!!!

!!!

TETSZIK AZ OLDAL? IRATKOZZ FEL HÍRLEVELÜNKRE!

Név:*
E-mail cím:*
Milyen képzésre jársz jelenleg?:*

2014. november 21., péntek

Jövedelem

Jövedelem fogalma (SZJA szerint) (4§)
 • a magánszemély által (más személytől) megszerzett bevétel egésze, vagy
 • a bevételnek  elismert költséggel, költségátalánnyal csökkentett része, vagy
 • a bevétel SZJA szerint meghatározott hányada
jövedelem meghatározási módok

Az egyes jövedelem "fajták" részletezése:

Önálló tevékenységből származó jövedelem (16§)

Önálló tevékenység minden olyan tevékenység, melynek eredményeként a magánszemély bevételekhez jut (és amely nem tartozik a nem önálló tevékenység körébe)
Ide tartozik különösen:
 • az egyéni vállalkozói tevékenység
 • a mezőgazdasági őstermelői tevékenység
 • a bérbeadó tevékenysége
 • a választott könyvvizsgáló tevékenysége
 • az európai parlamenti, az országgyűlési képviselői tevékenység
Önálló tevékenységből származó jövedelem =
önálló tevékenységből származó bevétel  - elszámolható költségek.

Önálló tevékenységből származó bevétel (17§, 2.sz, 4.sz melléklet)
 • értékesített termék, áru, szolgáltatás, tárgyi eszköz, nem anyagi javak ellenértéke (szokásos piaci értéke)
 • kapott kamat
 • kötbér, késedelmi kamat, bírság, büntetés címén kapott összeg
 • felvett támogatás
 • az előállított vagy vásárolt termékeknek, végzett, vagy vásárolt szolgáltatásnak a szokásos piaci értéke,  ha azokat a magánszemély saját célra használja, ellenszolgáltatás nélkül  átadja
 • adó, társadalombiztosítási járulék különbözetének a visszatérítése, ha a befizetést a magánszemély költségként (valaha) elszámolta 
 • kerekítési szabályok alkalmazása során keletkezett többlet
 • mezőgazdasági őstermelő káreseménnyel összefüggésben kapott kártérítés (ideértve a felelősségbiztosítás alapján felvett összeget)
 • költségként elszámolt készlet, 100eFt alatti tárgyi eszköz
 • bérleti jogról való lemondás
 • adóbevallásig befolyt egyéb összeg 
 Önálló tevékenység elszámolható költségei  (3.sz melléklet)
 •  tárgyi eszköz és nem anyagi javak értékcsökkenése
 • beszerzéshez kapcsolódó kamat, adó, illeték, vám, hatósági díj...
 • megsemmisült eszköz még el nem számolt értékcsökkenése
 • anyag, áru, göngyöleg beszerzése
 • 100eFt alatti tárgyi eszköz, nem anyagi javak beszerzése, karbantartása, felújítása
 • bér plussz járulékai (közteher) 
 • baleseti kártérítés
 • köztestületi tagdíj, érdekképviseleti szakmai szervezeti tagdíj
 • szavatossági, jótállási költség
 • vagyon-, felelősség-, kockázat élet-, balesetbiztosítás
 • hitelkamat
 • adók (kivétel: SZJA, ÁFA), illetékek, vám, vámkezelési díj, hatósági díj
 • perköltség, kötbér, késedelmi kamat, önellenőrzési pótlék
 • telephelyhez kapcsoldó költségek, pl.:
  • bérleti díj
  • fűtés díj
  • világítás
  • energia
  • telefon
  • internet
  • ha a lakó és a telephely nem elkülönített, akkor arányosan kell számolni
 •  munkaruha, védőruha, védő eszköz
 • hivatali, üzleti utazás, szállás, utazás költsége
 • lízingdíj (max. a teljes lízingdíj havi 3%-a, vagy ingatlannál 1,1%-a alapján számított adóévi összeg)
 • személygépkocsi beszerzési ár 10%-a, max. az árbevétel 1%-a
 • tárgyi eszköz, immateriális jószág értékesítése esetén a le nem írt rész
 • művészeti tevékenységhez kapcsolódó kiadások
 • igazolás nélkül elszámolható költségek:
  • bedolgozó részére e tevékenységével összefüggésben kifizetett éves munkabér, illetve munkadíj 30%-át meg nem haladó összeg (feltétel: más költséget nem számolhat el)
  • belföldi hivatalos kiküldetés élelmezési költségtérítése (ez a napidíj)
  • (kormány rendelet szerint mehatározott) üzemanyag-fogyasztási norma
  • munkába járás költségtérítése
  • háziorvosok közlekedési célú költségtérítése
  • járművezetői gyakorlati szakoktatók saját jármű üzemeltetésének (kormány rendelet) szerinti költség-átalánya
  • úthasználati díj (az úthasználatra jogosító jogosultság időszakában a díjköteles útszakaszon történő üzleti célú futásteljesítmény arányában)
  • távmunkát végző munkavállaló munkavégzéséhez szükséges nem anyagi jószág, számítógép, számítástechnikai eszköz 100eFt-ot meg nem haladó értéke, az ehhez kapcsolódóan elszámolt 33%-os értékcsökkenési leírás, internethasználat díja, a munkáltató székhelyétől elkülönült munkavégzési hely bérleti díja, üzemeltetési költsége
  • külföldi kiküldetéshez (kormány rendelet alapján) naponta elszámolható összeg
Nem önálló tevékenységből származó jövedelem (24§)
Nem önálló tevékenység:
 • munkaviszonyban folytatott tevékenység
 • közfoglalkoztatási jogviszonyban végzett tevékenység
 • társas vállalkozás magánszemély tagjának személyes közreműködése
 • gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének tevékenysége
 • segítő családtag tevékenysége
 • Nemzetközi szerződés hatályában a nem önálló munka, ennek hiányában az adott állam joga szerinti munkaviszony
 • Országgyűlési képviseleti tevékenység
 • Nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban végzett tevékenység
Nem önálló tevékenységből származó bevétel: minden olyan bevétel, amelyet a magánszemély e tevékenységével összefüggésben megszerez. Ilyennek minősül különösen:
 • munkabér
 • közfoglalkoztatási bér 
 • tiszteletdíj
 • illetmény
 • jutalom
 • üzemanyag megtakarítás címén fizetett összeg
 • költségtérítés
 • más személy által fizetett adóköteles biztosítási díj címén kapott bevétel
Egyéb jövedelem (28§)
Minden olyan bevétel, amely nem
 • önálló tevékenységből származó jövedelem és/vagy 
 • nem önálló tevékenységből származó jövedelem
 Egyéb jövedelem különösen:
 • magánnyugdíj pénztári tag egyéni számlájáról visszaírt összeg
 • önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár tagja részére kifizetett adómentesnek nem minősülő nyugdíjszolgáltatás
 • vásárolt, engedményezett követelésből származó bevételnek a követelés vásárlási, engedményezési ellenértékét meghaladó része
 • önálló orvosi tevékenységről szóló törvény szerinti praxisjog átruházásából származó bevételnek a korábban értékcsökkenési leírásként el nem számolt értékét és a megfizetett illetékét mehaladó része
 • jog alapítása, átruházása, átengedményezése, megszüntetése, gyakorlásának átengedése vagy a jogról való lemondás ellenében kapott bevételnek a jog, illetőleg a jogosultságok megszerzésére fordított a magánszemélyt terhelő kiadást meghaladó része
 •  bennfentes kereskedelem vagy tisztességtelen árfolyam befolyásolás révén megszerzett bevétel
Összevonandó külföldről származó jövedelem (32§)

Egyéni vállalkozói és mezőgazdasági kistermelői bevételből átalányban megállapított jövedelem 
Külön adózó jövedelem 
 • vállalkozói jövedelem 
  • vállalkozói SZJA (49§)
  • átalányadó 
 • vagyonátruházásból származó jövedelem
  • ingó vagyon átruházásának jövedelme (58§)
  • ingatlan és vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem (59§) 
  • tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződésből származó jövedelem (64/A§) 

 • tőkejövedelem
  • kamatból származó jövedelem (65§)
  • értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem (65/A§)
  • csereügyletből származó jövedelem (65/B§)
  • osztalékból származó jövedelem (66§)
  • árfolyamnyereségből származó jövedelem (67§)
  • ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelem (67/A§)
  • tartós befektetésből származó jövedelem (67/B§)
  • vállalkozásból kivont jövedelem (68§)

