagy a jogról való lemondás ellenében kapott bevételnek a jog, illetőleg a jogosultságok megszerzésére fordított a magánszemélyt terhelő kiadást meghaladó része
 •  bennfentes kereskedelem vagy tisztességtelen árfolyam befolyásolás révén megszerzett bevétel
Összevonandó külföldről származó jövedelem (32§)

Egyéni vállalkozói és mezőgazdasági kistermelői bevételből átalányban megállapított jövedelem 
Külön adózó jövedelem 
 • vállalkozói jövedelem 
  • vállalkozói SZJA (49§)
  • átalányadó 
 • vagyonátruházásból származó jövedelem
  • ingó vagyon átruházásának jövedelme (58§)
  • ingatlan és vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem (59§) 
  • tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződésből származó jövedelem (64/A§) 

 • tőkejövedelem
  • kamatból származó jövedelem (65§)
  • értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem (65/A§)
  • csereügyletből származó jövedelem (65/B§)
  • osztalékból származó jövedelem (66§)
  • árfolyamnyereségből származó jövedelem (67§)
  • ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelem (67/A§)
  • tartós befektetésből származó jövedelem (67/B§)
  • vállalkozásból kivont jövedelem (68§)

 •  vegyes jövedelem
  • társasház, társasüdülő hasznosításából származó jövedelem (67§)
  • nyereményből származó jövedelem (76§)
  • értékpapír formájában megszerzett vagyoni érték (77§)
 •  egyes juttatások (71- 72§)
  • béren kívüli és egyes meghatározott juttatások
  • reprezentáció 
  • üzleti ajándék
  • egyes adómentes juttatások 
  • kamatkedvezményből származó jövedelem

1995.évi CXVII törvény a Személyi jövedelemadóról

szerző: farkas krisztina

Nincsenek megjegyzések:

Online videós vizsgafelkészítés (kattints a képre)