Loading...

Adózás rendje* változás 2015

Alapelvek bővítése

 • Egy korábbi alapelv visszakerült a törvénybe, amely szerint az adóhatóság a jogviszony alanyainak ellenőrzése során ugyanazt a vizsgálattal érintett és már minősített jogviszonyt nem minősítheti eltérően.
 • új alapelv:
  •  ha nemzetközi szerződéssel érintett ügylet illetve, jogviszony az államok közötti eltérő jogi minősítés alapján az adóztatás – szerződő államok által nem szándékolt – elmaradását eredményezné, úgy ezt az adókötelezettség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni
  • az olyan ügyletek során, ahol a kétszeres nem adózás az államok általi eltérő jogi minősítés miatt alakul ki, a módosítás eredményeként jellemzően megnyílik a hazai adóztatási jog

Adóügyek elektronikus ügyintézése

 • Aadóügyekben  az elektronikus  ügyintézésre az ART-ben és a a felhatalmazása alapján kiadott, az adóügyek állami adóhatóság előtt történő elektronikus intézésének szabályairól és egyéb adózási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 47/2013 (XI.7) NGM rendeletben meghatározott ügycsoportban van lehetőség, ezért a törvény kizárja a Ket. (Közigazgatási hatósági eljárás) ügyintézésre vonatkozó szabályinak alkalmazását adóügyekben.

Képviseleti szabály

 • A képviselők felsorolásában eddig nem szerepeltek a könyvvizsgálók.

Élelmiszer-értékesítést végző kezelőszemélyzet nélküli automata berendezések bejelentése

 • Élelmiszer-értékesítést végző kezelőszemélyzet nélküli automata-berendezést üzemeltetőknek még az automata üzembehelyezése, a bejelentés adattartalmának változása, illetve az értékesítési tevékenység beszüntetése előtt ezt a tevékenységet be kell jelentenie az állami adóhatóságnak.
 • Azon adózók, akik 2015.01.01-jén legalább egy élelmiszer-értékesítést végző, kezelőszemélyzet nélküli automatát üzemeltetnek, 2015.03.31-ig eleget kell, hogy tegyenek az állami adóhatósághoz történő bejelentési kötelezettségüknek.

Adóbevallás

 • Havi adóbevallásban külön kell szerepeltetni a gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének e minőségben megszerzett tiszteletdíját, az uniós illetőségű személyek részére életbiztosítási szerződés alapján történő biztosítói teljesítést, ezen személyek ingatlan-értékesítésből és hasznosításból származó jövedelmét.

Adatszolgáltatás

 • A NAV lehetőséget kap arra, hogy megkeresésre adatot kapjon az internetes vásárlások fogalmai adatairól a telekommunikációs cégektől (pl. Telenor, Vodafone, T-Mobil…), amely az elektronikus szolgáltatások figyelését és feltérképezését segítené az adófizetési kötelezettség elősegítése érdekében.

Adóhatósági igazolás

 • Az állami adóhatóság adóhatósági igazolást ( adó-, együttes adó, jövedelem-és illetőségigazolás) állít ki a külföldi hatóság által rendszeresített nyomtatványon feltéve, ha  a nyomtatvány angol nyelvű, vagy, ha a kérelmező csatolja annak magyar nyelvű fordítását.
 • Eddig az állami adóhatóság a külföldi hatóság által rendszeresített nyomtatványon csak illetőségigazolást állított ki a kérelmező részére.

Hatáskör az ellenőrzési eljárásban

 • Az áruszállításban érintett általános forgalmiadó-alany nyilatkoztatásának a lehetőségét megteremti a módosítás a valótlan tartalmú nyilatkozatok (pl.: fiktív címzett, átvevő feltüntetése…) kiszűréséhez

Adóhatóság, adózó joga, kötelezettsége az ellenőrzésben

 • Amennyiben az állami adóhatóság a rendelkezésére álló adatok, illetve az eljárása során feltárt tények, körülmények alapján több adózót érintő olyan szerződéses vagy egyéb kapcsolatot észlel, amellyel összefüggésben adókijátszásra, az adótörvényben foglalt rendelkezések megkerülésére irányuló magatartást állapít meg, vagy ilyen valószínűsít, az érintett adózót a rendeltetésszerű és körültekintő joggyakorlás előmozdítása érdekében tájékoztathatja más adózók vonatkozásában észlelt tényekről, körülményekről.

Az adó feltételes megállapítása

 • Az adózónak 2015.01.01-től meg kell jelölnie a tartós feltételes adómegállapítás alkalmazhatóságának kezdő időpontját, amely a kérelem. benyújtása és az azt követő két adóév, vagy a kérelem benyújtását követő három adóév lehet.
 • A nemzetközi jogi kötelezettség változás esetén, annak hatályba lépésének időpontjától sem alkalmazható a feltételes adómegállapítás.
 • Kivétel:
  •  jövőbeni ügyletnek minősülő folyamatos teljesítésű jogügyletek 
  • vagyis feltételes adómegállapítás iránti kérelemben foglalt folyamatos teljesítésű ügylet esetén csak az általános forgalmi adó adónemet érintő adókötelezettséget, illetve annak hiányát állapíthatja meg
 • Az alap ügyintézési határidő 75 napról 90 napra emelkedik, amely 60 nappal továbbra is meghosszabbítható.
 • Sürgősségi eljárásban történő elbírálásra irányuló kérelem esetén az ügyintézési határidő 45 napról 60 napra emelkedik, amely 30 nappal meghosszabbítható.
 • A személyes konzultáció díja 100eFt-ról 500eFt-ra módosul.

Fellebbezés

 • Jogorvoslati eljárásban a másodfokú adóhatóságnak utólagos adómegállapítás, illetve mögöttes felelősségre kötelezés tárgyában is döntenie kell határozatban.
 • Utólagos adómegállapításnál a határozathozatalra 60 nap, a mögöttes felelősségre kötelezés tárgyában 30 nap áll rendelkezésre.

Elévülés

 • A csődbűncselekmény elkövetése esetén az adó megállapításához való jog nem évül el mindaddig, amíg a bűncselekmény büntethetősége nem évül el.

Mulasztási bírság

 •  Az eljárás ismételt akadályozása esetén a magánszeméllyel szemben 500eFt, más adózóval szemben 1MFt mulasztási bírság szabható ki
 • a közúti fuvarozással járó tevékenységgel kapcsolatos bejelentési kötelezettség nem teljesítésének jogkövetkezménye (a be nem jelentett termék igazolatlan eredetűnek minősül), hogy az állami adó- és vámhatóság a be nem jelentett áru értékének 40%-ig terjedő mulasztási bírságot szabhat ki.

ÁFA csalók visszaszorítására tett intézkedések

 • Amennyiben az adózó a NAV szerint feltételezhetőleg adócsalási láncban szerepel, tájékoztató levelet küld neki és felhívja a figyelmét a rendeltetésszerű joggyakorlásra

Egyéb jelentős változások:

 • pénztárgép üzemeltetését, szervizelését, forgalmazását a vámhatóság is ellenőrizheti

Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző rendszer (EKÁER)

 • valós idejű árukövetés, melynek lényege, hogy Magyarországon ne mozogjon olyan áru, amit nem várnak
 • 2015.01.01-től útdíjköteles közúti fuvarozást csak EKÁER számmal rendelkező adózó folytathat 

 
*:  2003.évi XCII. törvény az adózás rendjéről (ART)