 •  vegyes jövedelem
  • társasház, társasüdülő hasznosításából származó jövedelem (67§)
  • nyereményből származó jövedelem (76§)
  • értékpapír formájában megszerzett vagyoni érték (77§)
 •  egyes juttatások (71- 72§)
  • béren kívüli és egyes meghatározott juttatások
  • reprezentáció 
  • üzleti ajándék
  • egyes adómentes juttatások 
  • kamatkedvezményből származó jövedelem

1995.évi CXVII törvény a Személyi jövedelemadóról

szerző: farkas krisztina

Nincsenek megjegyzések:

Online videós vizsgafelkészítés (kattints a képre)

Címkék

Mérlegképes könyvelő tanfolyam anyagai (195) Mérlegképes tanoncok (171) Pénzügyi-számviteli ügyintéző tanfolyam anyagai (150) Pénzügyi számvitel (109) Feladatok (88) Számvitel alapjai (56) Tárgyi eszközök (46) Vásárolt készletek (36) Adózás (30) Áfa (28) ÁFA feladat (20) Általános Forgalmi adó (18) Nyilvántartási ár (16) ÁFA különös rendelkezések (13) Eredménykimutatás (12) KFK (11) Kontírozás (11) Gépi könyvelés (10) Gyakorlati könyvelés (9) Időbeli elhatárolások (9) Áfa elmélet (9) Devizák (8) Pénzügyi ügyintéző tanfolyam (8) Értékcsökkenés (8) Elszámoló ár (7) FIFO módszer (7) Vezetői számvitel (7) Átlagár (7) Értékpapírok (7) Passzív időbeli elhatárolás (6) Saját termelésű készletek (6) Aktív időbeli elhatárolás (5) Számvitel oktatás (5) Számvitel-elemzés vizsga (5) Számviteli bizonylatok (5) Váltó (5) Fogyasztói ár (4) Mérleg (4) Mérlegképes könyvelő szakmai- és vizsgakövetelmények (4) Nem számvitel (4) Számlatükör (4) Számvitel röpdoga (4) személyi jövedelemadó (4) 6/7-es számlaosztály (3) Betétdíjas ár (3) Göngyöleg (3) Használt ingóságokra (3) Nincs évközi nyilvántartás (3) STKÁV (3) Számlaosztályok (3) Vizsgasorok (3) gyűjteménydarabokra és régiségekre vonatkozó különös szabályok (3) mezőgazdasági tevékenység (3) műalkotásokra (3) 2014-es adótörvény változások (2) 2015 (2) Immateriális javak (2) Jövedelemelszámolás (2) Munkabérek (2) Részesedések (2) Számviteli ügyintéző tanfolyam (2) látvány-csapatsport támogatás (2) társasági adó (2) társasági adókedvezmény (2) utazásszervezési szolgáltatás (2) ART (1) Egyszerűsített vállalkozási adó. EVA (1) Főkönyvi kivonat (1) Helyi adó (1) Illeték (1) Reklámadó (1) Személyi jövedelem adó (1) Számviteli törvény változásai (1) Teszt (1) Társadalombizotsítás (1) adómentes bevétel (1) adómentesség (1) adózás rendjéről szóló törvény (1) alanyi adómentes (1) alapelvek (1) arányosítás (1) befektetési célú arany (1) belföldről származó jövedelem (1) bevallása (1) egyéb jövedelem (1) egészségügyi hozzájárulás (1) feladat (1) felvásárlási okirat (1) főbb elve (1) jövedelem (1) jövedéki adó (1) kompenzációs felár (1) környezetvédelmi termékdíj (1) külföldről származó jövedelem (1) külön adózó jövedelem (1) levonási hányados (1) megosztás (1) nem önálló jövedelem (1) nyilvános árverező (1) népegészségügyi termékadó (1) portfolioblogger (1) pénzforgalmi elszámolás (1) személyi jövedelemadó megállapításának módja (1) szociális hozzájárulás (1) társasági adó változás 2015 (1) viszonteladó (1) ÁFA elszámolása (1) ÁFA levonása (1) ÁFA pénzforgalmi elszámolás (1) Általáns Forgalmi Adó (1) Átvezetési számla (1) áfamentesség (1) általános jellemzők (1) árrés (1) élelmiszer felügyeleti díj (1) önálló jövedelem (1) összevonandó jövedelem (1)