Loading...

Általános forgalmi adó* változások 2015

Időszakos elszámolású ügyletek

 • hatálybalépés:
  • 2016.01.01: mindenki
  • 2015.07.01: számviteli, adótanácsadói, könyvvizsgálói szolgáltatás
 • időszakos ügyletek teljesítési idejére vonatkozó szabályok
  • főszabály: a teljesítés időpontja az elszámolási időszak utolsó napja
  • ha számla kibocsátása és a fizetési határidő is az érintett időszak utolsó napja elé esik, akkor a teljesítési időpont a számla kibocsátásának napja
  • ha a fizetési határidő később van, mint az érintett időszak utolsó napja, de nem később, mint az érintett időszak utolsó napját követő 30. nap, akkor a teljesítés időpontja a fizetési határidő
  • ha a fizetési határidő később van, mint az érintett időszak utolsó napját követő 30. nap , akkor a teljesítés ideje az érintett időszak utolsó  napját követő 30. nap

Fordított adózás

 • bővült a fordított adózás alkalmazásának köre:
  • munkaerő kölcsönzési szolgáltatás, amely építési szerelési munkához kapcsolódik, függetlenül, hogy a tevékenység építési hatósági engedélyköteles-e
  • vas és acélipari termékek (VTSZ besorolás alapján)
  • iskolaszövetkezet szolgáltatásainak igénybevétele
  • építési-szerelési munkával létrehozott ingatlan értékesítése, ha az eladónak nincs letelepedése Magyarországon

Természetben adott előleg utáni adókötelezettség

 • ha egy csereügylet esetén valamelyik fél természetben (áru, szolgáltatás) kapja az előleget, akkor a természetben kapott adóelőleg után is adókötelezettség fog keletkezni az előleget kapó fél oldalán (a természetben kapott előleget is bruttó összegnek kell tekinteni)

Portfólió kezelés

 • Európai Bíróság ítélete alapján 2015.01.01-től a portfólió kezelésre nem vonatkozik az áfa mentesség
 • egyes biztosítási eszközalapok kezelése továbbra is az áfamentes portfóliókezelési tevékenységek körébe tartoznak

ÁFA regisztráció

 • külföldi adóalany akkor is mentesülhet a magyarországi ÁFA regisztráció alól, ha a kitárolásra Közösségen belüli termékértékesítés jogcímén kerül sor, és a kitároló az adóraktár üzemeltetőjével írásban megállapodik arról, hogy az adóraktár üzemeltetője a Közösségen belüli termékértékesítést helyette bevallja

Lakóingatlan értékesítésének adómentessége

 • azon belföldön nyilvántartásba vett adóalanyok, akik az adómentes ingatlanértékesítéseiket adókötelessé tették, egyszeri alkalommal, 2015. február 28-ig a NAV felé megtett nyilatkozatuk alapján dönthetnek úgy, hogy a lakóingatlanokat 2015.01.01-től az ÁFA törvény főszabálya szerint adómentesen értékesítik
 • nem lakóingatlanok, beépítetlen ingatlanok (ide nem értve az építési telket) tekintetében a korábban tett nyilatkozat továbbra is hatályos marad, vagyis a választás évét követő 5. adóév végéig azokat csak adókötelesen értékesítheti

Adókulcs

 • 5%: egyes nagytestű ( szarvasmarha, juh, kecske) állatok élő egyedeinek, vagy levágott, bizonyos mértékig feldarabolt húsainak értékesítése

Adólevonási jog

 • levonhatóvá válik a motorbenzin input áfája, ha a motorbenzint úgy használják fel, hogy az egy másik termékértékesítés adóalapjába anyagjellegű ráfordításként beépült
 • lehetővé válik a viszonteladók által értékesített használt személygépkocsik javításra, karbantartásra jutó ÁFA 50%-ának levonása
 • az adólevonási jog végleg elenyészik, az adószám törlését elrendelő határozat jogerőre emelkedésekor, ha előtte az adószám nem került felfüggesztésre

Számlázás

 • kezelőszemélyzet nélküli automatán keresztül történő termékértékesítés, szolgáltatásnyújtást elegendő lesz 15 napon belül számlázni akkor is, ha a díjfizetés készpénzzel vagy készpénz-helyettesítő eszközzel történt
 • az adóalany vevő adószámát legalább 1 millió Ft áfa tartalmú számlákon kell szerepeltetni (eddig 2 millió Ft volt az értékhatár)

ÁFA arányosítás számítási módszere

 • az adózás rendjéről szóló törvény (ART) módosítása értelmében külön feltételes adómegállapítási határozat kérhető az előzetesen felszámított ÁFA arányos levonhatóságának számítására vonatkozóan

ÁFA bevallás

 • újonnan alakult társaságok ÁFA bevallásait havonta kell benyújtani
 • cégátalakulás esetén a létrejövő új adózónak az átalakuló szervezet áfa-bevallási gyakorisága alapján kell az ÁFA bevallásait beadnia
 • éves ÁFA bevallásra kötelezett adózó negyedéves ÁFA bevallásra köteles áttérni, amennyiben az adóévet megelőző második évben teljesített termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása ellenértékének összege meghaladja az 50 millió Ft-ot
 • belföldi összesítő jelentés
  • a bevallásban tételesen szerepeltetendő számlák esetén az értékhatár 2 millió Ft-ról 1 millió Ft-ra csökken
  • az adózó dönthet úgy is, hogy ezentúl az értékhatár alatti számlákat is bejelentheti, ebben az esetben minden számlát tételesen be kell jelenteni

*: 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról